Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Фізика. Астрономія arrow Особливості термоелектричних властивостей плівок PbTe та його аналогів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості термоелектричних властивостей плівок PbTe та його аналогів

Анотації 

Запухляк Р.І. Особливості термоелектричних властивостей плівок PbTe та його аналогів. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 1999.

   Вивчено закономірності впливу структури, електричних параметрів, умов вирощування і зовнішніх факторів (термічний відпал, радіаційне опромінення, легування) на термоелектричні характеристики плівок телуриду свинцю та його аналогів. Встановлено, що дрібнодисперсність, збільшення товщини в межах 0,05-0,5 мкм, ізотермічний відпал у вакуумі приводять до зростання термоелектричної добротності тонкоплівкового матеріалу. Термовідпал плівок n-PbTe у атмосфері кисню та їх радіаційне опромінення за рахунок утворення потенціальних бар’єрів на границях зерен при термодифузії і радіаційно-стимульваних процесах обумовлюють аномально високі значення термо-е.р.с.
   Ключові слова: тонкі плівки, коефіцієн термо-е.р.с., термоелектрична добротність, радіаційне опромінення, термічний відпал, термодифузія кисню, телурид свинцю.

Запухляк Р.І. Особенности термоэлектрических свойств пленок PbTe и его аналогов. –Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук за специальностью 01.04.18 – физика и химия поверхности. Прикарпатский университет имени Василия Стефаника. Ивано-Франковск, 1999.

   В диссертации к защите представлены результаты исследований, изложенные в 12 научных публикациях. Работа посвящена изучению термоэлектрических параметров пленок теллурида свинца n- и р-типа проводимости и их аналогов: PbTe:In(I), PbTe-SnTe:In, Pb1-XSnXTe1-YSeY, PbSe.
   Изучено закономерности влияния структуры, электрических параметров, условий выращивания и внешних факторов (термический отжиг, радиационное облучение, легирование) на термоэлектрические характеристики пленок телурида свинца и его аналогов. Установленоио, что мелкодисперсность, увеличение толщины в пределах 0,05-0,5 мкм, изотермический отжиг в вакууме приводят к возрастанию термоэлектрической добротности тонкопленочного материала. Термоотжиг пленок n-PbTe в атмосфере кислорода и их радиационное облучение за счет образования потенциальных барьеров на границах зерен при термодифузии и радиационно-стимулированных процессах предопределяют аномально высокие значения термо-э. д.с. Подтверждено, что для твердого раствора (Pb0,8Sn0,2)1-XІnXTe (0,02≤ х≤ 0,15) коэффициент термо-э.д.с. при температурах высших за 250 К отрицательный. Установлено, что дополнительное легирование йодом до 0,1-0,3 ат. % кристаллов PbTe:In с малым содержанием In (0,001-0,002 ат. %) приводит к увеличению их термоэлектрических параметров.
   Ключевые слова: тонкие пленки, коэффициент термо-э. д.с., термоэлектрическая добротность, радиационное облучение, термический отжиг, термодифузия кислорода, телурид свинца.

Zapuchlyak R.I. Features of thermoelectric properties of PbTe films and of their analogs. The manuscript.

A thesis on competition of a scientific degree of the candidate of physical and mathematical sciences of a speciality 01.04.18 – surface physics and chemistry. Pricarpathian university named after Wasyl Stefanyk. Ivano-Frankivsk, 1999.

   There were investigated regularities of influence of a structure, electrical parameters, conditions of cultivation and external factors (thermal annealing, radiation exposure, doping) on thermoelectric properties of PbTe films and of their analogs. There was established, that fine-dyspersity, increasing of a thickness in the boundaries 0,05-0,5 microns, isothermal annealing at vacuum leads to an increasing of thermoelectric Q-factor of a thin-film material.
   Thermoannealing of n-PbTe films at atmosphere of oxygen and their radiation exposure at the expense of formation of potential barriers on the boundaries of grains with thermodiffusion and radiation-stimulated processes predetermine the anomalous high values of the Thermo-e.d.f.
   Keywords: thin films, thermo-e.d.f. factor, thermoelectric Q-factor, radiation exposure, thermal annealing, thermodiffusion of oxygen, tellurid of lead.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості термоелектричних властивостей плівок PbTe та його аналогів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net