Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання договорів на поставку нафти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання договорів на поставку нафти

Анотації 

Сергієнко В.В. Правове регулювання договорів на поставку нафти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за фахом 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право, міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2001.

   Дисертація присвячена дослідженню правової сутності договорів на поставку нафти в умовах ринкових відносин і проблем правового регулювання відносин, що виникають на ринку сирої нафти України. Дослідження правового механізму поставок нафти здійснюється на базі аналізу соціальних, технічних і економічних взаємозв'язків різних суб'єктів, що беруть участь у поставках нафти і її переробці. Специфіка забезпечення поставок нафти полягає в різноманітних відносинах, що виникають на різних стадіях від розвідки, видобутку до переробки і споживання світлих продуктів.
   Сформульовано визначення нафти як товару особливого виду, здійснено системний аналіз договору постачання нафти як самостійного виду угоди на передачу майнових прав на нафту.
   Сформульовано відмітні характеристики договору поставки, що дозволяють відрізнити його від інших схожих цивільно-правових договорів.
   У дисертації обґрунтовано необхідність застосування додаткових заходів по підвищенню майнової відповідальності між суб'єктами договору поставки.
   Зроблено дослідження діючої моделі ціноутворення і регулювання цін на нафту і продукти її переробки. Проаналізовано діяльність посередницьких структур на ринку нафти й обґрунтовано необхідність якнайшвидшого прийняття Закону України “Про нафту і газ”.
   Ключові слова: поставка нафти, споживач, виробник, ринок нафти, договір поставки, видобуток, переробка.

Сергиенко В.В. Правовое регулирование договоров на поставку нефти. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. – гражданское право и гражданский процесс; семейное право, международное частное право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2001.

   Диссертация посвящена исследованию правовой сущности договоров на снабжение нефти в условиях рыночных отношений и проблем правового регулирования отношений на национальном рынке нефти. Исследование правового механизма поставок нефти осуществляется на базе анализа социальных, технических и экономических взаимосвязей различных субъектов, принимающих участие в поставках нефти, её переработке. Специфика обеспечения нефтью на рынке Украины заключается в разнообразных отношениях, возникающих при поставках. Эти процессы взаимосвязаны и включают в себя отношения, возникающие на различных стадиях от разведки, добычи, до переработки и потреблении продуктов ее переработки.
   Предложен механизм перевода исключительной собственности народа Украины на нефть как полезное ископаемое в собственность добывающих предприятий.
   Сформулировано определение нефти как товара особого вида, осуществлен системный анализ договоров поставки нефти, выделены особенности договора поставки нефти как самостоятельного вида сделки на передачу имущественных прав на нефть.
   Сформулированы отличительные характеристики договора поставки отделяющие его от других схожих гражданско-правовых договоров.
   В диссертации даются обоснования необходимости применения дополнительных мер по повышению имущественной ответственности между субъектами договора поставки.
   Произведено исследование действующей модели ценообразования и регулирования цен на нефть и продукты её переработки. Проанализирована деятельность посреднических структур на рынке нефти и обоснована необходимость скорейшего принятия Закона Украины “О нефти и газе”.
   Ключевые слова: поставка нефти, потребитель, производитель, рынок нефти, договор поставки, добыча, переработка.

Sergienko V. V. Legal regulations of the agreement on oil delivery - Manuscript.

The thesis for a low science candidate’s degree on the speciality 12.00.03 civil law and lawsuit; family law; international private law. – National University of Internal affairs. – Kharkiv, 2001.

   The thesis is dedicated to the investigation of the legal nature of the agreement on oil delivery in the conditions of market relations and the problems of the legal regulation of the relations in the process of its conclusions and fulfillment. The investigation of the legal process of oil delivery is carried out on the basis of the analysis of the social, technical and economic intercommunications of the different persons taking part in oil delivery and its processing. The specific character of the ensuring of oil delivery consists of different relations appearing in the process of delivery. This process is interconnected and includes all kinds of relations on different stages from its prospect, extraction up to its processing and consumption of light products.
   The determination of oil as the particular kind of commodity is made; the systematic analysis of the agreement on oil deliveries as independent kind of bargain on assignation of the property rights on oil carried out.
   The distinctive characteristics of the agreement on oil delivery which distinguish it from other similar civil legal agreements are formulated.
   The bases on the necessity of the application of the additional measures to enhance the property responsibilities between the subjects of the agreement on oil delivery are given.
   The investigation of the working model of price formation and price regulation on oil and the products of its processing is made. The activity of the mediatory patterns on the oil market is analysed. The necessity of the quickest adoption of the Ukrainian Law on oil and gas is substantiated.
   Key words: oil delivery, consumer, producer, oil market, the agreement on delivery, extraction, processing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання договорів на поставку нафти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net