Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності

Анотації 

Пацурківський Ю.П. Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

   Дисертація містить комплексний аналіз правового режиму майна суб’єктів підприємницької діяльності, правовідносин, що виникають в процесі формування майна, його використання і звернення на нього стягнень кредиторів. Основна увага приділена з’ясуванню юридичної природи правового режиму майна суб’єктів підприємництва, його сутності, особливостям та тенденціям розвитку. В роботі визначається поняття правового режиму майна, виділяються форми правового режиму майна суб’єктів підприємницької діяльності, розроблено науково-теоретичні положення, які стосуються вдосконалення правового статусу суб’єктів підприємницької діяльності, механізму звернення стягнень на їх майно. На підставі аналізу законодавчих та інших правових актів з питань правового режиму майна, практики розгляду судами спорів сформульовані конкретні пропозиції по вдосконаленню правового регулювання майнових відносин.
   Ключові слова: правовий режим майна, право власності, господарські товариства, підприємці-громадяни, майнові права, майновий фонд.

Пацуркивский Ю.П. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и процесс; семейное право; международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2001.

   Диссертация содержит комплексный анализ правового режима имущества субъектов предпринимательской деятельности, правоотношений, которые возникают в процессе формирования имущества, его использования и обращения на него взысканий кредиторов. Основное внимание в ней уделено исследованию юридической природы правового режима имущества различных субъектов предпринимательства, его сущности, особенностям и тенденциям развития, соотношению в этом общего, особенного и единичного. В результате исследования диссертантом предлагается собственное определение правового режима имущества, как установленного правовыми нормами состава этого имущества, порядка его формирования, использования, а также объема прав и обязанностей субъектов предпринимательской деятельности по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом, порядка обращения на него взысканий кредиторов. Диссертант пришёл к выводу о том, что формами правового режима имущества выступает право собственности, а также ограниченные вещные права на чужое имущество и права с вещными признаками. Особое внимание уделено характеристике правового режима отдельных видов имущества субъектов предпринимательской деятельности. Диссертант резюмирует, что установление правового режима различных видов имущества субъектов предпринимательской деятельности позволяет определить специфику правового положения отдельных частей имущества хозяйствующих субъектов, выступает в качестве дополнительной характеристики имущества субъектов предпринимательской деятельности. В процессе исследования диссертант уделял особое внимание правовой природе категории “предприятие”, проблемам её понимания в современных условиях. Проведено анализ состава имущества субъектов предпринимательской деятельности, установлено, что состав имущества зависит от организационно-правовой формы субъекта предпринимательской деятельности. В исследовании разработано ряд научно-теоретических положений, которые касаются понятия правового режима имущества, правового статуса субъектов предпринимательской деятельности, особенностей возложения взысканий на имущество субъектов предпринимательской деятельности. Диссертант обосновал необходимость принятия Закона Украины “О легитимации предпринимательской деятельности”, а также Закона Украины “О предпринимательской деятельности граждан (без создания юридического лица)”. Проведено анализ особенностей формирования и использования имущества субъектов предпринимательской деятельности, намечены меры усовершенствования правового регулирования в этой области. На основании анализа законодательства и судебной практики исследуется процедура обращения взысканий кредиторов на имущество субъектов предпринимательской деятельности. Диссертант пришел к выводу о том, что особенностью имущественной ответственности коллективных субъектов предпринимательской деятельности выступает тот факт, что они самостоятельно несут имущественную ответственность, а взыскание на имущество их учредителей (участников) может быть обращено только в определённых в законе случаях в рамках отдельных организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. Проведенное исследование стало основой для разработки конкретных предложений по усовершенствованию правового регулирования имущественных отношений субъектов предпринимательской деятельности.
   Ключевые слова: правовой режим имущества, право собственности, хозяйственные общества, предприниматели-граждане, имущественные права, имущественный фонд.

Patsurkivsky Yu.P. The Legal Routine of the Property of Enterprising Activity Subjects. – Manuscript.

The dissertation for conferring the scientific degree of Candidate of Judicial Sciences speciality 12.00.03 – Civil Law and Procedure; Family Law; International Private Law. – Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2001.

   The dissertation contains a comprehensive analysis of the legal routine of the property of the subjects of enterprising activity, legal relationships arising while forming the property and its use and deduction on it by the creditors. The main emphasis in the research is laid on the elaboration of the proposals as for the improvement of the legal regulation of enterprising property relationships and their theoretical grounds. In the paper the notion of the legal routine of the property is determined and substantiated and the forms of the legal routine of the property of the subjects of enterprising activity are outlined. The research deals with the theoretical and scientific principles concerning the notion of the legal routine of the property, the legal status of the subjects of enterprising activity, the peculiarities of the property deduction of the subjects of enterprising activity. On the basis of the analysis of legislative and other law acts on the problems of the legal routine of the property, the practice of settling disputes, the specific proposals have been formulated as for the improvement of the legal regulation of the property relationships of the subjects of enterprising activity.
   Key words: legal routine of property, property right, economic associations, individual enterprisers, property rights, property fund.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net