Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Основи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Основи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків

Анотації 

Аркуша Л.І. Основи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес; криміналістика; судова експертиза – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, Харків, 2001.

   Дисертацію присвячено криміналістичним проблемам методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків. У роботі надано удосконалене поняття організованої злочинної діяльності, визначено поняття її криміналістичної характеристики і структура загальної і частинної криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності із розгляданням окремих елементів, що систематизовані в блоки. Сформульовано поняття методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків, представлена рівнева система цієї методики і структура її складових, що включає специфічні елементи. Визначено поняття “корумпованих зв’язків”, систематизовані умови їх виникнення, розвитку й існування, а також сфери, рівні і механізм встановлення корумпованих зв’язків ОЗФ. Виділені ознаки, наявність яких, у залежності від сфери діяльності дозволяє висунути припущення або стверджувати існування корумпованих зв’язків ОЗФ. Дана рівнева система організації пошукової діяльності по виявленню організованих злочинних формувань, що володіють корумпованими зв’язками та визначені основні тактичні напрямки виявлення їх діяльності. Виділені і систематизовані типові слідчі ситуації, що складаються в ході розслідування організованої злочинної діяльності, яка супроводжується корумпованими зв’язками, сформульовані напрямки і пропозиції для їх вирішення та визначені способи протидії слідству і деякі заходи для їх нейтралізації. Вивчені форми і механізми міжнародного співробітництва в процесі попередження, виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, елементом якої є корумповані зв’язки, і висловлені пропозиції для їх удосконалення.
   Ключові слова: організована злочинність, організована злочинна діяльність, корупція, корумповані зв’язки, методика виявлення і розслідування; встановлення корумпованих зв’язків, взаємодія при виявленні і розслідуванні діяльності організованих злочинних формувань.

Аркуша Л.И. Основы методики выявления и расследования организованной преступной деятельности при наличии коррумпированных связей. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; судебная экспертиза. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2001.

   Диссертация посвящена криминалистическим проблемам организованной преступной деятельности при наличии коррумпированных связей. В работе дано уточненное понятие организованной преступной деятельности, определено понятие криминалистической характеристики и структура общей и частной криминалистической характеристики организованной преступной деятельности c рассмотрением отдельных элементов, систематизированных в блоки. Сформулировано понятие методики выявления и расследования организованной преступной деятельности при наличии коррумпированных связей, представлена уровневая система этой методики и структура её составляющих, которая включает специфические элементы. Определено понятие “коррумпированных связей”, под которыми следует понимать взаимовыгодные отношения между отдельными лицами или ОПФ и лицами, обладающими властными, управленческими и распорядительными полномочиями в государственной, предпринимательской и общественной сферах, которые направлены на использование служебного статуса или общественного влияния последних путем осуществления противоправных действий, и установленные для получения разного рода благ, услуг, льгот и преимуществ.
   Систематизированы условия возникновения, развития и существования, а также сферы, уровни и механизм установления коррумпированных связей ОПФ. Под механизмом установления ОПФ коррумпированных связей следует понимать временной и динамический порядок осуществления отдельных этапов и способов налаживания взаимовыгодных отношений между представителями ОПФ и лицами, деятельность которых может принести пользу указанных формированиям.
   Выделены признаки, наличие которых, в зависимости от сферы деятельности позволяет выдвинуть предположение или утверждать существование коррумпированных связей ОПФ. Дана уровневая система организации поисковой деятельности по выявлению ОПФ, обладающий коррумпированными связями и определены основные тактические направления выявления их деятельности. Выделены и систематизированы типичные следственные ситуации, которые возникают в ходе расследования организованной преступной деятельности, сопровождающейся коррумпированными связями, сформулированы направления и предложения по их разрешению и определены способы противодействия следствию и некоторые меры по их нейтрализации. Изучены формы и механизмы международного сотрудничества в процессе предупреждения, выявления и расследования организованной преступной деятельности, элементом которой являются коррумпированные связи, и высказаны предложения по их совершенствованию.
   Ключевые слова: организованная преступность, организованная преступная деятельность, коррупция, коррумпированные связи, методика выявления и расследования; установление коррумпированных связей, взаимодействие при выявлении и расследовании деятельности организованных преступных формирований.

Arkusha L.I. Methodological fundamentals of detection and investigation of organized criminal activity aggravated by corrupt connections.- Manuscript.

The thesis is presented for a candidate of science degree in law in speciality 12.00.09 – criminal process and criminalistics; court expertise – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Moudry.- Kharkiv, 2001.

   The dissertation covers the criminal problems’ methods of detection and investigation of criminal activity aggravated by corrupt connections. The work presents the improved conception of the organized criminal activity, the notion of its criminalistic character and general and partial structure of criminalistics of organized criminal activity with further consideration of separate elements systematized into blocks. The author not only formulates the notion of methods used to detect and investigate organized criminal activity aggravated by corrupt connections, but also presents the level system of the given methods and the structure of its components, which includes some specific elements. The paper defines the notion of “corrupt connections”, systematizes the conditions of their emergence, development and existence, determines the spheres, levels and the mechanism of corrupt connections’ establishment by organized criminal groups. The given indications make it possible to assume or assert the presence of corrupt connections of organized criminal groups. The thesis also presents the level system of searching activity organization on organization on organized criminal groups’ detection; the groups that possess the corrupt connections; the work also determines the main tactical directions to disclose their activity. Typical investigation situations that original during investigation of organized criminal activity aggravated by corrupt connections are analyzed and systematized; the directions for further moves and the propositions for problems’ solution as well as some measures to neutralize the counteractions aimed at crime investigation are also given in this work.
   The thesis also studies the forms and mechanisms of international cooperation in prevention, detection and investigation of organized criminal activity, element of is corrupt connection.
   Key words: organized crime; organized criminal activity; corruption; corrupt connections; the methods of detection of corrupt connections; interaction in detection and investigation of organized criminal groups’ activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Основи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net