Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів

Анотації 

Стратонов В.М. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.- Харків, 2001.

   Дисертацію присвячено питанням розробки та вдосконалення процесу розслідування шляхом використання пізнавальних можливостей відтворення обстановки і обставин події.
   Автор розглядає відтворення обстановки і обставин події як слідчу дію, процесуальну форму та метод пізнання. Визначено, що існуюча процесуальна форма обмежує пізнавальні можливості слідчої дії. А тому пропонуються шляхи вирішення даної проблеми, розроблено методичні рекомендації щодо підготовки, проведення, фіксації слідчої дії та використання отриманих результатів. Доведено, що ефективному розслідуванню сприятиме комплексне використання таких методів пізнання, як експеримент, реконструкція, моделювання та спостереження.
   Ключові слова: відтворення обстановки і обставин події, процесуальна форма, тактика проведення слідчої дії, реконструкція, експеримент.

Стратонов В.Н. Воспроизведение обстановки и обстоятельств события как метод познания в процессе расследования преступлений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого.- Харьков, 2001.

   Диссертация посвящена вопросам разработки и усовершенствования процесса расследования путем использования познавательных возможностей воспроизведения обстановки и обстоятельств события.
   Автором рассмотрено воспроизведение обстановки и обстоятельств события как процессуальная форма, следственное действие и метод познания. Определено, что существующая процессуальная форма ограничивает познавательные возможности следственного действия. Предлагаются пути решения данной проблемы, а именно: разделение воспроизведения на два отдельных следственных действия – следственный эксперимент и проверку показаний на месте. Раскрываются познавательные возможности, согласно определенных процессуальных форм, каждого из этих действий, определяются виды их проведения.
   Разработаны методические рекомендации по подготовке, проведению, фиксации и использованию полученных результатов. Доказано, что эффективному расследованию содействует комплексное использование таких методов познания, как эксперимент, реконструкция, моделирование и наблюдение.
   Работа содержит комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с получением и проверкой доказательств и других данных в процессе расследования уголовных дел.
   Автором внесены предложения по усовершенствованию правового механизма получения и проверки информации и редакций уголовно-процессу-альных норм УПК Украины.
   Ключевые слова: воспроизведение обстановки и обстоятельств события, процессуальная форма, тактика проведения следственного действия, реконструкция, эксперимент.

Stratonov V.M. The conditial reproduction and circumstantial event as a method of knowledge during crime investigation. – Manuscript.

Thesis for a law degree acquiring of a juridicial science’s bachelor on speciality 12.00.09 – criminal procedure and criminalistic; judicial expertise. – The Ukrainian National Law Academy named after Yaroslav Moudriy.- Kharkov, 2001.

   The dissertation is devoted to the process of investigation’s development and improvement by means of cognitive opportunities of reproductive conditions and circumstantial event.
   The author has considered the conditions and circumstantial event’s reproduction as a remedial form, investigative action and knowledge method. It is determined, that the existing remedial form limits cognitive of investive action’s opportunity. The ways of the given problem decision are offered, the methodical recommendation for preparation, realization, fixing and using of the received results are developed. It is proved, that the effective investigation is promoted by complex using of such method as knowledge, experiment, reconstruction, modeling and supervision.
   Key words: The conditial reproduction and circumstantial event, remedial form, tactics of realization the investigation action, reconstruction, experiment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net