Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права

Анотації 

Погрібний С.О. Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню інституту володіння. Її мета полягає в тому, щоб на основі вивчення генези та характерних рис володіння за римським правом, у країнах західної та східної традиції приватного права визначити побудову власної моделі володіння, яка б відповідала світовим стандартам та українським традиціям з ціллю природного комплексного впровадження цього інституту до системи цивільного права України. Основні елементи інституту володіння (поняття, зміст, види, захист володіння) представлені у розвитку та порівнянні різних концепцій та підходів до регулювання цього інституту в різноманітних правових системах. В роботі автором викладені теоретичні висновки та рекомендації з метою їх використання в процесі реформування українського законодавства.
   Ключові слова: володіння, тримання, посідання, речеві права, рецепція римського приватного права, цивільне право України.

Погребной С.А. Сравнительно-правовой анализ института владения в континентальной, англосаксонской и восточноевропейской системах права. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2001.

   Понятие владения (possessio) на протяжении многих веков принадлежит в цивилистической науке к числу наиболее спорных. Его изучению были посвящены работы наилучших цивилистов Европы, со времен римского государства до современности. Вопрос владения принадлежит к числу проблем, которые никогда не теряют своего значения для теории гражданского права, и сегодня перед украинской цивилистикой встает задача создания концепции владения и разработки главных характеристик этой категории. Действующему украинскому законодательству целостный институт владения неизвестен. Проект ГК Украины содержит отдельную главу, которая охватывает ряд норм, посвященных регулированию данных отношений. Но принятие нового кодекса, который предусматривает самостоятельное регулирование отношений владения, само по себе не сможет решить все проблемы, связанные с появлением нового института. Главной является проблема формирования современных взглядов на владение и обоснование необходимости предоставления ему защиты. В связи с этим, на основе изучения генезиса и характерных особенностей владения в римском праве и в странах западной традиции частного права автором ставится цель определить собственную модель владения, которая бы отвечала мировым стандартам и собственным традициям с целью естественного внедрения этого института в систему гражданского права Украины. Структура диссертационного исследования обусловлена его целью и задачей. Во вступлении автором обосновывается выбор темы исследования, ее сущность, актуальность и значимость темы, сформулирована методологическая основа, цель и задачи диссертационного исследования, доказывается новизна достигнутых результатов, их теоретическая и практическая, а также их апробация, положения, которые выносятся на защиту. Раздел І “Формирование possessio как правовой категории в Древнем Риме” посвящен исследованию процесса возникновения и развития этого явления, определению понятия, содержания и видов владения; отдельно рассматриваются порядок приобретения и прекращение владение, а также его защита. Раздел ІІ “Концепции владения в современных континентальной и англосаксонской системах права” посвящен сравнительно-правовому анализу конструкции владения в романской и германской системах гражданского права, а также особенностям понимания владения в системах права Англии и США. В разделе ІІІ “Концепция владения в Украине” исследуются вопросы, связанные с формированием и реализацией собственных правовых традиций по поводу регулирования владения в Украине. На основании теоретических исследований и сделанных на их основе выводов в Приложении А содержатся редакции статей 312 и 313 Главы 22 “Общие положения о вещном праве” и статей Главы 30 “Владение” проекта Гражданского кодекса Украины. Проведенное в работе исследование позволяет прийти к выводу, что нахождение Украины на границе цивилизационных влияний Запада и Востока при условии некоторых корректив ее цивилизационных ориентиров может повлиять на трансформацию собственных правовых традиции и оказать содействие заимствованию лучших образцов конструкции владения из систем западной традиции частного права. При построении концепции владения в проекте Гражданского кодекса Украины наиболее приемлемой для заимствования в украинское гражданское право является модель владения, присущая германской системе гражданского права. Субъективные концепции владения, по мнению диссертанта, являются неприемлемыми для украинской правовой традиции.
   Ключевые слова: владение, держание, обладание, вещные права, рецепция римского частного права, гражданское право Украины.

Pogribny S.O. Comparative Analysis of the Institution of Possession in Continental, Anglo-Saxon and Eastern-European Systems of Law. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Law by speciality 12.00.03. – Civil Law and Civil Procedure; Matrimonial Law; Private International Law. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2001.

   The dissertation is devoted to analysis of the Institution of Possession, basic theories and doctrines in this field of law in ancient Rome, some foreign countries, which representative Western and Eastern tradition of private Law and in Ukraine. Author pursues an object to be determined in construction of own model of the Institution of Possession. This model must correspond to world standards and Ukrainian traditions, must be introduced to the Ukrainian system of civil law as its Institution. Basic elements of the Institution of Possession (concept, maintenance, kinds, defence et.) are represented in development and comparison with various conceptions of regulations of this Institution in systems of law. As a result of the research the author worked out proposals to be taken into account in the process of Ukrainian Institution of Possession law reform. Also they can form a new doctrine of the Institution of Possession to be implemented in Ukraine.
   Key words: possession, tenancy, detinue, estate, law of estate, reception of private roman law, civil law of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net