Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-методичні та психологічні засади удосконалення діяльності працівників експертно-криміналістичних підрозділів МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-методичні та психологічні засади удосконалення діяльності працівників експертно-криміналістичних підрозділів МВС України

Анотації 

Тимошенко Ю.П. Організаційно-методичні та психологічні засади удосконалення діяльності працівників експертно-криміналістичних підрозділів МВС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Кафедра юридичної психології Національної академії внутрішніх справ України, Київ, 2001.

   Дисертаційне дослідження присвячене висвітленню організаційно-методичних і психологічних засад формування професійної та професійно-психологічної готовності експертів-криміналістів МВС України до здійснення професійних функцій за рахунок детальної розробки компонентів моделі особи експерта-криміналіста (модель діяльності – модель особистості – модель навчального процесу). Надана психологічна характеристика основних напрямів діяльності експертів-криміналістів; визначені психологічні особливості провадження криміналістичних експертиз у сучасних умовах. Створені кваліфікаційна характеристика та психограма працівників експертно-криміналістичних підрозділів, яка включає сорок чинників, що охоплюють всі структурні компоненти особистості експерта-криміналіста: спрямованість та орієнтацію, характерологічні риси, пізнавальні психічні процеси та мовні здібності, психофізичні властивості. Визначені напрями та засоби оптимізації підготовки фахівців-експертів і формування у них психологічної готовності до професійної діяльності у навчальних закладах МВС України, а саме: врахування психологічних аспектів при викладанні фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; загальна психологічна підготовка як організований і цілеспрямований процес оволодіння загальною психологічною культурою; спеціальна психологічна підготовка як формування професійно значущих психологічних властивостей і якостей, необхідних для успішного виконання службових завдань.
   Ключові слова: діяльність працівників експертно-криміналістичних підрозділів МВС України, психологічна характеристика діяльності, професійно-психологічна готовність, модель особи експерта-криміналіста, кваліфікаційна характеристика, психограма, загальна психологічна підготовка, спеціальна психологічна підготовка.

Тимошенко Ю.П. Организационно-методические и психологические основы усовершенствования деятельности сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 19.00.06 - юридическая психология. - Кафедра юридической психологии Национальной академии внутренних дел Украины, Киев, 2001.

   Диссертационное исследование посвящено освещению организационно-методических и психологических основ формирования профессиональной и профессионально-психологической готовности экспертов-криминалистов МВД Украины к осуществлению профессиональных функций за счет разработки компонентов модели личности эксперта-криминалиста (модель деятельности - модель личности - модель учебного процесса). Обобщены научные подходы относительно теоретико-методологических основ экспертно-криминалистической деятельности в органах (подразделениях) МВД Украины, определены базовые понятия (понятие и сущность профессии эксперта-криминалиста, терминологическое поле судебной экспертизы, методы, понятие и субъекты криминалистической экспертизы, критерии эффективности деятельности экспертно-криминалистических подразделений и др.). Осуществлена психологическая характеристика основных направлений деятельности экспертов-криминалистов (познавательной, конструктивной, коммуникативной, организационной), ее социально-психологические факторы; определены психологические особенности проведения криминалистических экспертиз в современных условиях. Дано определение понятия “модель эксперта-криминалиста” - научно обоснованная система профессиональных требований к личности, совокупность свойств и качеств, обеспечивающих эффективное решение профессиональных задач по технико-криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования преступлений и создающих возможности для дальнейшего повышения квалификации и личностного самосовершенствования с учетом потребностей практики и перспектив развития криминалистики и судебной экспертизы. Разработана квалификационная характеристика и психограмма работников экспертно-криминалистических подразделений, которая включает сорок факторов, охватывающих все структурные компоненты личности эксперта-криминалиста: направленность и ориентацию, характерологические черты, познавательные психические процессы и речевые способности, психофизические свойства. Определены направления и способы оптимизации подготовки специалистов-экспертов и формирования у них психологической готовности к профессиональной деятельности в учебных заведениях МВД Украины. Эта задача была разрешена в три этапа: 1) изучение условий и факторов профессиональной деятельности; 2) установление совокупности профессиональных задач, решаемых сотрудниками; необходимых знаний и умений, а также границ ответственности специалистов конкретного должностного уровня; 3) качественно-количественный анализ учебных дисциплин для определения степени их соответствия требованиям деятельности. Обоснованы основные пути осуществления комплексной профессионально-психологической подготовки как составляющей учебного процесса, а именно: учет психологических аспектов при преподавании фундаментальных и профессионально-ориентированных дисциплин; общая психологическая подготовка как организованный и целенаправленный процесс овладения общей психологической культурой; специальная психологическая подготовка как формирование профессионально значимых психологических свойств и качеств, необходимых для успешного выполнения служебных задач. Разработанные рекомендации могут быть использованы в рамках экспертно-криминалистической службы МВД Украины, а также при подготовке специалистов экспертно-криминалистической специализации.
   Ключевые слова: деятельность сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД Украины, психологическая характеристика деятельности, профессионально-психологическая готовность, модель личности эксперта-криминалиста, квалификационная характеристика, психограмма, общая психологическая подготовка, специальная психологическая подготовка.

Tymoshenko Yu. P.. Organization systematic and psychological grounds to improve personnel activity of the Expertise and Forensic Units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. - Manuscript.

Candidate dissertation on Legal Psychology 19.00.06. - legal psychology. - National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2001.

   The research of dissertation is devoted to elucidation of organization systematic and psychological grounds to form the professional and psychological ability of forensic experts MIA of Ukraine, to realize the professional functions due to detailed elaboration of the model components of forensic expert personality (activity model-personality model-educational model). There is psychological description of the main directions of forensic experts activity; the psychological peculiarities of operative forensic expertises in the modern context has been determined. The qualification description and psychogram of the personnel of the Expertise and Forensic Units has been worked out envolving fourty factors of all structural components of forensic expert personality, namely: purposefulness and orientation, distinctive features, cognitive mental processes and speaking abilities, psycho-physical peculiarities. It has determined the optimization directions and means to train experts and to prepare them psychologically for their work as experts at the educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, namely: consideration of psychological aspects while teaching fundamental and professional course of studies; general psychological training as organized and purposeful process of mastering general psychological culture; special psychological training, which means the formation of high-professional psychological peculiarities and qualities, required for successful performance of official duties.
   Key words: personnel activity of the Expertise and Forensic Units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; psychological description of activity; professional and psychologic ability; forensic expert personality model; qualification description; psychogram; general psychological training; special psychological training.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-методичні та психологічні засади удосконалення діяльності працівників експертно-криміналістичних підрозділів МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net