Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінальна відповідальність за крадіжку і відмінність її від суміжних злочинів за кримінальним правом Йорданії (історія і сучасність)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінальна відповідальність за крадіжку і відмінність її від суміжних злочинів за кримінальним правом Йорданії (історія і сучасність)

Анотації 

Айман Хусейн Мухаммед аль Орімі. Кримінальна відповідальність за крадіжку і відмінність її від суміжних злочинів за кримінальним правом Йорданії (історія і сучасність).– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук по спеціальності 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право.– Одеський Національний Університет ім. Мечникова І.І., м. Одеса-2002.

   Дисертаціне дослідження присв`ячено кримінально-правовим проблемам охорони власності від злочинних посягань за законодавством Йорданії. В праці разглядається історичний аспект розвитку кримінального права Йорданії, загальна характеристика злочинів проти власності, поняття та елементи крадіжки, й відмінність її від суміжних злочинів. Основний акцент зроблено на глибокому аналізі крадіжки, а саме, на те, яким чином законодавець дає її визначення. В порівняльній характеристиці з законодавствами інших країн автор приходить до висновку про те, що поняття й склад крадіжки є достатньо об`ємним, включаючи в себе такі злочини проти власності як грабіж та розбій. Запропоновано нове визначення поняття крадіжки та методи відмежування від неї всіх протиправних відкритих або здійснених з застосуванням насильства дій вилучення майна. Аналізуються кваліфіковані види крадіжок, та вказуються недоліки застарілого законодавства, яке вже не відповідає потребам часу та розвитку суспільства. Пропонується більш конкретно підходити до визначення кваліфікованих видів крадіжок. Розглянуто докладно відмінність крадіжки від суміжних злочинів. Дисертант, аналізуючи недоліки йорданського законодавства щодо цього питання, знаходить шляхи їх розв`язання та усунення, зважаючи на положення нового Кримінального кодексу України.
   Ключові слова: розвиток кримінального права Йорданії, власність, крадіжка, кваліфіковані види крадіжок, матеріальний збиток, суміжні злочини.

Айман Хусейн Мухаммед Аль Орими. Уголовная ответственность за кражу и отличие ее от смежных преступлений по уголовному праву Иордании (история и современность).- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук; специальность-12.00.08- уголовное право и криминология; уголовно- исполнительное право.- Одесский Национальный Университет им. И.И.Мечникова, Одесса, 2002 г.

   Диссертационное исследование посвящено уголовно-правовым проблемам охраны собственности по законодательству Иордании. В работе рассматривается исторический аспект развития уголовного права Иордании, общая характеристика преступлений против собственности, понятие и элементы кражи, отличие ее от смежных преступлений. Основной акцент автор делает на глубоком анализе кражи. В частности, на то, каким образом законодатель дал ее определение.
   В сравнительной характеристике с законодательствами других стран, автор приходит к выводу о том, что понятие и состав кражи является достаточно объемным, включая в себя такие преступления против собственности как грабеж и разбой.
   Предложено новое определение понятия кражи, и отделения от нее всех противоправных открытых либо совершенных с применением насилия изъятия имущества. Анализируются квалифицированные виды кражи и указываются недостатки устаревшего законодательства, не отвечающего требованию времени и развития общества. Предлагается более конкретно подходить к вопросам определения квалифицированных видов краж. Проводится отличие кражи от смежных преступлений против собственности по уголовному праву Иордании, в частности от таких преступлений как вымогательство, мошенничество, злоупотребление доверием, присвоение находки, самовольного использования имущества других лиц, покупки украденных вещей.
   Диссертант усматривает недостатки иорданского законодательства относительно этого вопроса, при этом находит решения по их устранению, учитывая положения нового Уголовного кодекса Украины.
   Ключевые слова: развитие уголовного права Иордании, собственность, кража, квалифицированные виды краж, материальный ущерб, смежные преступления.

Ayman Husein Muhamed Al Orimy "Criminal liability for larceny and distinction from adjacent crimes in criminal low of Jordan (history and the present"- manuscript.

Thesis for the Degree of Candidate of law science, specialty 12.00.08- criminal law and criminology; criminal-executive law. Odessa National University of I.I. Mechnikov, Odessa, 2002.

   Dissertation research is dedicated to criminal law problems of property preservation according to the law of Jordan.
   Present work considers the historical aspect of development of Criminal law of Jordan, general descriptions of crimes against the property, conception and elements of larceny, its difference from adjacent crimes. The primary accent is made on deep analysis of larceny, in particular on the definition of it, made by the legislator. In comparative description of other countries` legislation, a conclusion was made that the conception and corpus delicti of larceny is extensive enough and includes such crimes against the property as pillage and robbery. It was offered to introduce into practice new definition of larceny and separate all other illegal undisguised or committed with use of violence takings of property. Aggaravated theft is analyzed and defects of old legislation, which do not meet the requirements of time and development of society, are pointed out. It`s offered to approach the matters of definition of arrogated theft more specifically. In that way was made the distinction of larceny from other adjacent crimes. Present thesis points out the defects of Jordan legislation regarding this matter and finds the solutions for elimination of them, taking into consideration regulations of new Criminal code of Ukraine.
   Keywords: development of criminal law of Jordan, property, larceny, aggaravated thefts, material damage, adjacent crimes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінальна відповідальність за крадіжку і відмінність її від суміжних злочинів за кримінальним правом Йорданії (історія і сучасність)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net