Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Заповіт як підстава виникнення правонаступництва в цивільному праві України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Заповіт як підстава виникнення правонаступництва в цивільному праві України

Анотації 

Шевчук Л.В. Заповіт як підстава виникнення правонаступництва в цивільному праві України. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2001.

   Дисертація присвячена проблемі заповіту як підстави виникнення правонаступництва в цивільному праві України. Визначено категорію спадкування за заповітом як особливого виду правонаступництва в цивільному праві. Виділені основні ознаки об'єкта правонаступництва при спадкуванні за заповітом. Сформульоване поняття і види правонаступництва при спадкуванні за заповітом. Досліджено проблему підстав правонаступництва при спадкуванні за заповітом. На основі теоретико-правого аналізу специфічних ознак заповіту сформульовано поняття заповіту та сформульована його юридична характеристика. Здійснено правову характеристику заповідального відказу як підстави сингулулярного правонаступництва в спадковому праві. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері регулювання відносин при спадкуванні за заповітом.
   Ключові слова: правонаступництво, спадкування, заповіт, одностороння угода, заповідальний відказ.

Шевчук Л.В. Завещание как основание возникновения правопреемства в гражданском праве Украины. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. Институт государства и права имени В.М. Корецкого. Киев, 2001.

   Диссертация посвящена проблеме завещания как основания возникновения правопреемства в гражданском праве Украины. Исследуется категория наследования по завещанию как особый вид правопреемства в гражданском праве. Сформулированы понятие и виды правопреемства при наследование по завещанию. Правопреемство при наследовании по завещанию – это универсальное и сингулярное правопреемство, осуществляемое на условиях и в порядке, установленном в соответствии с волей завещателя, с учётом оговорок, существующих в гражданско-правовых нормах. Исследована проблема оснований правопреемства при наследовании по завещанию. Юридический состав правопреемства при наследовании по завещанию определяется как совокупность предусмотренных законом юридических фактов, возникающих в строго определенной последовательности и необходимых для перехода прав и обязанностей наследодателя в определенном им порядке. Рассмотрены основные признаки объекта правопреемства при наследовании по завещанию, который рассматривается в качестве совокупности субъективных прав и обязанностей, круг которых и порядок их перехода к правопремникам определил наследодатель в завещании.
   На основании теоретико-правового анализа специфических черт завещания сформулировано понятие завещания и осуществлена его юридическая характеристика. Завещание рассматривается в качестве сделки, содержание которой составляет одностороннее личное распоряжение физического лица, направленное на установление условий и порядка правопреемства в имуществе лица на случай его смерти. Проведена классификация и сравнительно-правовой анализ форм завещания. Рассмотрена категория правосубъектных предпосылок завещания как односторонней сделки. Утверждается, что правосубъектные предпосылки завещания определяются завещательной право- дееспособностью исключительно одного лица – завещателя. Предлагается разграничивать правосубъектные предпосылки завещания и наследования по завещанию. Исследована категория воли и волеизъявления завещателя как сущности сделки завещания. Определяется, что единственным существенным условием завещания есть определение волеизъявлением завещателя личности наследника, как универсального правопреемника на случай смерти. Сформулировано понятие толкования завещания, которое определяется как процесс выяснения судом, нотариусом или наследниками истинной воли завещателя в условиях неясности содержания завещания. Рассматриваются основания и правовые последствия признания завещания недействительным, а также отмены и изменения завещания. Обосновывается положение о том, что определение правовых последствий признания завещания недействительным связывается с юридической природой завещания как односторонней роспорядительной сделки на случай смерти.
   Осуществлена правовая характеристика завещательного отказа как основания правопреемства в гражданском праве. Определено, что завещательный отказ – это распоряжение завещателя в пределах завещания, направленное на установление сингулярного правопреемства в отдельных правах из имущества умершего на пользу определенных лиц. Разработаны предложения, направленные на совершенствование законодательства в области регулирования отношений при наследовании по завещанию.
   Ключевые слова: правопреемство, наследование, завещание, односторонняя сделка, завещательный отказ.

Shevchuk L.V. The Will as the Grounds for Origin of Legal Succession in Civil Law of Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for conferring the scientific degree of Candidate of judical sciences in the speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. Institute of State and Law named afterr V.M.Koretsky, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2001.

   The dissertation deals with the problem of the will as the grounds for origin of legal succession in civil law of Ukraine. The category of inheritance by the will as a specific type of legal succession in civil law has been determined. The major signs of the object of legal succession when inheriting by the will have been defined. The concept and types of legal succession when inheriting by the will have been stated. The problem of the grounds of legal succession when inheriting by the will has been analysed. On the basis of theoretical and judical analysis of the specific signs of the will the concept of the will has been formulated and its judicial characteristic has been performed. The legal characteristics of testamentary renunciation as the grounds of singulary legal succession in inheritance law has been given. The proposals as for legislation improvement in the sphere of relationship regulation when inheriting by the will have been worked out.
   Key words: legal succession, inheritance, will, unilateral agreement, testamentary renunciation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Заповіт як підстава виникнення правонаступництва в цивільному праві України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net