Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації)

Анотації 

Беніцький А.С. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2002.

   Дисертація являє собою одне з перших проведених в Україні наукових досліджень легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, на основі нового кримінального законодавства України. Дослідження базується на досягненнях сучасної кримінально-правової теорії та практики протидії відмиванню кримінальних доходів, будується з урахуванням позитивного досвіду зарубіжного й міжнародного кримінального права. Визначається поняття легалізації (відмивання) злочинних доходів. Здійснюється аналіз об'єкта і предмета легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, виявляються особливості об'єктивної та суб'єктивної сторін злочину, виділяється коло суб'єктів відмивання, досліджуються кваліфікуючі ознаки легалізації. Розглядаються проблеми кримінально-правової кваліфікації легалізації злочинних доходів та її відмежування від суміжних складів злочинів. У роботі розкривається зміст окремих різновидів форм співучасті та причетної діяльності.
   Ключові слова: легалізація (відмивання) злочинних доходів; грошові кошти та інше майно, здобуті завідомо злочинним шляхом; організована група; співучасть; причетність; відмежування злочинів; кримінально-правова кваліфікація; сукупність злочинів.

Беницкий А.С. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем (проблемы уголовно-правовой квалификации). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины, Киев, 2002.

   Диссертация представляет собой одно из первых проведенных в Украине научных исследований легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем, на основе нового уголовного законодательства Украины. Исследование базируется на достижениях современной уголовно-правовой теории и практики противодействия отмыванию криминальных доходов, строится с учетом позитивного опыта зарубежного и международного уголовного права. Определяется понятие легализации (отмывания) преступных доходов. Осуществляется анализ объекта и предмета легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем, выявляются особенности объективной и субъективной сторон преступления, выделяется круг субъектов отмывания, исследуются квалифицирующие признаки легализации. Рассматриваются проблемы уголовно-правовой квалификации легализации преступных доходов и ее от- граничения от смежных составов преступлений. В работе раскрывается содержание отдельных разновидностей форм соучастия и прикосновенной деятельности.
   Ключевые слова: легализация (отмывание) преступных доходов; денежные средства и иное имущество, приобретенные заведомо преступным путем; организованная группа; соучастие; прикосновенность; отграничение преступлений; уголовно-правовая квалификация; совокупность преступлений.

A.S. Benitsky Legalization (Laundering) of Criminally Acquired Finances and Other Property (Problems of Criminal Legal Qualification). – Manuscript.

Thesis for a Candidate's Degree in Law Sciences in speciality 12.00.08 - criminal law and criminology; criminal executive law. Institute of State and Law named after V.M. Koretsky, under the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The dissertation is devoted to the criminal legal problems of responsibility for legalization of the illegal incomes. It is formulated the definition of legalization (laundering) of criminal incomes on a basis of theoretical legal research of specific indication of washing-out "dirty" money.
   Taking into account tenets new criminal legislation it is fulfilled complete scientific analysis of object and subject of legalization (laundering) of finances and other property acquired by wittingly criminal way, it is revealed the particulars of objective and subjective parts of crime.
   It is offered to consider the subject of washing-out not only persons, implicated to the main crime but also those who taky the direct part in acquiring the criminal incomes. The research of qualifying indications of washing-out allows to conclude that criminal responsibility for creation of organised groups in Ukraine or beyond its borders for legalization (laundering) of criminally acquired finances and other property must be higher then for committing washing-out in preliminary agreement by group of persons.
   On the basis of study of the normative documents, decisions of the Suprime Court of Ukraine, works of domestic and foreign scientists it is analysed the questions of restriction of legalization criminal incomes and adjacent with it bodies of crimes in details.
   It is studied the attributes on the basis of which the washing-out is delimitted from the use of means gained from illegal circulation of narcotics, psychotropices and precursors, from acquisition or sale property gained by wittingly criminal way, from concealment of crime, from assistance with participants of criminal organisations and other crimes. In the work it is proved the necessity to qualify article 209 together with article 255, 256, 258, 303 and other legal standarts of Criminal Code of Ukraine.
   The theoretical part of the research integrally is connected with practical data. It is widely used the materials of judicial and investigatory practice of Ukraine, Russia and other countries about aplication of legal standart about the responsibility for washing-out and also materials of criminal statistics on this problem. On this basis it is analysed the spreading of considered crime, it is revealed the scarcities in the criminal law, it is offered the recommendations and suggestions on its further perfection. It is given reason for an opportunity of use of some states of the international legislation with the purposes of harmonization of national law with norms of international law.
   The work has applied importance and helps to the sanction of questions of qualification of the crime, competition of norms and restriction of adjacent bodies of crime that is important for correct application of legal standard. The theoretical and practical proposition, conclusions and recommendations contained in the work, are enough reasonably and affirmed by results of the carried out research.
   Key words: legalization (laundering) of criminal incomes; finances and other property acquired by wittingly criminal way; organised group; complicity; implication; restriction of crimes; criminal legal qualification; aggregate of offences.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net