Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-правове дослідження)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-правове дослідження)

Анотації 

Тюріна О.В. Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-правове дослідження). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. - теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

   Дисертація присвячена порівняльно-правовому дослідженню організації і функціонування сучасних систем правоохоронних органів. У дисертаційному дослідженні розглядаються питання методології порівняльного правознавства і методики конкретного порівняльно-правового аналізу. Розкривається зміст поняття системи правоохоронних органів, а також науково обгрунтовується залежність і обумовленість організаційно-функціональної побудови системи правоохоронних органів від особливостей національної правової системи та певної правової сім'ї, визначається типізація систем правоохоронних органів. Дослідження проведено на прикладах систем правоохоронних органів національних правових систем Німеччини і Франції, що є основоположними для романо-німецької правової сім'ї, і систем правоохоронних органів національних правових систем Англії і США, як представників англо-американської правової сім'ї. Дисертантом визначаються можливі шляхи використання позитивного досвіду організації і функціонування систем правоохоронних органів зарубіжних держав для вдосконалення системи правоохоронних органів України, зокрема судової системи, прокуратури і міліції, з урахуванням її національних особливостей.
   Ключові слова: порівняльне правознавство, національна правова система, правова сім'я, система правоохоронних органів, судова система, прокуратура, поліція.

Тюрина О.В. Современные системы правоохранительных органов (сравнительно-правовое исследование). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. - теория и история государства и права, история политических и правовых учений. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2001.

   Диссертация посвящена сравнительно-правовому исследованию организации и функционирования современных систем правоохранительных органов. В диссертационной работе рассматриваются вопросы методологии сравнительного правоведения и методики конкретного сравнительно-правового анализа.
   Раскрывается содержание понятия системы правоохранительных органов. Система правоохранительных органов исследуется как целое, системообразующим фактором которой выступает правоохранительная деятельность, исходя из чего данная система представляет собой совокупность специализированных органов, социальным назначением которых является охрана правовой системы с помощью правовых средств и в правовых формах. Структурный аспект (иерархическое построение) системы правоохранительных органов определяется функциональным назначением ее компонентов (правоохранительных органов), в построении которых, в свою очередь, заложен организационный критерий.
   Обосновывается зависимость и обусловленность организационно-функционального построения системы правоохранительных органов от особенностей национальной правовой системы, при этом выявлены обобщающие закономерности, присущие организационно-функциональному построению систем правоохранительных органов национальных правовых систем, которые относятся к одной правовой семье. Данное исследование проведено на примерах систем правоохранительных органов национальных правовых систем Германии, Франции, как представителей романо-германской правовой семьи, а также Англии, США, как представителей англо-американской правовой семьи.
   Рассмотрены некоторые тенденции процессов имплементации международного права в национальне право Украины и гармонизации украинского законодательства с законодательством Европейского Союза, как одних из основных направлений реформирования украинской национальной правовой системы в свете внешнеполитических ориентиров государства.
   Проанализированы основные направления реформирования правоохранительных органов Украины, в частности судебных органов, прокуратуры, органов внутренних дел, которые охватываются процессом судебно-правовой реформы как составляющей комплексной государственно-правовой реформы.
   Определены возможные пути заимствования и использования позитивного опыта организации и функционирования систем правоохранительных органов указанных выше стран для усовершенствования системы правоохранительных органов Украины с учетом ее национальных особенностей, в частности для судебной системы, прокуратуры, органов внутренних дел.
   Ключевые слова: сравнительное правоведение, национальная правовая система, правовая семья, система правоохранительных органов, судебная система, прокуратура, полиция.

Turina O.V. The modern law enforcement agencies systems (comparative law research). – Manuscript.

The dissertation for Candidate of Sciences in Law in the speciality 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and Law Doctrines. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2001.

   The dissertation is devoted to the comparative law research of organization and functioning of the modern law enforcement agencies systems. The problems of comparative jurisprudence methodology and the definite comparative law analyzing methods are examined within the dissertation research. The dissertation reveals the content of the law enforcement agencies system concept, gives scientific grounds for causality and interdependence between organizational and functional principles of the law enforcement agencies system and peculiarities of the national law systems and specific legal family, determines the types of law enforcement agencies systems. The research was carried out by examples of the law enforcement agencies systems within German and French national law systems, which are basic for the Romanic-German law family, and also by examples of the law enforcement agencies systems within the national law systems of England and the USA as the representatives of the English-American law family. The dissertation determines the possible ways of using positive practices of organization and functioning of the foreign law enforcement agencies systems for the purpose of improvement of the Ukrainian law enforcement agencies system especially judicial system, prosecutor² s offices and militia considering its national peculiarities.
   Key words: comparative jurisprudence, national law system, law family, law enforcement agencies system, judicial system, prosecutor² s office, police.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-правове дослідження)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net