Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Осудність та її види (порівняльний аналіз законодавства України та інших держав)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Осудність та її види (порівняльний аналіз законодавства України та інших держав)

Анотації 

Орловська Н.А. Осудність та її види (порівняльний аналіз законодавства України та інших держав). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2001.

   В дисертації розглянуті осудність, неосудність й такі види осудності як обмежена та вікова, а також проблема так званої спеціальної осудності.
   Проаналізовано вчення про осудність-неосудність у його історичному розвитку. Запропоновані варіанти норми про осудність, а також доповнення ст.12 КК України.
   Основна увага приділена концепції обмеженої осудності: поняттю, природі, ознакам, співвідношенню з іншими кримінально-правовими поняттями та інститутами, правовим наслідкам визнання особи обмежено осудною.
   Вікова осудність розглядається стосовно неповнолітніх правопорушників, які досягли віку кримінальної відповідальності, однак внаслідок затримки психофізіологічного розвитку не відповідають своїй формальній віковій групі. Наголос при розгляді особливостей відповідальності осіб похилого та старечого віку зроблено на можливості реалізації покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років у поєднанні з примусовим лікуванням таких осіб у спеціальних інтернатах. Вирішення проблеми спеціальної осудності має полягати не в площині встановлення особливих критеріїв для осіб певних професій, а у застосуванні злочинної недбалості або казуса.
   Наведені нормативні положення законодавчих актів Канади, США, Англії, ФРН, Польщі, Угорщини, інших держав. Вони проаналізовані з точки зору вітчизняної кримінально-правової доктрини, положень законодавства України.
   Ключові слова: осудність, неосудність, обмежена осудність, вікова осудність, спеціальна осудність, примусові заходи медичного характеру, усвідомлення, вольове керування.

Orlovskaya N.А. Sanity and its kinds (comparative analysis of the legislation of Ukraine and other states). - Manuscript.

The thises to a scientific degree of the candidate of law in a speciality 12.00.08 - criminal law and criminology; criminal-executive law. Odessa National Academy of Law. – Odessa, 2001.

   In the thises are considered sanity, insanity and such kinds of sanity as limited and aged, and problem so-called special sanity. The doctrine of sanity-insanity is analysed in its historical development. The variants of norm about sanity and the addition of it.12 Criminal Code of Ukraine are offered.
   The basic attention is paid to the concept of limited sanity: to definition, nature, attributes, correlation with other criminal definitions and institutes, legal consequences of a recognition of the person as limited sanity.
   Aged sanity is considered to the minor offenders, which have reached age of the criminal responsibility, but owing to a delay of mental-phisiogical development do not correspond they to the formal age group. The accent in consideration of responsibility features of the persons of elderly and senile age is made on an opportunity of realization of punishment as putting into prison for till 3 years in a combination to compulsory treatment of such persons in special boardies. The decision of a problem special sanity should lay not in the establishment of the special criterias for the persons of the certain trades, but in application of criminal negligence or causal.
   The normative rules of Canada, USA, England, Germany, Poland, Hungary, other countries are representative in the thesis. They are analysed from the point of view of the domestic criminal law doctrine and the rules of the criminal acts of Ukraine.
   Key words: sanity, insanity, limited sanity, age sanity, special sanity, compulsory measures of medical character, comprehension, strong-willed management.

Орловская Н.А. Вменяемость и ее виды (сравнительный анализ законодательства Украины и других государств). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001.

   Диссертация посвящена проблеме вменяемости и ее видов, а также невменяемости в теории уголовного права и законодательстве Украины и других государств.
   В диссертации дается исторический анализ развития теоретической мысли и нормативных положений, касающихся вменяемости, невменяемости, ограниченной и возрастной вменяемости. Проведен анализ научных подходов и законодательных норм с приведением их текста. Это позволяет создавать новые концепции и разрабатывать новые уголовно-правовые понятия.
   Диссертантом анализируются вменяемость и ее логическая противоположность - невменяемость. Вменяемость рассматривается как предпосылка уголовной ответственности, обязательный признак субъекта преступления. Она предусматривает наличие у субъекта преступления такого состояния психики, которое обусловливает сохранение способностей к осознанию своего поведения и руководству им в полном объеме. При этом такое состояние психики не обязательно должно расцениваться как психическое здоровье. Диссертантом обосновывается отказ от формулы вменяемости и поддерживается необходимость введения в законодательство нормы о вменяемости, которая бы позволила законодательно закрепить реально существующую презумпцию, а также предлагается вариант такой нормы. Невменяемость рассматривается как основание непривлечения лица к уголовной ответственности. Подробно анализируется вопрос о назначении принудительных мер медицинского характера. Значительное внимание уделяется анализу законодательства зарубежных стран по вопросу вменяемости и невменяемости. В частности, рассмотрены концепции стран англо-саксонской (Канада, США Англия) и континентальной (ФРГ, Япония, Франция) систем права.
   В диссертационном исследовании анализируются такие виды вменяемости как ограниченная, возрастная и "специальная”. В данной работе предложена концепция ограниченной вменяемости, а именно, ее понятие, природа, признаки, взаимосвязь с другими понятиями и институтами уголовного права (в частности, с виной и ответственностью). Подробно рассмотрены правовые последствия признания лица ограниченно вменяемым (в частности, сочетание наказания с принудительным лечением). Показана нецелесообразность отождествления ограниченной вменяемости с физиологическим аффектом, хроническим алкоголизмом и наркоманией. Возрастная вменяемость рассматривается относительно несовершеннолетних правонарушителей с задержкой психофизиологического развития. Предлагается рассматривать эту задержку как обстоятельство, которое смягчает ответственность, кроме того, рассматривается возможность применения к лицам с задержкой психофизиологического развития принудительных мер воспитательного и медицинского характера в зависимости от степени умственной отсталости и общественной опасности совершенного деяния. Относительно лиц преклонного и старческого возраста предлагается дифференцировать учреждения, где можно было бы реализовывать наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет в сочетании с принудительным лечением (в случае признания таких лиц ограниченно вменяемыми).
   “Специальную” вменяемость нецелесообразно вводить в законодательство, поскольку вопросы осуществления психических функций лицами, труд которых связан со значительным влиянием раздражающих факторов психоэмоционального или нервного характера (а равно и такими, кто не достиг 18 лет, однако вынужден работать в таких условиях), могут быть решены с помощью неосторожной формы вины (преступной небрежности) или казуса. В этом разделе рассмотрены основные направления развития уголовно-правовой доктрины Украины (проекты УК Украины).
   В выводах диссертантом предложены определенные уточнения теоретических концепций (понятие субъекта преступления, возраст уголовной ответственности специального субъекта), нормативных положений действующего законодательства, а также их дополнения с учетом закрепления вменяемости, ограничения круга лиц, которые могут быть признаны невменяемыми, введения ограниченной вменяемости.
   Ключевые слова: вменяемость, невменяемость, ограниченная вменяемость, возрастная вменяемость, специальная вменяемость, принудительные меры медицинского характера, осознание, волевое руководство.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Осудність та її види (порівняльний аналіз законодавства України та інших держав)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net