Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання відносин, що виникають в процесі кредитної діяльності комерційних банків
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання відносин, що виникають в процесі кредитної діяльності комерційних банків

Анотації 

Очкуренко С.В. Правове регулювання відносин, що виникають в процесі кредитної діяльності комерційних банків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07– теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2001 р.

   Дисертацію присвячено дослідженню правового регулювання відносин, що виникають в процесі кредитної діяльності комерційних банків. В ній викладені результати дослідження, які розв'язують певне коло питань, що стосуються удосконалення правового регулювання зазначених відносин. Виявлено межі регулюючої дії норм фінансового права на відносини, що складаються у процесі кредитування. Визначено співвідношення фінансово-правового та цивільно-правового регулювання цих відносин. Виявлено та докладно проаналізовано зміст фінансово-правових відносин між Національним банком України та комерційними банками з приводу їх кредитної діяльності. Сформульовано концепцію правового впливу норм фінансового права на відносини між комерційним банком та позичальниками. Обгрунтовано ряд пропозицій щодо змін та доповнень нормативних актів, що регулюють відносини, які складаються в процесі кредитної діяльності комерційних банків.
   Ключові слова: кредит, комерційний банк, правове регулювання, правовий вплив, фінансові правовідносини.

Очкуренко С.В. Правовое регулирование отношений, возникающих в процессе кредитной деятельности коммерческих банков. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2001 г.

   Диссертация посвящена исследованию правового регулирования отношений, возникающих в процессе кредитной деятельности коммерческих банков. В ней изложены результаты исследования, которыми разрешается целый ряд вопросов, касающихся совершенствования правового регулирования указанных отношений.
   В диссертации сформулирована концепция финансово-правовых отношений по поводу кредитной деятельности коммерческих банков как отношений ними и Национальным банком Украины. Эти отношения характеризуются признаком “власти-подчинения”, что не исключает возможности защиты коммерческими банками своих прав путем предъявления исков о признании недействительными нормативно-правовых актов Национального банка, а также решений о применении к коммерческим банкам финансово-правовых санкций (мер воздействия).
   Особенность предпринимательской деятельности коммерческих банков характеризуется в диссертации тем, что они используют в целях извлечения прибыли не только и не столько собственные денежные средства, сколько другие кредитные ресурсы, которые по существу являются общественным достоянием. Это оправдывает публичное вмешательство в кредитную деятельность коммерческих банков и предопределяет богатое содержание финансово-правовых отношений между Национальным банком и коммерческими банками по поводу их кредитной деятельности.
   Содержание финансово-правовых отношений между Национальным банком и коммерческими банками по поводу их кредитной деятельности образуют права и обязанности сторон, которые делятся на три группы. Первая из них включает в себя права и обязанности, возникающие на основе экономических нормативов и резервных требований. Вторая группа прав и обязанностей, составляющих содержание указанных финансово-правовых отношений, связана с правилами проведения кредитных операций и внутренней организацией кредитной деятельности в коммерческих банках. Третья группа прав и обязанностей связана с применением Национальным банком к коммерческим банкам санкций и иных мер воздействия.
   Анализ содержания финансово-правовых отношений между Национальным банком и коммерческими банками по поводу их кредитной деятельности позволил обосновать ряд практических выводов. Обоснована необходимость постепенного сокращения объема подзаконного регулирования этих отношений и одновременного расширения сферы, регулируемой непосредственно законами, укрепления правового положения коммерческих банков в их правоотношениях с Национальным банком наряду с предоставлением Национальному банку некоторых дополнительных полномочий, в частности, на период возможного финансового кризиса.
   В результате исследования соотношения финансово-правового и гражданско-правового регулирования отношений по поводу кредитной деятельности коммерческих банков сделан вывод о преимущественном значении финансового права в этой сфере, что обусловлено использованием коммерческими банками кредитных ресурсов, квалифицируемых в диссертации как общественное достояние. Финансовое право не только регулирует отношения между Национальным банком и коммерческими банками по поводу их кредитной деятельности, но и воздействует на отношения между коммерческими банками и заемщиками. Возможность такого воздействия обусловлена тем, что коммерческие банки одновременно находятся в финансово-правовых отношениях с Национальным банком и гражданско-правовых отношениях с заемщиками.
    Превалирующая роль финансового права в регулировании отношений по поводу кредитной деятельности коммерческих банков не исключает четкого разграничения сфер, регулируемых финансовым и гражданским правом и норм той и другой отрасли. Гражданское право было и всегда останется регулятором отношений между коммерческими банками и заемщиками. В диссертации обосновывается необходимость гораздо более подробного урегулирования отношений между коммерческими банками и заемщиками, в частности, порядка заключения кредитных договоров, регулирования их содержания, порядка изменения и расторжения договоров, одностороннего отказа от договора и кредитного обязательства.
   Результаты работы могут быть использованы в правотворческой и правоприменительной практике.
   Ключевые слова: кредит; коммерческий банк; правовое регулирование; правовое воздействие; финансовые правоотношения.

Ochkurenko S.V. Legal Regulation of Relations Arising in the Process of Crediting Activity of Commercial Banks. – Manuscript.

The thesis for a candidate’s degree of science in law speciality 12.00.07 - Theory of Management; Administrative Law and Procedure; Financial Law. – Odessa National Academy of Law, Odessa, 2001.

   The thesis is devoted to the research into legal regulation of relations arising in the process of crediting activity of commercial banks. The thesis contains the results of the research solving a number of issues pertaining to the improvement of legal regulation of the said relations. Limits of the regulatory interference of financial law norms into the relations emerging in the process of crediting activity have been determined. Correlation between the regulation of these relations by financial and civil law has been shown. The content of financial legal relations between the National Bank of Ukraine and commercial banks with regard to their crediting activity has been revealed and analysed in detail. The concept of legal influence of the financial law norms on the relations between a commercial bank and borrowers has been formulated. A number of proposals with regard to amending the financial law normative acts regulating the relations arising in the process of crediting activity of commercial banks has been substantiated.
   Keywords: credit, commercial bank, legal regulation, legal influence, financial legal relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання відносин, що виникають в процесі кредитної діяльності комерційних банків

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net