Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями

Анотації 

Андрушко А.В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2002.

   Дисертацію присвячено дослідженню проблем теоретичного та правозастосовчого характеру щодо виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. Захищаються наукові положення щодо взаємодії умов та підстав виникнення трудових правовідносин з державними службовцями, визначається правова сутність і значення конкурсних засад прийому на державну службу, стажування та кадрового резерву, досліджується правова природа виборів, призначення та трудового договору (контракту) на державній службі а також регламентація пов’язаних з ними правовідносин. Аналізується законодавство і правозастосовча практика, обґрунтовуються рекомендації щодо їх удосконалення.
   Ключові слова: трудові правовідносини, державна служба, конкурс, стажування, кадровий резерв, призначення, вибори, трудовий договір (контракт).

Андрушко А. В. Возникновение трудових правоотношений с государственными служащими. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. –Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка. - Киев, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию проблем теоретического и правоприменительного характера, касающихся возникновения трудовых правоотношений с государственными служащими. Защищаются научные положения взаимодействия условий и оснований возникновения трудовых правоотношений с государственными служащими, определяется правовая сущность и значение конкурсных начал приема на государственную службу, стажировки и кадрового резерва, исследуется правовая природа выборов, назначения и трудового договора (контракта) на государственной службе, а также регламентация связанных с ними правоотношений. Анализируется законодательство и правоприменительная практика, обосновываются рекомендации по их усовершенствованию. В работе акцентируется внимание на том, что решение конкурсной комиссии относительно победителя конкурсного отбора носит для руководителя рекомендательный, а не обязательный характер; определяется также, что условия возникновения трудовых правоотношений с государственными служащими – это закрепленные в нормах трудового права и законодательстве о государственной службе требования относительно порядка приема граждан на государственную службу; основаниями возникновения трудовых правоотношений с государственными служащими являются предусмотренные нормами трудового права и законодательства о государственной службе юридические факты, непосредственно обуславливающие возникновение указанных правоотношений.
   Ключевые слова: трудовые правоотношения, государственная служба, конкурс, стажировка, кадровый резерв, назначение, выборы, трудовой договор (контракт).

Andrushko A.V. The Origin of Employment Legal Relations with the participation of state employees. – Manuscript.

The dissertation to attain the scientific degree of legal sciences candidate for the speciality 12.00.05. - employment law; the right for social security. – National Taras Shevchenko University of Kyiv. – Kyiv, 2002.

   The dissertation is devoted to the research of problems dealing with theory and application of law; refering the origin of employment legal relations with the participation of state employees. Scientific statements concerning mutual actions of conditions and grounds for the origin of labour relations within the state employment have been proved and confirmed; the legal essence and significance of competitive approach towards the problem of admission for state employment are being defined; the problems of probation terms and personnel reserve are being formulated.
   The legal nature of elections, appointment, and labour agreement of the state employment have been being researched. Regulations connected with legal relations have also been revised. Legislation and practice for application of law have been analysed; recommendations as to their improvement have been grounded.
   Key-words: labour relations (employment relations), state employment, competition, probation, personnel reserve, appointment, elections, labor agreement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net