Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні

Анотації 

Бондар Л. О. Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   Дисертація присвячена вдосконаленню законодавства України щодо регулювання екологічно небезпечної діяльності. Опрацьовані поняття та характеристики екологічно небезпечної діяльності (суб’єкт, об’єкт, зміст, підстави виникнення і припинення, правові форми здійснення, чинники екологічного ризику, ступінь екологічної небезпеки), а також класифікацію екологічно небезпечної діяльності за різними підставами. Запропоновано нове розмежування екологічно небезпечної і екологічно ризикованої діяльності. Систематизовано і досліджено сучасний стан законодавства про екологічно небезпечну діяльність, виявлено його недоліки. Пропонується нова модель правового регулювання екологічно небезпечної діяльності, яка ґрунтується на ступені екологічної небезпеки діяльності. Запропоновано нові підходи до оцінки ступеню екологічної небезпеки (екологічного ризику). Опрацьовано поділ екологічно небезпечної діяльності на 4 класи небезпеки і окреслено особливості правового режиму діяльності кожного класу. Досліджено шляхи імплементації запропонованої моделі правового регулювання екологічно небезпечної діяльності у законодавство України, охарактеризовано способи вдосконалення законодавства України у цій царині.
   Ключові слова: екологічно небезпечна діяльність, екологічна небезпека, екологічний ризик, чинник екологічного ризику, ступінь екологічної небезпеки, правове регулювання екологічно небезпечної діяльності, правові критерії ступеню екологічної небезпеки.

Бондарь Л. А. Правовые основы осуществления экологически опасной деятельности в Украине.– Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06.- земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсовое право.- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена совершенствованию законодательства Украины о регулировании экологически опасной деятельности. Разработаны понятие и характеристики экологически опасной деятельности (субъект, объект, содержание, основания возникновения и прекращения, правовые формы осуществления, факторы экологического риска, степень экологической опасности), а также классификация экологически опасной деятельности по различным основаниям. Предложено новое разграничение экологически опасной и экологически рискованной деятельности. Систематизировано и исследовано современное состояние законодательства об экологически опасной деятельности, обнаружены его недостатки. Предлагается новая модель правового регулирования экологически опасной деятельности, основывающаяся на степени экологической опасности. Предложены новые подходы к оценке степени экологической опасности (экологического риска). Разработано деление экологически опасной деятельности на 4 класса опасности и определены особенности правового режима деятельности каждого класса. Исследованы пути имплементации предложенной модели правового регулирования в законодательство Украины, охарактеризованы способы его совершенствования.
   Ключевые слова: экологически опасная деятельность, экологическая опасность, экологический риск, фактор экологического риска, степень экологической опасности, правовое регулирование экологически опасной деятельности, правовые критерии степени экологической опасности.

Bondar L. O. The Legal Foundations of Carrying Out of the Environmentally Hazardous Activities in Ukraine.– Manuscript.

Thesis for a candidate degree by speciality 12.00.06.- Land Law; Agricultural Law; Environmental Law; Natural Resources Law.- National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, 2002.

   The thesis is devoted to the scientific problem of improvement of the Ukrainian legislation in the field of environmentally hazardous activities regulation. The scientific goals of the thesis are: the scientific investigation of theoretical literature in law, ecology, math etc., as well as of Ukrainian legislation in the field of environmentally safety; the formulation of the scientific concept of the environmentally hazardous activities, the investigation of characteristic features of it and building up of the environmentally hazardous activities classification; the investigation of the ways to improve the Ukrainian legislation in the field of environmental safety. The structure of the thesis corresponds to its scientific goals.
   The thesis consists of preface, 3 units, conclusions and list of used literature. The list of literature includes acts of Ukrainian and foreign legislation in the field of environmental safety, international environmental treaties, acts of European Union legislation, scientific publications of Ukrainian and foreign scientists in the field of law, ecology, math etc.
   The preface of the thesis explains the topicality of the problem of the improvement of the Ukrainian legislation in the field of environmentally hazardous activities regulation, as well as the novelty of the problem and its practical value.
   In unit one the author advances the moral aspects of the legal concept of the environmentally hazardous activities. He comes to the conclusion that environmentally hazardous activities are not protected but are restricted by the environmental law of Ukraine. On the basis of scientific investigation a new concept of the environmentally hazardous activities is formulated. It includes one or more environmentally hazardous action, that is why the concept of the environmentally hazardous action is also investigated. It is closely connected with the environmentally risk factors, so they are also discovered in this unit. The author examines what is the difference between the environmentally hazardous activities and the environmentally risky activities: environmentally hazardous activities are connected with real or potential environmental harm, but environmentally risky activities are connected only with potential environmental harm. The author discovers the characteristic features of the environmentally hazardous activities. They include: the elements (subject, object and content), legal facts of rising and cessation, legal forms, environmental hazard level etc. In this unit a scientific classification of the environmentally hazardous activities is built.
   In the second unit the system of modern Ukrainian legislation in the field of environmentally hazardous activities regulation is investigated. It includes: 1) administrative restrictions (bans, normative restrictions, preservative restrictions, informational restrictions, control restrictions); 2) economical restrictions (environmental tax stimulation, environmental taxation and environmental insurance); 3) restrictions in the case of the environmental emergency; 4) the measures of legal responsibility in the case of unfulfilment of the environmental legislation. The author advances the idea that for the harmonization of Ukrainian land and environmental legislation it is necessary to provide a new land category in the Land code of Ukraine – the environmentally damaged lands. On the basis of Ukrainian legal system investigation the author comes to the conclusion that Ukrainian legislation is not enough effective in the field of environmentally hazardous activities regulation. The emphasis is made on the absence of the unified idea in the Ukrainian system of environmentally hazardous activities regulation. The author investigates the foreign and international legislation in the same field trying to find out the ways to improve Ukrainian legislation, but comes to the conclusion that foreign legislation is not so highly developed as Ukrainian legislation in the field of environmentally hazardous activities regulation.
   In the third unit the author explains his own model of the legal regulation of the environmentally hazardous activities. This model depends on the level of environmental hazard. The methods of environmental hazard level evaluation are discovered. The author investigates 4 levels of environmental hazard. For the environmentally hazardous activities of each level the specific legal regime is set. The ways of implementation of the above mentioned model into the Ukrainian legislation are examined. Some propositions to improve modern Ukrainian legislation in the field of environmentally hazardous activities regulation are made.
   Finally, the author comes to the conclusion, that the Ukrainian legislation in the field of environmental safety must be improved according to the scientific model of environmentally hazardous activities regulation depending on the environmental hazard level.
   Key words: environmentally hazardous activities, environmental hazard, environmental risk, environmental risk factor, environmental hazard level, legal regulation of environmentally hazardous activities, legal criterion of environmental hazard level.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net