Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми конституційної законності в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми конституційної законності в Україні

Анотації 

Ткаченко Ю.В. Проблеми конституційної законності в Україні. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2001.

   Дисертацію присвячено проблемам забезпечення конституційної законності в Україні. В роботі аналізується поняття конституційної законності, її основні властивості, вимоги, функції та гарантії, конституційно-правова відповідальність як особлива гарантія конституційної законності. Формулюється поняття механізму забезпечення конституційної законності, визначається елементний склад цього механізму, дається характеристика його складових, аналізується місце і роль відповідних державних інституцій у механізмі забезпечення конституційної законності. В дисертації відпрацьовані концептульні положення теорії конституційної законності, обгрунтовані пропозиції та висновки щодо досліджуваної проблеми, сформульовані рекомендації, спрямовані на вдосконалення законодавства і конституційної практики в аспекті забезпечення в Україні режиму конституційної законності.
   Ключові слова: конституційна законність, органи державної влади, конституційно-правова відповідальність, режим конституційної законності, функції і гарантії конституційної законності, законодавство, конституційність, механізм забезпечення конституційної законності.

Ткаченко Ю.В. Проблемы конституционной законности в Украине. Рукопись.

Дисертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Национальная юридическая академия Украины, Харьков, 2001.

   Дисертация посвящена проблемам функционирования и обеспечения конституционной законности в Украине. В работе анализируются понятие конституционной законности, ее основные свойства, требования, функции и гарантии в аспекте построения в Украине правового, демократического, социального государства. По-новому поставлен вопрос о свойствах, присущих конституционной законности, главные из которых: общеобязательность, единство, целесообразность, гарантированность, реальность.
   В работе впервые поднимается вопрос о функциях конституционной законности как самостоятельного социально-правового явления. Анализируются ее гарантии в аспекте укрепления режима конституционной законности. Дается характеристика конституционно-правовой ответственности как особой гарантии конституционной законности.
   Формулируется понятие механизма обеспечения конституционной законности, определяется элементный состав этого механизма, дается характеристика его составляющих, анализируется место и роль соответствующих государственных институций в механизме обеспечения конституционной законности. Раскрывая назначение Верховной Рады Украины и Конституционного Суда Украине в даном механизме, сформулированы требования конституционной законности к содержавнию закотворческой деятельности парламента Украины и определены основания и критерии признания нормативно-правового акта неконституционным.
   В дисертации отработаны концептуальные положения теории конституционной законности, обоснованы новые предложения и выводы относительно исследуемой проблемы, сформулированы рекомендации, направленные на усовершенствование законодательства и конституционной практики в аспекте обеспечения в Украине режима конституционной законности.
   Ключевые слова: конституционная законность, органы государственной власти, конституционно-правовая ответственность, режим конституционной законности, функции и гарантии конституционной законности, законодательство, конституционность, механизм обеспечения конституционной законности.

Tkachenko Y.V. The problems of constitutional legality in Ukraine. Manuscript.

The thesis for a candidate’s of law degree in the field 12.00.02 – constitutional law. – National law academy of Ukraine named after Yaroslav the Mudry, Kharciv, 2001.

   The thesis is devoted to the problems of ensuriny of constitutional legality in Ukraine. The notion of constitutional legelity, its main properties, demands, functions and guarantees, constitutional and legal responsibility as a spesific guarantee of constitutional legality have been analyzed in this work. The author has formulated the notron of the mechanism of ensuring of constitutional legaliti, defined the clements of this mechanism, has given the description of these elements and analyzed the place and the role of the corresponding state institutions in the mechanism of ensuring of constitutional legality. The author has worked out conceptual provision of the theory of constitutional legality, grounded new propositions and conclusions in respect to this problem, formulated recommendations, aimed at the perfection of the legislation and constitutional practice in the aspect of ensuring of the regime of constitutional legality in Ukraine.
   Key words: constitutional legality, organs of state power, constitutional and legal responsibility, regime of constitutional legality, functions and guarantees of constitutional legality, legislation, constitutionality, mechanism of ensuring of constitutional legality.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми конституційної законності в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net