Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні

Анотації 

Бандурка О.О. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.-Харків, 2002.

   Дослідження присвячено проблемам адміністративно-правового регулювання міграційного процесу в Україні. Робота містить глибокий аналіз адміністративного законодавства, яке регулює правові відносини у сфері міграційного процесу. У дисертації формулюється авторське визначення міграційного процесу як правового явища, яке набуває певного порядку внаслідок регулювання нормами права, насамперед, адміністративного. Аналізуються особливості адміністративно-правових відносин у сфері міграційного процесу та проводиться їх класифікація. Визначається коло суб’єктів міграційного процесу. Проводиться класифікація органів міграційної служби та аналіз їх правового статусу. Досліджуються проблеми адміністративної відповідальності громадян України, іноземців, посадових осіб державних органів за порушення загальнообов’язкових правил у сфері міграційного процесу.
   На основі проведеного аналізу надані пропозиції щодо подальшого вдосконалення законодавства, яке регулює міграційний процес в Україні, його систематизації та зведення у єдиний кодифікаційний акт процедур у сфері здійснення міграційного процесу, а також виділення окремої глави і Особливій частині КУпАП “Адміністративні правопорушення у сфері міграційного процесу”.
   Ключові слова: міграційний процес, мігранти, еміграція, імміграція, відносини у сфері міграційного процесу, суб’єкти міграційного процесу, правовий статус, адміністративна відповідальність.

Бандурка А.А. Административно-правовое регулирование миграционного процесса в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. - Харьков, 2002.

   Диссертационное исследование посвящено проблемам административно-правового регулирования миграционного процесса в Украине. Работа содержит глубокий анализ административного законодательства, которое регулирует правоотношения в сфере миграционного процесса.
   В диссертации сформулировано авторское понятие миграционного процесса как правового явления, определены его основные черты. При этом подчёркнуто, что миграционный процесс приобретает упорядоченный характер вследствие регулирования нормами права, прежде всего, административного. Определены категории участников миграционного процесса: эмигранты, иммигранты, внутренние мигранты. Сформулированы соответствующие понятия. Проанализированы отношения, которые возникают в сфере миграционного процесса: отношения в сфере подготовки к эмиграции, иммиграции, внутренней миграции; отношения, которые возникают в процессе соответствующих перемещений; отношения, возникающие в процессе привлечения к административной ответственности за нарушение общеобязательных правил в сфере миграционного процесса.
   Действие механизма правового регулирования миграционного процесса исследовано на основе выделения стадий: формирование и действие юридических норм, возникновение прав и обязанностей, реализация прав и обязанностей. Факультативной является стадия применения права. Проанализированы основные элементы механизма правового регулирования миграционного процесса: юридические нормы, правоотношения, акты реализации субъективных прав и обязанностей.
   Сформулировано понятие правоотношений в сфере миграционного процесса как возникающих на основе норм права отношений между субъектами миграционного процесса, которые характеризуется наличием субъективных юридических прав и обязанностей и поддерживаются принудительной силой государства. В исследовании приводятся и рассматриваются признаки таких правоотношений и элементы.
   Анализируется содержание юридических фактов в сфере миграционного процесса, проводится их классификация в зависимости от: места юридического факта в механизме административно-правового регулирования, по волевому признаку, по последствиям.
   Приводится система субъектов миграционного процесса, анализируется их правовой статус.
   Рассматриваются проблемы административной ответственности граждан Украины, иностранцев и должностных лиц государственных органов за нарушение общеобязательных правил в сфере миграционного процесса. Анализируются некоторые проблемы административной ответственности юридических лиц в исследуемой сфере.
   Обоснованы предложения по совершенствованию действующего законодательства, регулирующего миграционный процесс, приведению его в соответствие с нормами Конституции Украины, международными нормами и стандартами.
   Ключевые слова: миграционный процесс, мигранты, эмиграция, иммиграция, отношения в сфере миграционного процеса, субъекты миграционного процесса, правовой статус, административная ответственность.

A.A. Bandurka. Administrative and legal regulation of the migration process in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a scientific degree of a Candidate of Legal Sciences, specialty No. 12.00.07 – theory of administration; administrative law and administration process; fiscal law. National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. – Kharkiv, 2002.

   The research focuses upon the problems of administrative and legal regulation of the migration process in Ukraine. The research contains a profound analysis of the administrative legislation regulating the legal relations in the sphere of migration process. The thesis verbalizes the author’s definition of the migration process as a legal phenomenon, which progresses in compliance with a certain order being regulated by legal norms, first and foremost, by the administrative ones. The research analyses the peculiarities of administrative and legal relations specific to the migration process with their parallel classification, it determines the legal facts in terms of the migration process, classifying them as well, it outlines the circle of the migration process participants, such as: citizens, foreign citizens, stateless persons, refugees and migration authorities, the latter being classified by the author. The research expressly analyses the legal status of refugees, investigates the issues of administrative responsibility of Ukrainian citizens, foreign citizens, officials and state authorities in case of any kind of violation of the legal package pertaining to the sphere of migration processes.
   The analysis forms the base for a number of proposals touching upon further streamlining of the legislation regulating migration processes in Ukraine, systematising the administrative legislation and generating the unified codified act featuring all the procedures previewed for the sphere of migration processes singling them out into a separate clause of the Special part of the Code of Ukraine on administrative law infringements “Administrative Law Infringements in the Sphere of Migration Process”.
   Key words: migration process, migration, emigration, immigration, relation in sphere of migration process, participants of migration processes, legal status, administrative responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net