Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики

Анотації 

Бугайчук К.Л. Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2002.

   Дисертацію присвячено аналізу сутності адміністративнoго проступку, та організаційно-правових заходів їх профілактики.
   В роботі досліджено поняття адміністративного проступку як соціального та правового явища, його місця серед інших правопорушень, також визначено сутність складу адміністративного проступку його структуру та значення. В дисертаційному дослідженні проаналізовано причини вчинення адміністративних проступків та умов, що їм сприяють. Також досліджено особу, яка вчинила адміністративний проступок та її протиправну поведінку. Дається детальне дослідження профілактики адміністративних проступків, її змісту та видів. Визначаються головні заходи щодо профілактики адміністративних проступків.
   В роботі автор формулює пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у відношенні діяльності по профілактиці адміністративних проступків. Зокрема дисертантом представлені до розгляду “Концепція діяльності органів внутрішніх справ по профілактиці адміністративних проступків”, Концепція проекту Закону “Про основи державної системи профілактики адміністративних проступків” та безпосередньо Проект Закону України “Про основи державної системи профілактики адміністративних проступків” для подальшого законодавчого закріплення.
   Ключові слова: адміністративний проступок, склад адміністративного проступку, причини, умови, особистість, протиправна поведінка, профілактика, попередження, спеціальна профілактика, загальносоціальна профілактика, профілактичні заходи.

Бугайчук К.Л. Административные проступки: сущность и организационно-правовые меры их профилактики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена анализу сущности административного проступка, и организационно-правовых мер по их профилактике.
   В работе исследованы понятия административного проступка как социального и правового явления, его места среди других правонарушений. Проанализировано отличие административного проступка от административного правонарушения, а также от преступления и дисциплинарного проступка. Автор исследует и выделяет основные виды административных проступков и их оссобенности. Определена сущность состава административного проступка его структура и значение.
   В диссертационном исследовании проанализированы причины совершения административных проступков и условий, которые им способствуют. На основе анализа статисических данных и законодательной базы, сделан вывод, что причины совершения административных проступков и условия, которые им способствуют классифицируются по признакам объективности и субъективности. Также исследована личность, которая совершила административный проступок и ее противоправное поведение, которое автор исследует с позиций статики и динамики.
   Проведено детальное исследование профилактики административных проступков. Эту категорию мы определяем как социально направленную деятельность государства и его органов и их должностных лиц, общественных организаций и отдельных граждан по выявлению причин и условий совершения административных проступков, ликвидации факторов, которые способствуют формированию антиобщественной установки личности, ликвидации административной деликтности как социального явления, и обеспечению во время осуществления такой деятельности, прав и свобод граждан.
   Помимо этого исследуются ее содержание и виды – это общесоциальная и специальная профилактика. Специальная профилактика, в свою очередь состоит из общеспециальной профилактики, профилактики отдельных групп административных проступков и “фоновых явлений” и индивидуальной профилактики. Определяются основные направления и меры по профилактике административных проступков.
   В работе автором сформулированы предложения относительно усовершенствования действующего законодательства в отношении деятельности по профилактике административных проступков. В частности диссертантом предоставлены к рассмотрению “Концепция деятельности органов внутренних дел по профилактике административных проступков”, Концепция проекта Закона “Об основах государственной системы профилактики административных проступков” и непосредственно Проект Закона Украины “Об основах государственной системы профилактики административных проступков для дальнейшего законодательного закрепления.
   Ключевые слова: административный проступок, состав административного проступка, причины, условия, личность, противоправное поведение, профилактика, предупреждение, специальная профилактика, общесоциальная профилактика, профилактические меры.

Bugaichuk K.L. Administrative misdemeanors: essence and organization-law measures of their prophylactics. – Manuscript.

Dissertation for getting a scientific degree of Candidate of Science in Law in specialty 12.00.07 Theory of management; administrative law and process; the financial law. – National university of Internal affairs, Ukraine, Kharkov, 2002.

   Dissertation is devoted to the analysis of essence of administrative misdemeanor and organization-law measures of their prophylactics.
   The thesis investigates the essence of administrative misdemeanor as social and law phenomenon, its place among other misdemeanors, it also defines corpus administrative delicti, its structure and significance. The dissertation analyses the reasons of committing administrative misdemeanors and conditions that promote to them. It also investigates the personality, which committed administrative misdemeanor and its illegal behavior. It gives the detailed investigation of the prophylactics of administrative misdemeanors, its content and varieties. It defines the main measures of prophylactics of administrative misdemeanors.
   The author formulates suggestions in improvement of existing legislation in relation to the activity on prophylactics of administrative misdemeanors. In particular the author of dissertation presents for consideration the “Concept of the activity of organs of internal affairs on prophylactics of administrative misdemeanors”, Concept of the law draft “About foundations of the state system in prophylactics of administrative misdemeanors” and directly the draft of the law of Ukraine “About foundations of the state system in prophylactics of administrative misdemeanors” for the further legislative consolidation.
   Key words: administrative misdemeanor, corpus administrative delicti, reasons, conditions, personality, illegal behavior, prophylactics, prevention, special prophylactics, general-social prophylactics, prophylactic measures.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх  профілактики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net