Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Американський окупаційний режим в Німеччині у 1945–1946 рр.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Американський окупаційний режим в Німеччині у 1945–1946 рр.

 Анотації

Грінченко Г. Г. Американський окупаційний режим в Німеччині у 1945–1946 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2001.

   Дисертація присвячена дослідженню американського окупаційного режиму в Німеччині у 1945–1946 рр. Вперше у вітчизняній історіографії пропонується цілісна картина розробки та реалізації урядом США принципів повоєнного управління в Німеччині, заснування та організаційного розвитку військової адміністрації, форм і методів здійснення нею окупаційної політики. Значну увагу приділено також вивченню механізма управління окупаційною адміністрацією підконтрольними німецькими територіями та дослідженню впливу демократичних традицій США на становлення нових німецьких органів влади.
   Оцінюючи американську окупаційну політику в Німеччині у 1945–1946 рр. автор робить висновок про спробу США об’єднати єдину міжсоюзницьку стратегію з прагненням до реалізації власних політичних та економічних інтересів. По відношенню до Німеччини американський окупаційний уряд сприяв створенню нової демократичної системи, поновленню економіки, позбавленню від нацистської ідеології, а у перспективі – створенню вільної та демократичної країни. В основі окупаційної політики США була єдина і глобальна для всього людства мета – попередження нової військової загрози світу.
   Ключові слова: окупація, союзники, військовий уряд, дівізіони, демократизація, денацифікація, демілітаризація, Бізонія.

Гринченко Г. Г. Американский оккупационный режим в Германии в 1945–1946 гг. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина. Харьков, 2001.

   Диссертация посвящена исследованию американского оккупационного режима в Германии в 1945–1946 гг. Впервые в отечественной историографии предложена комплексная картина разработки и реализации правительством США принципов послевоенного управления в Германии, учреждения и организационного развития военной администрации, форм и методов осуществления ею оккупационной политики. Значительное внимание уделено также изучению механизма управления оккупационной администрацией подконтрольными немецкими территориями и исследованию влияния демократических традиций США на становление новых немецких органов власти.
   В диссертации выделены основные этапы в эволюции позиции США относительно Германии и проанализированы принципиальные положения, которые легли в основу послевоенной оккупационной политики. Доказан значительный вклад американских концептуальных предложений на формирование общесоюзнической стратегии оккупационного правления. Изучение эволюции позиции США в отношении проблемы послевоенного обращения с Германией дало возможность автору не только определить ее этапы, но и показать процесс творческого поиска модели послевоенного устройства Германии, определенную гибкость американского правительства в этом вопросе.
   В разработке и реализации схемы управления зоной оккупации, американское правительство использовало два основных принципа: постепенного смещения приоритетов управления с области военной в область гражданского администрирования и принцип соответствия организации военного правительства структуре центральных немецких земельных учреждений с целью оптимального использования их в качестве инструмента оккупационной политики. В работе впервые изучена система земельных военных правительств как составной части общезональной американской оккупационной администрации с выделением специфической, присущей только американской зоне оккупации структурной единицы – анклава Бремен.
   Результаты оккупационной политики США в Германии в 1945–1946 гг. автор не смог оценить однозначно. Главный парадокс американской политики в Германии в данный период состоял в стремлении оккупационного правительства осуществить демократические преобразования на фоне жесткой политики децентрализации, демилитаризации и денацификации, в реализации которой применялись недемократические, насильственные методы. Подобный подход к решению оккупационных задач был заложен, однако, в совместной союзнической программе, принятой на конференции в Потсдаме. В этой связи можно говорить о том, что в принципе оккупационная политика США в Германии осуществлялась в русле Потсдамских соглашений.
   С другой стороны, автор приходит к выводу, что в начальный контрольный период в политике США в зоне оккупации наметилась тенденция к реализации социально-экономических и политических приоритетов, производных от собственной политической и экономической культуры, которые предопределили начало отхода от Потсдамских соглашений.
   Сутью американского оккупационного режима в Германии в 1945–1946 гг. было стремление к долгосрочному мирному урегулированию в Европе в целом и в Германии в частности. Для достижения этой цели Соединенные Штаты Америки стремились к осуществлению следующих принципиальных задач: Германия должна стать нейтральной, демилитаризованной и демократической страной, а также внести посильный вклад в экономическое возрождение Европы.
   Оценивая американскую оккупационную политику в Германии в 1945–1946 гг. автор делает вывод о попытке США объединить единую межсоюзническую стратегию со стремлением к реализации собственных политических и экономических интересов. В отношении оккупированной Германии американское военное правительство способствовало созданию новой демократической системы, восстановлению экономики, избавлению от нацистской идеологии, а в перспективе – образованию свободной и демократической страны. При этом необходимо подчеркнуть, что в основе всей оккупационной политики США лежала единая и глобальная для всего человечества задача – предотвращение новой военной угрозы миру.
   Ключевые слова: оккупация, союзники, военное правительство, дивизионы, демократизация, денацификация, демилитаризация, Бизония.

Grinchenko G. G. American Occupation Regime in Germany in 1945–1946. – Manuscript.

The thesis on receiving the degree of the candidate of historical science on specialty 07.00.02 – World history. – Kharkov National University, Kharkov, 2001.

   The Dissertation is dedicated to the study of the American occupation regime in Germany in 1945–1946. For the first time in the national historiography this thesis represented a complex picture of elaboration and realization by the American Government of the principles of the post-war administration in Germany, of founding and practical development of military administration, forms and methods of its realization of the occupation policy. An important consideration was also given to the study of influence of the democratic traditions on making of new German power institutions.
   Having estimated the American occupation policy in Germany in 1945-1946 the author makes the conclusion about the USA attempt to combine the common-allied strategy with the aspiration for realization of the proper political and economic interests. With respect to the occupied Germany the American military government promoted the creation of a new democratic system, restoration of economy, deliverance from Nazi ideology and in perspective – creation of free and democratic country. On the base of the occupation policy of USA was a common and global for humanity task – prevention of the new military danger to the world.
   Key words: Occupation, Allied, Military Government, Divisions, Democratization, Denazification, Demilitarization, Bizone.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Американський окупаційний режим в Німеччині у 1945–1946 рр.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net