Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки

Анотації 

Вишновецький В.М. Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Захист відбудеться в спеціалізованій вченій раді К 26.001.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, м.Київ, 2001 р.

   В дисертації вперше у вітчизняній юриспруденції на основі врахування якісно нового стану державних і муніципальних фінансів та досягнень юридичної науки досліджується поняття системи фінансового права держави та органів місцевого самоврядування і дається його визначення, розкривається об'єктивна зумовленість та доктринальна юридична природа цієї системи, обґрунтовується нова, сучасна структура системи фінансового права, аналізується зміст її складових елементів і співвідношення між ними. Основна увага приділена розкриттю юридичної природи та сутності основоположних структурних елементів системи фінансового права – фінансово-правової норми та фінансово-правового інституту; проаналізовано сутність і правову природу системи фінансового законодавства України, його структуру та співвідношення і взаємодію із системою фінансового права; обґрунтовано практичні рекомендації законодавцю та правозастосовчим органам щодо вдосконалення систем фінансового права і фінансового законодавства України.
   Ключові слова: система фінансового права, доктрина фінансового права, фінансово-правова норма, інститут фінансового права, система фінансового законодавства.

Вишновецкий В.М. Система финансового права Украины в условиях перехода к рыночной экономике. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. Защита состоится в специализированном ученом совете К 26.001.04 по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата юридических наук в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка, г.Киев, 2001 г.

   В диссертации впервые в отечественной юриспруденции с учётом качественно нового состояния государственных и муниципальных финансов и новейших достижений юридической науки исследуется понятие системы финансового права государства и органов местного самоуправления и формулируется его определение, раскрывается объективная обусловленность и доктринальная юридическая природа этой системы, обосновывается новая, современная структура системы финансового права, анализируется содержание её составных элементов и соотношение между ними; основное внимание уделено раскрытию юридической природы и сущности базисных структурных элементов системы финансового права – финансово-правовой нормы и финансово-правового института; проанализирована сущность и правовая природа системы финансового законодательства Украины, его структура, соотношение и взаимодействие с системой финансового права; обоснованы практические рекомендации законодателю и правоприменительным органам по совершенствованию системы финансового права и системы финансового законодательства Украины.
   Структурными эелементами системы финансового права являются финансово-правовые нормы, субинституты финансового права, финансово-правовые институты, разделы финансового права, Общая, Особенная и Специальная (процессуальная) части финансового права, принципы финансового права и финансово-правовая доктрина, образующие вместе отрасль финансового права. Между всеми элементами системы финансового права существуют непрерывные взаимообусловленные предметно-функциональные связи, обеспечивающие единство данной системы и позволяющие разграничивать финансовое право от других правовых и социальных явлений.
   Основаполагающим элементом системы финансового права является финансово-правовая норма. Это – установленное государством, обеспеченное средствами государственного принуждения строго определенное правило поведения в публичных финансовых отношениях, визникающих в процессе образования, распределения и использования государственных и муниципальных денежных фондов и доходов, в котором фиксируются юридические права и юридические обязанности их участников. Финансово-правовая норма отражает закономерности и специфику микроструктуры финансового права.
   Вторым базисным элементом системы финансового права, отражающим закономерности и специфику его макроструктуры, является финансово-правовой институт. Это – совокупность структурно обособленных финансово-правовых норм, образующих собой целостные комплексы, достаточные для полного правового регулирования однородных, относительно обособленных групп финансовых отношений. Основными финансово-правовыми институтами в публичных финансах являются следующие институты: государственного бюджета; внебюджетных фондов государственных средств; финансов государственных предприятий; государственных доходов; обязательного государственного имущественного и личного страхования; государственных расходов; государственного кредита; государственного долга; банковского права; валютного регулирования; финансового контроля; финансов органов местного самоуправления. Институты межбюджетного займа, государственного займа, ведомственного займа объективно по их экономическому содержанию и правовой природе являются гражданскоправовыми, поэтому к системе финансового права не принадлежат.
   Потребности практики финансово-правового регулирования, с одной стороны, и достигнутый уровень развития науки финансового права, с другой, обусловили необходимость и возможность полного обособления материальной и процессуальной частей финансового права, создания на основании этого Специальной (процессуальной) части финансового права, а также принятия отдельного Финансово-процесуального кодекса Украины.
   Система финансового права и система финансового законодательства являются однопорядковыми, но не тождественными системами. Они отражают соответственно структуру содержания и структуру формы позитивного финансового права. На них в полной мере распространяются закономерности и особенности взаимодействия содержания и формы. Однако прежде всего система финансового права является доктринальным отражением системы государственных и муниципальных финансов, научной основой системы финансового законодательства. Признание этого факта открывает фактические и нравственные возможности юриспруденции поднять уровень финансово-правовой науки и её выводов до признания финансово-правовой доктрины в качестве одного из особенных источников финансового права, который был бы признан таким государством и обществом.
   Ключевые слова: система финансового права, доктрина финансового права, финансово-правовая норма, институт финансового права, система финансового законодательства.

Vyshnovetsky V.M. The system of financial law in Ukraine under the transient conditions to market economy. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of Candidate of Law Sciences, speciality 12.00.07 – theory of management; administration law and procedure; financial law. The defense of the dissertation will be held in specialized scientific council K 26.001.04 on defense of dissertations for a candidate's degree in Juridical Sciences at National Taras Shevchenko university of Kyiv, the city of Kyiv, 2001.

   In the dissertation for the first time in Ukraine's judicial science on the basis of taking into account a qualitatively new status of the state and local government finance and the achievements of the judicial science the notion of the system of the financial law of the state and the bodies of local self – government has been investigated and its importance has emphasized. The objective stipulation and the doctrine judicial nature of the system has been revealed and a new modern structure of the system of the financial law has been grounded; the content of its constituents and the correlation between them has been analyzed. The main emphasis is laid on the judicial nature and the essence of the basic structural elements of the system of financial law, i.e. the financial and judicial norm and the financial and judicial institution. The core and the judicial nature of the financial law of Ukraine has been analyzed as well as its structure and correlation and the interaction wits the system of financial law. Practical recommendations to a lawmaker and judicial bodies as for the improvement of the system of the financial legislation of Ukraine have been argumented.
   Key words: the system of the financial law; the doctrine of the financial law; the financial and judicial law; the financial law institution; the system of the financial legislation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net