Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Зобов'язання, що виникають з ведення чужих справ без доручення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зобов'язання, що виникають з ведення чужих справ без доручення

Анотації 

Зубар В.М. Зобов'язання, що виникають з ведення чужих справ без доручення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2001.

   Дисертація присвячена дослідженню чинників, тенденцій і закономірностей становлення та розвитку зобов'язань, що виникають з ведення чужих справ без доручення. Проаналізовано стан першоджерел, а також вивчення вказаного питання у правовій літературі, й показано, що досі не мало місця комплексне вивчення досліджуваного інституту з позицій сучасної концепції цивільного права. З урахуванням цього розглянуто перебіг формування даного виду зобов'язань у римському праві, а також його розвиток у процесі кодифікацій цивільного законодавства XIX – XX ст. Окремо розглядаються стан і перспективи розвитку інституту ведення чужих справ без доручення в Україні.
   Детально проаналізовано поняття зобов'язань, що виникають з ведення чужих справ без доручення, їхня правова природа, дана характеристика права та обов'язків сторін. Розглянуті умови, наявність яких дозволяє говорити про виникнення зобов'язань. Такими умовами, на думку автора, є відсутність доручення у гестора, необхідність і доцільність ведення чужих справ, навмисне здійснення дій на користь іншої особи.
   У висновках дана оцінка загальних тенденцій розвитку досліджуваного інституту, стану його регулювання в різних правових системах. Висловлено авторське бачення перспективи розвитку цього виду зобов'язань у цивільному праві України й сформульовані конкретні пропозиції щодо редакції окремих норм проекту ЦК України.
   Ключові слова: недоговірні зобов'язання, ведення чужих справ без доручення, гестор, домінус, рецепція римського приватного права, цивільне право України.

Зубарь В.М. Обязательства, возникающие из ведения чужих дел без поручения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины, Киев, 2001.

   Диссертация посвящена исследованию факторов, тенденций и закономерностей становления и развития обязательств, возникающих из ведения чужих дел без поручения. Проанализировано состояние первоисточников, а также изучение данного вопроса в правовой литературе. Указывается, что до настоящего времени не осуществлялось комплексное исследование этого института с позиций современной концепции гражданского права. Рассмотрен ход формирования данного вида обязательств в римском праве.
   Соискатель дает общую характеристику правовому регулированию исследуемого обязательства в современном гражданском законодательстве зарубежных стран. Обосновывается точка зрения о том, что указанный институт появляется в разных правовых системах благодаря рецепции норм римского права.
   Отдельно рассматриваются состояние и перспективы развития института ведения чужих дел без поручения в Украине. Обосновывается вывод о том, что концептуальной основой правового регулирования добровольной деятельности в интересах другого лица в Украине является комплекс конституционных норм (ст. 13, 22, 30, 41, 64 Конституции Украины), определяющих принципы ведения чужих дел без поручения.
   Детально проанализировано понятие обязательств, возникающих из ведения чужих дел без поручения, дана характеристика прав и обязанностей сторон. Сравниваются исследуемые обязательства с другими видами обязательств. При этом ведение чужих дел без поручения рассматривается как вид правомерных действий, направленных на устранение угрозы возникновения вреда, которые являются основанием возникновения особого вида так называемых "превенционных обязательств", а соотношение прав и обязанностей сторон - как результат согласования интересов субъектов данных отношений.
   В работе формулируется положения о необходимости учета при определении правовых последствий ведения чужих дел без поручения особенностей субъектного состава данных отношений. В частности, обосновывается позиция о том, что субъектами соответствующего обязательства (гестором) не могут быть лица, которые вели дела определенного лица в следствии указания закона, административного акта и др. (опекун, спасатель, пожарник, работник милиции и др.).
   Анализируется вопросы возникновения исследуемых обязательств у ограниченно дееспособных и частично дееспособных лиц. Рассматривается возможность участия юридических лиц и государства как субъектов указанных обязательств.
   Обращается внимание на тот факт, что основанием возникновения данного вида обязательств является осуществление правомерных действий одним лицом в интересах другого, однако значение юридического факта указанное обстоятельство приобретает при наличии определенной совокупности условий. Такими условиями, по мнению автора, являются отсутствие поручения у гестора, необходимость и целесообразность ведения чужих дел, намеренное осуществление действий в пользу другого лица. Все условия являются одинаково важными, и отсутствие хотя бы одного из них исключает возможность возникновения обязательство из ведения чужих дел без поручения.
   Отсутствие поручения, как условие возникновения обязательство, предусматривает отсутствие в гестора полномочий действовать в интересах другого лица. Действия должны осуществляться без поручения или выражения согласия лица, в интересах которой эти действия осуществляются, выраженные в любой другой форме. Отсутствие поручения означает отсутствие договора поручения, а также иного договора (например, комиссии, хранения), которым бы предоставлялись определенные полномочия, или согласие заключить подобный договор в будущем.
   Отмечается, что не возникает обязательства из ведения чужих дел без поручения в случае осуществления действий поверенным по договору поручения с отступлением от указаний доверителя.
   Практический интерес вызывает вопрос об определение необходимости ведение чужих дел без поручения в тех случаях, когда доминус присутствует, однако, выражает свое нежелание в том, чтобы его дела велись гестором. Соискатель анализирует разные точки зрения относительно этой проблемы и приходит к выводу, что в указанных случаях не возникает обязательства из ведения чужих дел без поручения.
   В выводах дана оценка общих тенденций развития исследуемого института, состояния его регулирования в разных правовых системах. Высказано авторское видение перспективы развития этого вида обязательств в гражданском праве Украины и сформулированы конкретные предложения относительно редакции отдельных норм проекта ГК Украины.
   Ключевые слова: недоговорные обязательства, ведение чужих дел без поручения, гестор, доминус, рецепция римского частного права, гражданское право Украины.

