Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика

Анотації 

Алімов Р.С. Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2002.

   У дисертації розроблені теоретико-методологічні засади процедур в адміністративному праві України. Розкрита юридична природа процедур, їх поняття та зміст. Обгрунтовано роль процедур у запровадженні норм управлінської діяльності. Удосконалено процедурний режим застосування адміністративних штрафів працівниками міліції, запропоновано засоби забезпечення законності в адміністративно-штрафній діяльності.
   Узагальнені існуючі підходи і напрями розвитку і реформування основних інститутів адміністративного права України: адміністративного та адміністративно-процесуального законодавства. У роботі систематизовано результати досліджень із даної проблеми, виявлено ряд малодосліджених її аспектів.
   Матеріали дисертаційного дослідження збагачують науку адміністративного права України, можуть бути використані в ході подальших наукових досліджень, при вдосконаленні чинного законодавства, у навчальному процесі. Впровадження рекомендацій, які пропонуються в дисертації, дозволять органам внутрішніх справ успішніше здійснювати адміністративно-юрисдикційні функції.
   Ключові слова: процедура, юридична процедура, державне управління, адміністративне право, процедурний режим, адміністративний штраф, адміністративно-штрафна діяльність.

Алимов Р.С. Процедуры в административном праве Украины: теория и практика. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2002.

   В диссертации разработаны теоретико-методологические основы процедур в административном праве Украины.
   Раскрыта юридическая природа процедур, их понятие и содержание. Обоснована роль процедур в производстве норм управленческой деятельности. Усовершенствован процедурный режим применения административных штрафов работниками милиции, предложены способы обеспечения законности в административно-штрафной деятельности.
   Обобщены существующие подходы и направления развития и реформирования основных институтов административного права Украины: административного и административно-процессуального законодательства.
   В работе систематизированы имеющиеся результаты исследований по данной проблеме, выявлен ряд малоисследованных ее аспектов. Материалы диссертационного исследования обогащают науку административного права Украины, могут быть использованы в ходе дальнейших научных исследований, в усовершенствовании действующего законодательства, в учебном процессе.
   Внедрение рекомендаций, которые предлагаются в диссертации, позволит органам внутренних дел успешнее осуществлять административно-юрисдикционные функции.
   Ключевые слова: процедура, юридическая процедура, государственное управление, административное право, процедурный режим, административный штраф, административно-штрафная деятельность.

Alimov R.S. Procedures in Administrative Law of Ukraine: theory and practice. – Manuscript.

The dissertation on obtaining the scientific degree of the Candidate of Sciences (Law) in speciality 12.00.07 – “Theory of administration; Administrative law and trial, Financial law”. – Ukraine Academy of State Tax Service. Irpin, 2002.

   The dissertation deals with theoretical and methodological procedures in Adimistrative Law of Ukraine. The judicial nature of procedures and their conceptions were cleared out. Also it was improved the procedure of applying of administrative fines by police force and offered means on providing legality in this field.
   All existing trends, approaches, and the results of research in developing and reforming of main institutions of administrative law of Ukraine were summarized.
   The dissertation material enrich the science of administrative law of Ukraine and it can be used in feature scientific researches, for improving existing legislation system and for educational goals.
   The key words: procedure, juridical procedure, state administration, administrative law, the procedure of applying, administrative fines, administrative-penalty activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net