Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Сучасні технології в судовій акустиці (проблеми автоматизації експертних досліджень)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Сучасні технології в судовій акустиці (проблеми автоматизації експертних досліджень)

Анотації 

Бєгов Д.Д. Сучасні технології в судовій акустиці (проблеми автоматизації експертних досліджень). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2002.

   Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням судової акустики. Визначено поняття судової акустики, її предмет та задачі. Досліджено процес становлення та розвитку криміналістичної ідентифікації особи за усним мовленням, актуальні методологічні проблеми у цій галузі.
   Подано аналіз звукових слідів з точки зору фізики, фізіології та криміналістики, визначено їх місце в системі доказів.
   Досліджено проблеми автоматизації криміналістичних експертиз, а також шляхи створення технічних систем для визначення емоційного стану особи в криміналістичних цілях.
   Описано сучасні технології дослідження усного мовлення, розроблені за участю автора в Національній академії внутрішніх справ України.
   Ключові слова: судова акустика, звукові сліди, фоноскопічна експертиза, сигналограма, ідентифікація.

Бегов Д.Д. Современные технологии в судебной акустике (проблемы автоматизации экспертных исследований). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопросам судебной акустики. Определено понятие судебной акустики, её предмет и задачи. Проведена классификация видов судебно-акустических исследований. Определены формы представления криминалистической информации в процессе доказывания. Исследован процесс становления и развития криминалистической идентификации лица по устной речи, актуальные методологические проблемы в этой отрасли.
   Проведен анализ звуковых следов с точки зрения физики, физиологии и криминалистики. Выделены их основные свойства: динамичность, рассеиваемость и делимость. Исследованы основные функции устной речи: коммуникативная и эмотивная, определено их значение для криминали-стической идентификации человека. Исследовано место звуковых следов в системе доказательств. Обоснована возможность использования фонограмм в качестве вещественного доказательства, а также в качестве производного вещественного доказательства.
   Исследованы пути создания технических систем для определения эмоционального состояния человека в целях извлечения информации, отражающей индивидуальность и позволяющей определять половозрастные, конституционные, языковые, национальные, диалектные, профессиональные, психофизиологические, патологические и другие особенности личности.
   Исследованы проблемы автоматизации криминалистических экспертиз. Выделены наиболее информативные параметры, позволяющие диагности-ровать эмоциональное состояние говорящего человека. Определены направления создания новых высоких технологий исследования устной речи на базе современных компьютерных технологий, которые в настоящее время являются переходными. Описаны современные технологии исследования устной речи, разработанные при участии автора в Национальной академии внутренних дел Украины.
   Ключевые слова: судебная акустика, звуковые следы, фоноскопическая экспертиза, сигналограмма, идентификация.

Begov D.D. The modern technologies in forensic acoustics (automation of expert research problems). – Manuscript.

The grace of a scientific degree of the Candidate of Law in a speciality 12.00.09 – criminal process and criminalistics; forensic examination. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kiev, 2002.

   The dissertation is dedicated to the theoretical and practical questions of court acoustics. The concepts, subject and tasks of forensic acoustics are determined. The process of formation and further development of criminalistical human identification by oral speech and the actual methodological problems in this area are investigated.
   The analysis of sound tracks according to the physics, physiology and criminalistical view is proposed, their place in the system of evidences are determined.
   The criminalistical expertise’s automation problems and the ways of creation of the technical systems for definition of human emotional conditions for the criminalistical purposes are studied as well.
   The modern technologies of oral speech researches, elaborated in the National Academy of Internal Affairs of Ukraine, are described.
   Key words: forensic acoustics, sound traces, phonoscopical examination, wavescope, identification.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Сучасні технології в судовій акустиці (проблеми автоматизації експертних досліджень)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net