Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Командитні товариства як суб'єкти підприємницької діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Командитні товариства як суб'єкти підприємницької діяльності

Анотації 

Яковлєв Ю.В. Командитні товариства як суб'єкти підприємницької діяльності. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2001 р.

   У дисертації вперше в українській цивільно-правовій науці спеціально досліджується корпоративна природа командитних товариств як суб'єктів підприємницької діяльності. Приділяється увага перевагам здійснення підприємницької діяльності у формі командитного товариства: сполучення власності і управління, простота організації і діяльності” велика ступінь довіри, швидка адаптація до умов ринку, можливість мобілізовувати власні кошти на швидке збільшення обсягів діяльності, низька капіталомісткість та інші. Досліджується правова природа, сутність та особливість командитних товариств, визначається особливість союзів між їх учасниками та вкладниками. Значну увагу приділено виявленню особливостей розвитку законодавства про командитні товариства як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Йдеться про характерні риси командитного товариства як юридичної особи, його внутрішні та зовнішні ознаки.
   Вказуються особливості створення, діяльності і припинення командитних товариств, недоліки чинного законодавства, внесено пропозиції щодо його удосконалення.
   Ключові слова: підприємництво, мале підприємництво, командитне товариство, товариство на вірі, юридична особа, корпоративне право, засновницький договір.

Яковлев Ю.В. Коммандитные товарищества как субъекты предпринимательской деятельности. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. - Национальный университет внутренних дел. - Харьков, 2001г.

   В диссертации впервые в украинской гражданско-правовой науке специально исследуется корпоративная природа коммандитных товариществ как субъектов предпринимательской деятельности. Обращается внимание та то, что они - разновидность организационно-правовой формы малого предпринимательства для которого созданы объективные предпосылки, и характеризуется рядом преимуществ при его осуществлении: соединение собственности и управления, простота организации и деятельности, большая степень доверительности между участниками, возможность быстро адаптироваться к условиям рынка, возможность мобилизировать собственные средства для быстрого увеличения объемов деятельности, низкая капиталоемкость, заинтересованность в достижении конечного результата, прозразчность и другое. Исследуется правовая природа предпринимательства и его признаков, определяются методологические подходы к определению понятия и признаков субъекта предпринимательства. Подробно рассматривается правовая природа, существо и особенности коммандитных товариществ, определяются виды, характер и особенности союзов между участниками и вкладчиками. На этой основе сделан вывод, что существует три уровня таких союзов: первый - между участниками - союз капиталов (инвестиций), управления, деятельности и ответственности; между вкладчиками - союз капиталов и управления; между участниками и вкладчиками - союз интересов, капиталов и управления. В связи с этим характеризуется и субъектный состав коммандитного товарищества и обращается внимание на то, что правовым связям предшествуют иные: семейные, родственные, соседские, профессиональные и другие, которые предопределяют успех таких товариществ.
   Значительное внимание уделяется исследованию особенностей развития законодательства о коммандитных товариществах в Украине и в европейских странах. Обращается внимание на возможность создания гибридных коммандитных товариществ — акционерной коммандиты, коммандиты одного лица и других. Определяется особенность коммандитного товарищества как юридического лица, его внутренние и внешние признаки. В связи с этим подвергнуты тщательному анализу известные теории юридического лица. При анализе правосубъектности коммандитных товариществ предлагается отказаться от перечисления в учредительном договоре возможных видов предпринимательской деятельности. Это связано с тем, что такое определение лишено практического значения. Если деятельность не требует разрешения, то ею можно заниматься вне зависимости от того, предусмотрена ли она в учредительных документах или нет. Если она требует разрешения, то право на занятие ею возникает не из учредительного документа, а из полученного в установленном порядке разрешительного документа.
   Исследуются особенности создания, деятельности и прекращения коммандитных товариществ, пробелы действующего законодательства и внесены предложения по его совершенствованию. Предлагается, кроме известных способов создания юридических лиц выделять и стадии: инициативную, организационную и легализационную. Раскрывается содержание каждой из названных стадий.
   Анализируется природа, содержание учредительного договора о создании коммандитного товарищества, круг его субъектов. Предлагается изменить порядок удостоверения подписей учредителей с нотариального на общепринятый.
   Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, коммандитное товарищество, товарищество на вере, юридическое лицо, союзы инвестиций, управления, деятельности, ответственности интереса, корпоративное право, учредительный договор.

Yakovlev U.V. Limited partnerships as Subjects of entrepreneurial activities. Manuscript.

The thesis for a candidate's degree of science in law. Speciality: 12.00.03 - civil law and civil procedure, family law, international private law. - National University of internal affairs. - Kharkiv, 2001.

   For the first time in the Ukrainian civil and law science a corporate nature of limited partnerships as subjects of entrepreneurial activities is specially examined. Attention is paid to their being a variety of an organisational and legal form of small entrepreneurship for which objective prerequisites have been created and that it is characterised by a number of advantages when one speaks about its execution: combination of property and control, simplicity of organisation and activities, a great degree of trust between the participants, possibility to quickly adapt to the conditions of market, a possibility to mobilise own means for quick increase in volumes of activities, low capital capacity, interest in achieving a final result, transparency and others. On this basis it is concluded that there exist three levels of such unions: between the participants - a union of capitals (investments), control, activities and responsibility; between investors — union of capitals and control; between the participants and investors - a union of interests, capitals and control. In this connection the subjective structure of a limited partnership is characterised and attention is paid to the fact that legal relations are proceeded by others: family, relative, neighbour, professional etc. what predetermines success of such associations.
   A considerable attention is paid to examining the peculiarities of development of legislation on limited partnerships in Ukraine and other European countries. Nature, content of a constituent agreement on creating a limited partnership and a circle of its subjects are analysed. It is suggested that the order of certifying signatures of constitutors be changed from a notarial to a generally accepted.
   Key words: entrepreneurship, small entrepreneurship, limited partnership, unlimited partnership, juridical person, unions of investment, management, development, responsibility, interest; corporate law, constituent treaty.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Командитні товариства як суб'єкти підприємницької діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net