Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Зв'язки з громадськістю як комунікативний аспект державного управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зв'язки з громадськістю як комунікативний аспект державного управління

Анотації 

Руіс Мендісабаль Л.М. Зв'язки з громадськістю як комунікативний аспект державного управління.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01- теорія та історія державного управління.- Українська Академія державного управління при Президентові України, Київ, 2001.

   В дисертації здійснений аналіз функціонального статусу зв'язків з громадськістю як комунікативного аспекту державно-управлінської діяльності в контексті сучасних процесів системної трансформації українського суспільства.
   Автором запропонована оригінальна концептуальна модель зв'язків з громадськістю, що дозволяє виявити специфіку соціальних комунікативних характеристик даного феномену в державно-управлінській діяльності в перехідному суспільстві.
   В роботі узагальнені існуючі підходи та результати дослідження з даної проблематики, виявлено низку малодосліджених теоретичних та практичних її аспектів, розкрито певні протиріччя в дослідженні, розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації функціонування механізму державного управління суспільством в перехідний період.
   Ключові слова: зв'язки з громадськістю, паблік рілейшнз, пабліситі, державно-управлінська діяльність, громадська думка, імідж, комунікативні взаємодії, функціональний підхід.

Руис Мендисабаль Л.Н. Связи с общественностью как коммуникативный аспект государственного управления. - Рукопись.

Дисертация на соискание научной степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01- теория и история государственного управления.-Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины, Киев, 2001.

   В дисертации осуществлен анализ функционального статуса связей с общественностью как коммуникативного аспекта государственно-управленческой деятельности в контексте современных процесов системной трансформации украинского общества.
   Автором предложена оригинальная концептуальная модель связей с общественностью, позволяющая выявить специфику социальных коммуникативных характеристик данного феномена в государственно-управленческой деятельности в переходный период украинского общества.
   Современный исторический переход социального движения Украины в мировое цивилизованное пространство в качестве равноправного партнера требует наряду с возрождением и развитием духовного, национального самосознания, стремительного технологического развития, внедрения массированного потока технологических инноваций в экономическую, политическую и социально-культурную сферы нашего общества. В дисертации делается вывод о том, что связи с общественностью - это наука и искусство управления процессом коммуникации между организацией и ее целевыми группами общественности с целью формирования общественного мнения в желаемом для организации направлении при поддержке средств массовой коммуникации.
   Связи с общественностью являются чрезвычайно важной и ответственной сферой деятельности органов государственого управления в процессах проведения государственной политики демократических реформ в украинском обществе.
   При определении места и роли связей с общественностью в структуре органов высшей государственной власти в Украине, в частности в структуре аппарата Администрации Президента Украины, Верховного Совета Украины, Кабинета Министров Украины в соответствии с их функциональным назначением и компетенцией раскрыт их диалектический характер, который указывает на то, что связи с общественностью - это, с одной стороны, теоретико-аналитическая работа с последовательным оказанием информационных услуг высшему руководству, а с другой - это практическая деятельность по оценке двухстороннего потока информации с широким применением финансовых и материально-технических средств, а также специальных форм и методов образовательно-воспитательного воздействия на массовое сознание и поведение людей.
   Связи с общественностью являются новой для Украины формой оптимизации функционирования механизма государственного управления, адекватной принципам современного уровня демократии. Многоплановая деятельность ПР имеет комплекс функций: аналитическо-прогностическая, информационно-коммуникативная, организационно-технологическая, консультативно-методическая. Все они направлены на обеспечение двухстороннего характера связей субъекта управления - органа государственной власти- и общественности. Такая модель коммуникации как система управления передает важную идею демократического общества.
   Развитие системы связей с общественностью в органах государственного управления даст возможность создать действенный механизм разрешения многих проблем, возникающих на современном этапе проведения государственной политики реформ в нашей стране, главным образом преодолеть отчуждение между общественностью и государством. Только при наличии развитых и эфективных механизмов социальной обратной связи между субъектом и объектом управления, их приоритетов можно говорить о становлении гражданского общества в Украине. Инновационая коммуникативная технология ПР, попавшая в сферу человеческих потребностей украинского социума, должна быть адаптирована в соответствии с менталитетом, традициями и духом нашей национальной украинской культуры.
   Ключевые слова: связи с общественнстью, паблик рилейшнз, паблисити, государственно-управленческая деятельность, общественное мнение, имидж, коммуникативные взаимодействия, функциональный подход.

Ruiz Mendizabal L.N. Public relations as a communicative aspect in public administration.- The manuscript.

Dissertation for a Candidate’s degree in public administration on speciality 25.00.01- the theory and history of public administration.- The Ukrainian Academy of Public Administration at the cabinet of President of Ukraine, Kyiv, 2001.

   Dissertation is devoted to analysis of functional status of public relations as a communicative aspect in Public Administration in economic, politicaland, cultural spheres of Ukrainian society under the context of its general transformation.
   The original public relations conceptual model is рroposed by autor. This model enables to undestend the peculiarities of social and communicative characteristics of public relations phenomenon in transitional society.
   The existing approaches and results of this issue research have been generalized. A number of its theoretical and practical aspects which are less studied have been identified. Some contradictions in research have been also identified. The practical recommendations on optimization functoin of public administration in transitional period of the Ukrainian society.
   Key words: public relations, publicity, public administration, image, communicative interactions, public opinion, functionalist approach.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зв'язки з громадськістю як комунікативний аспект державного управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net