Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Особливості правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальше вдосконалення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальше вдосконалення

Анотації 

Вєтухова І.А. Особливості правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальше вдосконалення. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2000.

   Дисертація присвячена дослідженню особливостей правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальшому вдосконаленню. Досліджуються основні концептуальні підходи до правового регулювання праці жінок-матерів, у тому числі сутність принципу підвищеної охорони праці жінок,які поєднують роботу з материнством, єдність і підстави диференціації в правовому регулюванні праці жінок та співвідношення централізованого, колективно-договірного та індивідуально-договірного регулювання умов праці жінок. Аналізуються спеціальні правові гарантії для жінок-матерів при укладенні, зміні та припиненні трудового договору і по забезпеченню умов їх праці, а саме: право на інформацію та поінформованість; право на здорові та безпечні умови праці; право на особливі режими праці; право на відпустку по догляду за дітьми.
   Внесено конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке комплексно регулює працю жінок. Результати роботи відображені у проектах змін та доповнень до КЗпП, спеціальних законів України.
   Ключові слова: праця жінок-матерів, укладення,зміна, припинення трудового договору, принципи, спеціальні правові гарантії.

Ветухова И.А. Особенности правового регулирования труда женщин, сочетающих работу с материнством, и его дальнейшее усовершенствование. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения. -Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2000.

   Диссертация посвящена особенностям правового регулирования труда женщин, сочетающих работу в общественном производстве с материнством, и его дальнейшему усовершенствованию.
   В разделе первом исследованы теоретические основы правового регулирования труда женщин, сочетающих работу с материнством.
   Дано понятие принципа повышенной охраны труда женщин-матерей и раскрыто его содержание. Рассмотрена дифференциация трудового законодательства по субъектному признаку. Выявлены такие факторы дифференциации, как: наличие детей, семейное положение (одинокие матери); состояние здоровья детей (дети-инвалиды); возраст детей и их количество (один, два, многодетные), воспитание детей без матери и др.
   Обоснован вывод об оптимальном сочетании централизованного, коллективно-договорного (локального) и индивидуально-договорного способов регулирования условий труда женщин, сочетающих работу с материнством.
   В разделе втором рассмотрены специальные правовые гарантии для женщин-матерей при заключении, изменении и прекращении трудового договора и внесены предложения по совершенствованию трудового законодательства.
   В разделе третьем проанализированы специальные правовые гарантии по обеспечению условий труда женщин, которые способствуют сочетанию работы с материнством. Автором внесены предложения, касающиеся обязанности собственника информировать женщин-матерей об условиях труда при приеме на работу. Исследовано право женщин на здоровые и безопасные условия труда, которые соответствуют установленным нормам. Особое внимание уделено режимам труда женщин. Отмечено, что установление индивидуальных режимов работы, а также заключение атипичных трудовых договоров с женщинами, сочетающими работу в общественном производстве с материнством, будет способствовать их занятости в социально-экономических условиях Украины. Рассмотрены особенности предоставления отдельных видов отпусков женщинам, а также лицам, которые фактически осуществляют уход за детьми.
   Внесены конкретные предложения по усовершенствованию действующего законодательства, регулирующего труд женщин. Результаты работы отображены в проектах изменений и дополнений к КЗоТ, специальных законов Украины.
   Ключевые слова: труд женщин-матерей, заключение, изменение, прекращение трудового договора, принципы, специальные правовые гарантии.

Vetuhova I. A. The Peculiarities of the Legal Regulation of the Labour of Female, Who combine Labour with Motherhood, and its Further Improvement. – Manuscript.

The thesis for candidate’s of law degree in the field 12.00.05 — labour law; social maintenance law. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Mudry. Kharkiv, 2000.

   The thesis is devoted to the research of the peculiarities of the legal regulation of the labour of female, who combine labour with motherhood and its further improvement. The author researches main approaches to the problem of the legal regulation of the labour of female-mothers and the essence of the principle of high protection of the labour of female who combine labour with motherhood the unity and the grounds of the differentiation in the legal regulation of female labour and the correlation of central, collective and contractual and individual and contractual regulation of the conditions of female labour. Special legal guarantees for female-mothers in the process of concluding, changing and terminating of a labour contract and making of the conditions of their labour, in particular the right to information; the right to healthy and safe conditions of labour; the right to special regimes of labour; the right to leave for children care have been analysed in this world.
   The author has made concrete suggestions concerning improvement the legislation in force, which regulates female labour on the all-round basis. The results of this work are represented in the draft changes and additions to the labour Code and special laws of Ukraine.
   Key words: labour of female-mothers, concluding, changing and terminating of a labour contract, principles, special legal guarantees.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальше вдосконалення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net