Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Звільнення працівників органів внутрішніх справ за порушення дисципліни і законності (теоретико-правовий аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Звільнення працівників органів внутрішніх справ за порушення дисципліни і законності (теоретико-правовий аспект)

Анотації 

Попов С.В. Звільнення працівників органів внутрішніх справ за порушення дисципліни і законності (теоретико-правовий аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12..00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Університет внутрішніх справ. – Харків, 2001р.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань, пов’язаних із звільненням працівників органів внутрішніх справ за порушення дисципліни і законності. Особливу увагу приділено обгрунтуванню юридичної природи дисципліни та законності в демократичній, правовій, соціальній державі Україна, значенню окремих соціально-юридичних явищ необхідних для ефективної діяльності органів внутрішніх справ та юридично значущих наслідків їх порушення особами рядового і начальницького складу. Детально було проаналізовано передумови виникнення службово-трудової юридичної відповідальності, сучасну класифікацію винних дій та видів відповідальності працівників органів системи Міністерства внутрішніх справ, службово-трудових відносин за порушення дисципліни і законності. Зроблено висновки та внесено конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в сфері правового регулювання особливостей припинення службово-трудових відносин з працівниками органів, структур та підрозділів внутрішніх справ, юридичних гарантій їх звільнення за порушення дисципліни і законності, процедури та порядку звільнення і розрахунку з звільненою особою.
   Ключові слова: звільнення, працівники органів внутрішніх справ, дисципліна, законність, службово-трудові відносини, гарантії.

Попов С.В. Увольнение работников органов внутренних дел за нарушение дисциплины и законности (теоретико-правовой аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Университет внутренних дел. – Харьков, 2001.

   Диссертация посвящена комплексному, исследованию теоретических и практических вопросов, непосредственно связанных с увольнением работников органов внутренних дел за нарушение дисциплины и законности. Особенное внимание было уделено обоснованию юридической природы дисциплины и законности в демократическом, правовом, социальном государстве Украина, значению указанных социально-юридических явлений для эффективной деятельности органов внутренних дел и юридически важных последствий их нарушения лицами рядового и начальствующего состава. Реформирование органов системы Министерства внутренних дел невозможно без системного улучшения состояния дел в сфере дисциплины и законности их личного состава. Именно компетентная реализация своих функциональных прав работниками органов внутренних дел, четкое и умелое исполнение последними своих обязанностей, соблюдение нормативно установленных ограничений является залогом дальнейшего улучшения качества в деятельности соответствующих органов, структур и подразделений. Значительную роль в обеспечении такого положения играет служебно-трудовая юридическая ответственность за нарушение конкретных правил в области дисциплины и законности.
   В работе детально были проанализированы предпосылки возникновения служебно-трудовой юридической ответственности, современная классификация виновных действий и видов ответственности работников органов системы Министерства внутренних дел, основания прекращения с последними служебно-трудовых отношений за нарушение дисциплины и законности. Ответственность лиц рядового и начальствующего состава всегда конкретна и наступает в связи с совершением правонарушения в процессе выполнения своих должностных обязанностей по защите и охране общественного порядка. Любое правонарушение должно быть доказанным в установленном порядке процессуально-правовыми средствами. Лишь доказанное таким образом правонарушение в сфере дисциплины и законности может служить основанием прекращения служебно-трудовых отношений с государственными служащими, проходящими службу в органах внутренних дел Украины.
   В диссертации сделаны выводы и предложения по усовершенствованию действующего законодательства в сфере правового регулирования особенностей прекращения служебно-трудовых отношений с работниками органов, структур и подразделений внутренних дел, юридических гарантий их увольнения за нарушения дисциплины и законности, процедуры и порядка увольнения и расчета с уволенными. Особенности правового регулирования прохождения службы лицами рядового и начальствующего состава обусловлены спецификой их правового статуса, как государственных служащих вооруженного органа, исполнительной власти. Этот факт объективно требует более детального правового регулирования служебно-трудовой деятельности работников, обуславливает необходимость усиления гарантий как порядка и процедуры доказывания состава совершенного конкретным лицом правонарушения, так прекращения соответствующих служебно-трудовых отношений.
   Ключевые слова: увольнение, работники органов внутренних дел, дисциплина, законность, служебно-трудовые отношения, гарантии.

Popov S.V. Dismissal of law enforcement officers for their breach of discipline and legality (theoretical-legal aspect). – Manuscript.

The thesis for a scholarly degree of a candidate of law in speciality 12.00.05 – labour law, - The University of Internal Affairs. – Kharkov, 2001.

   The thesis is devoted to the complex investigation of theoretical and practical questions connected with dismissal of law enforcement officers for their breach of discipline and legality. In the present study the juridic nature of discipline and legality in the democratic, social state of Ukraine functioning in accordance with constitutional law, is grounded.
   Special attention is paid to the meaning of some social-legal phenamena which are necessary for efficient activity of the organs of internal affairs and legally significant consequences of their breach by the ranks and command personnel.
   In the thesis the prerequisites of arising juridic official-labour responsibility are analysed. The modern classification of guilty acts and the main kinds of responsibility resting with law-enforcement officers of the Ministry of Internal Affairs.
   The author investigates the grounds on which official-labour relations are severed with breakers of discipline and legality.
   The thesis contains some conclusion and proposals concerning improvement of the functioning legislation in the sphere of relations with officers working in the organs and subunits of internal affairs, legal guarantees of their dismissal for the breach of discipline and legality, procedure and order of their dismissal and settling accounts with the person dismissed.
   Key words: dismissal, law enforcement officers, discipline, legality, official-labour relations, guarantee.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Звільнення працівників органів внутрішніх справ за порушення дисципліни і законності (теоретико-правовий аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net