Zubar V.M. Liabilities Arising from the Spontaneous Agency. – Manuscript.

The thesis is in candidacy for a scientific Candidate Degree in Law majoring in specialty 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure, Family Law; Private International Law. – Institute of State and Law named after V.M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 2001.

   The focus of the thesis is placed on the investigation of a range of factors, tendencies and principles related to the formation and development of the circumstances that may arise from the spontaneous agency. The condition of original sources as well as studies of the issue in question in the legal literature, have been analysed. It is reported that to date, no attempt has been undertaken in respect of the comprehensive study of the said institution within the modern context of the civil law concept. Considering the above, the progress of formation of this kind of liabilities in the Roman Law has been traced, including the progress of its development in the process of the civil legislation codification in relation to XIX-XX centuries. A separate consideration is given to the condition and perspectives for the development of the spontaneous agency institution in Ukraine.
   A detailed analysis of the concept related to the liabilities arising from the spontaneous agency was undertaken; rights and liabilities of the parties were described. In this context, the spontaneous agency is considered to be a kind of lawful actions targeted at the elimination of any threat of injury; these are viewed as the rationale for the emergence of the so called "preventative liabilities"; and hence the rights-liabilities balance of the parties are seen as the outcome of the agreed interests of the subjects to such relations.
   Consideration was given to a variety of conditions that allow to raise a point of the emergence of circumstances. In the author's understanding, such conditions involve the absence of agency with the gestor, the urge for and advisability of intromission and intentional actions undertaken in favour of another person.
   The conclusions contain the assessment of the general tendencies incidental to the development of the institution under consideration as well as the status of its adjustment in the different legal frameworks. The author has formulated his vision of the future development of this kind of liabilities in the Civil Law of Ukraine and worked out a range of precise proposals concerning the edition of certain norms of the Draft Civil Code of Ukraine.
   Key words: non-contractual liabilities, spontaneous agency, gestor, dominus, reception of the Roman Private Law, Civil Law of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зобов'язання, що виникають з ведення чужих справ без доручення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net