Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові основи діяльності університетів Російської імперії другої половини ХІХ ст. (на матеріалах України)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові основи діяльності університетів Російської імперії другої половини ХІХ ст. (на матеріалах України)

Анотації 

Писарєва Е.А. Організаційно-правові основи діяльності університетів Російської імперії другої половини ХІХ ст. (на матеріалах України). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових вчень. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2001 рік.

   У дисертації вперше в українській історико-правовій науці спеціально досліджуються організаційно-правові основи функціонування університетів Російської імперії в другій половині ХІХ ст., на матеріалах Київського, Харківського та Новоросійського університетів. Узагальнено значний обсяг історико-юридичних матеріалів, які відображають університетську політику уряду протягом другої половини ХІХ ст., підготовку основних законодавчих актів університетських реформ 1863 та 1884 рр., функціонування інституту попечительської влади, компетенції та ролі попечителів учбових округів у здійсненні університетської політики, правових аспектів службових стосунків губернаторів з керівництвом університетів, правового забезпечення учбової та наукової діяльності університетів, внеску університетів України в розробку законодавчих актів університетських реформ. Велика кількість матеріалів вперше виявлена та введена до наукового обігу.
   Наукове та практичне значення роботи полягає в узагальненні історичного досвіду реформування університетів, у вивченні механізму функціонування системи управління університетами як центрами науки та освіти.
   Ключові слова: університетська реформа, попечитель учбового округу, університетський статут, університетська автономія, місцеві органи влади.

Писарева Э.А. Организационно-правовые основы деятельности университетов Российской империи второй половины ХІХ в. (на материалах Украины). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история государства и права, история политических и правовых учений. – Національный университет внутренних дел, Харьков, 2001 год.

   В диссертации впервые в украинской историко-правовой науке специально исследуются организационно-правовые основы функционирования университетов в Российской империи во второй половине ХІХ в. на материалах Киевского, Харьковского и Новороссийского университетов. Обобщен значительный объем историко-юридических материалов, которые отображают университетскую политику правительства, ее трансформацию на протяжении второй половины ХІХ в., подготовку основных законодательных актов университетских реформ 1863 и 1884 гг., функционирования института попечительской власти, компетенции и роли попечителей учебных округов в осуществлении университетской политики, правовых аспектов служебных взаимоотношений губернаторов с руководством университетов, правового обеспечения учебной и научной деятельности университетов.
   В работе выделено три этапа научного изучения проблемы: 1) вторая половина ХІХ- начало ХХ вв.; 2) советский период (главным образом 1950-1980-е годы); 3) постсоветский период.
   Диссертантом обосновано, что острота университетского вопроса в Российской империи в середине ХІХ в. выдвинула его на одно из первых мест во внутренней политике, что и обусловило проведение университетской реформы ранее других, вскоре после отмены крепостного права. Охарактеризовано развитие университетского законодательства, показано приспособление его к бюрократическому аппарату самодержавия. Отмечается, что университетский устав 1884 г. также предопределил последующие преобразования в других сферах государственного управления. В работе показано, что университетские реформы во внутренней политике России второй половины ХІХ в. были идеологической подготовкой широкомасштабных преобразований, открывали новые тенденции в законодательстве.
   Впервые в историографии с правовой точки зрения изучается институт попечителей учебных округов, характеризуется компетенция власти попечителей по отношению к университетам, особенности правового регулирования взаимоотношений университетов и местных органов власти. Доказывается, что предоставление широких прав университетскому самоуправлению в 60-е годы ХІХ в. осуществлялось при сохранении значительного контроля за ними со стороны центральных и местных органов власти.
   В работе анализируется законодательная база учебной и научной деятельности университетов, правовые основы научно-аттестационной системы, которая активно формировалась в данный период.
   Показан вклад университетов Украины в разработку законодательных положений университетских реформ второй половины ХІХ в., влияние на выработку университетской политики, нормативных актов, регулирующих учебный и научный процесс в университетах.
   Научное и практическое значение работы состоит в обобщении исторического опыта реформирования университетов, изучении механизма функционирования системы управления университетами как центрами науки и образования. Положения и выводы диссертации могут быть использованы при чтении общих и специальных курсов по истории государства и права Украины, при проведении дальнейших научных исследований истории государственного управления.
   Ключевые слова: университетская реформа, попечитель учебного округа, университетский устав, университетская автономия, местные органы власти.

Pisareva E.A. Organizational and legal principles of Russian Empire Universities’ activity in the second half of XIX century (based on materials of Ukraine). – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.01 – theory and history of the state and law; history of political and legal studies. – National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2001.

   Organizational and legal principles of Russian Empire Universities’ functioning in the second half of XIX century, based on Kiev, Kharkiv and Novorosijsk Universities’ materials are studied in this thesis for the first time in Ukrainian historical and law science. A great volume of historical and legal materials, which show government’s policy towards Universities during the second half of XIX century is revealed. Preparation of the main legislative statements of Universities’ reforms in 1863 and 1884, functioning of trusteeship power’s institute, competence and parts of trustees in educational regions in implementation of University policy, legal aspects of official relationship between governors and governing bodies of Universities, legal guaranteeing of educational and scientific activity of Universities, contribution of Ukrainian Universities into the development of legislative statements of Universities’ reforms are also revealed in this work. A great amount of materials is for the first time revealed and introduced in the scientific turn.
   Scientific and practical significance of this work is in generalization of historical experience of Universities’ reforming and in studying the mechanism how the system of Universities management as centers of science and education is functioning.
   Key words: University reform, trustee of educational region, University statutes, University autonomy, local government bodies.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові основи діяльності університетів Російської імперії другої половини ХІХ ст. (на матеріалах України)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net