Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Світовий досвід місцевого самоврядування та перспективи його інституціонально-системного втілення в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Світовий досвід місцевого самоврядування та перспективи його інституціонально-системного втілення в Україні

Анотації 

Яцунська О.О. Світовий досвід місцевого самоврядування та перспективи його інституціонально-системного втілення в Україні. – Рукопис (200 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2001.

   Дисертація присвячена вивченню проблеми впливу світового досвіду на інституціонально-системне втілення місцевого самоврядування в Україні. Досліджуються різні підходи до трактування поняття “місцеве самоврядування”. Основну увагу зосереджено на його політологічному аспекті, обґрунтовується доцільність інтерпретації цього поняття через категорію “інтенсивності”. В рамках дослідження розглядається вплив двох основних парадигм місцевого самоврядування на практику державного будівництва. Встановлюється необхідність процесу інституціоналізації для розвитку демократичного суспільства та обґрунтовується важливість місцевих органів влади, як чинника, який впливає на цей процес.
   Здійснено порівняльний аналіз різних типів організації влади на місцях та запропоновано комплексну класифікаційну “сітку”, яка може бути застосована для моделювання системи місцевого самоврядування в Україні, та бути основою для розробки оптимального варіанту взаємодії між державними та місцевими органами влади. Проаналізовано досвід реформування систем місцевого самоврядування в західних та посттоталітарних країнах, виявлені основні етапи та складові реформування місцевих органів влади в Україні. На підставі власно проведеного соціологічного дослідження сформульовані пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності діяльності системи місцевого самоврядування в нашій країні.
   Ключові слова: місцеве самоврядування, державні та місцеві органи влади, демократичне суспільство, модель місцевого самоврядування, інституціоналізація, інституціональний дизайн, класифікаційна “сітка” моделей місцевого самоврядування.

Yatsunska O.A World experience of local self-government and prospects of its institutionally - systematic realization in Ukraine. - Manuscript (200 pages).

Thesis for PhD in political studies, 23.00.02 – political institutes and processes. Odesa National Law Academy, Odesa, 2001.

   The research considers diversity and complexity of approach to the treatment of ‘local self-government’ concept. The main focus is made on the political aspect of the concept and the expediency of its interpretation through the category of ‘intensity’ is substantiated. The impact of the two main paradigms of local self-government on the practice of state construction is considered.
   The work clarifies the impact of local government on the development of modern democratic society. The author determines the necessity of institutialization for the evolution of the society and grounds the significance of local self-government for the process. The comparative analysis of various types of local power organization has been made and complex classifying ‘grid’ for design of local self-government system in Ukraine has been proposed. The classifying gird can serve the basis for working out the optimum variant of interaction between state and local government bodies.
   The possibility of realization of eastern and post-totalitarian countries experience in reformation of local self-government systems has been analyzed. On the basis of carried out sociological research the author formulates propositions as to the ways of local self-government reformation.
   Key words: local self-government, institutialization, institutional design, classifying ‘grid’ of local self-government, local self-government patterns, democratic society, state and local government bodies.

Яцунская Е.А. Мировой опыт местного самоуправления и перспективы его институционально-системного применения в Украине. – Рукопись (200 стр.).

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 –политические институты и процессы. - Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2001.

   В диссертации рассматривается проблема влияния мирового опыта на институционально – системное применение местного самоуправления в Украине. Исследуются различные подходы к определению понятия “местное самоуправление”, подчеркивается многоплановость и неоднозначность этого феномена. Особое внимание в работе отводится политологической трактовке этого понятия, а именно интерпретации “местного самоуправления” через категорию “интенсивности”, которая позволяет связывать реальность самоуправления с его временным и пространственным распространением, фиксирует границу соответствия термина своему практическому распространению.
   В работе уделяется внимание изучению влияния на практику государственного строительства двух основных парадигм местного самоуправления – общественной и государственной, делается вывод, что для Украины наиболее актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане является общественно–государственная концепция организации власти на местах. Подчеркивается, что ориентация на такой компромиссный вариант обусловлена условиями переходного периода, характерными для современного украинского общества, а также определена историческими условиями зарождения, становления и развития местного самоуправления в Украине.
   В исследовании отмечается, что уровень развития общества, степень его демократичности характеризуется количеством различных институтов, появляющихся в нем, т.е. степенью и характером институционализации. Подчеркивается, что важным фактором, влияющим на этот процесс, является становление местных органов власти, принципиальное значение для которых имеет институциональный дизайн, т.е. моделировании системы местного самоуправления на основе мирового опыта, а также с учетом национальных особенностей и традиций страны.
   Основное внимание в работе уделяется анализу разных вариантов институционального дизайна местного самоуправления, встречающихся в зарубежной и отечественной литературе. Отмечается, что для создания эффективно действующей системы местного самоуправления необходимо отказаться от упрощенного подхода в выделении моделей местных органов власти по одному критерию, подчеркивается необходимость их классификации. На основании этого вывода, в диссертации предлагается к рассмотрению комплексная классификационная “cетка”, включающая различные типы систем местного самоуправления, выделенные по разным критериям. Подчеркивается, что данную “сетку” можно применить при моделировании системы местного самоуправления в Украине, а также при выработке оптимального варианта взаимодействия государственных и местных органов власти.
   В диссертации рассматривается опыт реформирования систем местного самоуправления в западных демократиях и посттоталитарных странах, уделяется внимание процессу становления местных органов власти в Украине, анализируется современное законодательство о местном самоуправлении, выделяются основные этапы реформирования этого института в Украине. На основании проведенного автором социологического исследования объектом которого выступили жители г. Николаева, а также группа экспертов–депутатов николаевского горсовета ХХІІІ созыва, сравнения их результатов с данными исследования общественного мнения городского населения Востока Украины, проведенного преподавателями социологического факультета Харьковского государственного университета совместно с экспертами Ассоциации городов Украины формулируются предложения, которые могли бы повысить эффективность деятельности местного самоуправления в нашей стране.
   Ключевые слова: местное самоуправление, государственные и местные органы власти, демократическое общество, модель местного самоуправления, институционализация, институциональный дизайн, классификационная “сетка” моделей местного самоуправления.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Світовий досвід місцевого самоврядування та перспективи його інституціонально-системного втілення в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net