Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування (організаційно-правові питання)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування (організаційно-правові питання)

Анотації 

Солоненко О.М. Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування (організаційно-правові питання). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право. – Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

   Дисертацію присвячено дослідженню реалізації у системі місцевого самоврядування функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та пов'язаних з цим організаційно-правових проблем. В роботі автор аналізує й визначає поняття та систему функцій місцевого самоврядування, зокрема, місце і роль функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування; політико-правовий статус відповідних елементів системи місцевого самоврядування, що беруть участь у реалізації даної функції; організаційні та правові питання їх функціонування у досліджуваній сфері на підставі відповідних конституційних та інших правових норм; компетенцію місцевого самоврядування та повноваження його органів у сфері дослідження; види та форми взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування при реалізації досліджуваної функції в умовах існуючого в Україні правового поля та адміністративно-територіального устрою.
   Ключові слова: місцеве самоврядування; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; система; функції; компетенція; взаємодія.

Солоненко О.Н. Реализация функции обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан в системе местного самоуправления (организационно-правовые вопросы). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. - конституционное право. - Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2001.

   Диссертация посвящена исследованию реализации в системе местного самоуправления функции обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан и связанных с этим организационно-правовых проблем. В роботе автор анализирует и определяет понятие и систему функций местного самоуправления, в частности, место и роль функции обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан в системе функций местного самоуправления. Соответствующий авторский анализ свидетельствует о наличии у территориальной общины, в частности, как внутренней, - функции обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан, которая является составным элементом политико-административной (основной) функции местного самоуправления.
   В диссертационном исследовании сделан вывод о том, что система местного самоуправления в структурно-организационном плане представляет собой совокупность органов местного самоуправления, органов самоорганизации населения и организационных форм, с помощью которых определенная территориальная община осуществляет задачи и функции местного самоуправления, в частности, и в сфере обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.
   Автор определяет компетенцию местного самоуправления как сложное правовое явление, что включает в себя: а) предметы ведения; б) полномочия (права и обязанности); в) территориальные границы деятельности; при этом компетенция местного самоуправления - это установленная конституционными нормами, законами совокупность вопросов местного значения, которые составляют предметы ведения местного самоуправления, и необходимые для их решения полномочия (права и обязанности) территориальной общины, ее органов и должностных лиц (собственные полномочия), а компетенция органа местного самоуправления - это совокупность определенных законом предметов ведения и полномочия (собственные и делегированные) органа местного самоуправления, направленного на реализацию функций и задач местного самоуправления, в частности и в сфере исследования. Таким образом, в структуре компетенции местного самоуправления надлежит еще выделять самоуправляющиеся (собственные) полномочия территориальной общины и собственные полномочия органов, а также должностных лиц местного самоуправления, в то время, как компетенция органов местного самоуправления охватывает как собственные полномочия, так и делегированные определенными государственными органами.
   Соответствующий анализ действующего законодательства позволил соискателю определить сферу компетенции местного самоуправления относительно обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан, структурные элементы которой (предметы ведения, права и обязанности (полномочия - собственные (самоуправляющиеся)) конкретизируются и детализируются относительно элементов его системы, а делегированные (в частности, государственные) – в правах и обязанностях определенных органов местного самоуправления.
   Предложено двухаспектное понимание форм деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, которые применяются при реализации собственных (самоуправляющихся) и делегированных полномочий в сфере обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан: 1) обусловленные по своему характеру внутренней организационной структурой органов и правовым статусом должностных лиц местного самоуправления - организационно-правовые формы; 2) по способу внешнего выражения содержания их деятельности при реализации исследуемых полномочий, - правовые, организационные и материально-технические формы.
   Обосновывается предложение относительно создания в системе местного самоуправления специальных структур в форме подразделений муниципальной милиции (местной милиции, милиции местного самоуправления).
   Ключевые слова: местное самоуправление; обеспечение законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан; система; функции; компетенция; взаимодействие.

Solonenko O.М. Implementation of the function of legality ensuring, law and order maintaining, citizens’ rights, freedoms and legal interests protection in the system of local self-government (organizational and legal issues). – Manuscript.

Dissertation for obtaining the degree of candidate of law in speciality 12.00.02. – Constitutional law. – Kyiv National University named after Taras Shevchenko, Kyiv, 2001.

   The thesis is dedicated to the research of implementation of the function of legality ensuring, law and order maintaining, citizens’ rights, freedoms and legal interests protection in the system of local government, to organizational and legal problems arising . In the thesis the author analyzes and defines the notion and system of functions of local self-government, in particular, role and place of the function of ensuring legality, law and order maintaining, citizens’ rights, freedoms and legal interests protection in the system of local self-government; political and legal status of the corresponding elements of local self-government system, that take part directly in the process of the given function realization; organizational and legal issues of their functioning in the field under research on the grounds of the corresponding constitutional and other legal norms; competence of local government and its authorities in the field under research; kinds and ways of interaction between state bodies and local governments in the course of the above mentioned function realization within the existing legal situation in Ukraine and in the framework of administrative and territorial structure.
   Key words: local self-government; legality ensuring, law and order maintaining, citizens’ rights, freedoms and legal interests protection; system; functions; competence; interaction.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування (організаційно-правові питання)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net