Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове забезпечення екологічного прогнозування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове забезпечення екологічного прогнозування

Анотації 

Бакай О.О. Правове забезпечення екологічного прогнозування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2001.

   Дисертацію присвячено комплексному і всебічному дослідженню правових питань екологічного прогнозування. Розглянуто питання стосовно поняття і класифікації екологічного прогнозування. Запропоновано комплексне поняття екологічного прогнозування. Відносини з екологічного прогнозування розглянуто як самостійний правовий інститут, що перебуває на стадії формування. Проведено комплексне дослідження екологічного законодавства що до правового закріплення екологічного прогнозування. В роботі сформульовано концептуальні положення, обгрунтовано нові позиції щодо вдосконалення чинного законодавства.
   Ключові слова: прогноз, екологічне прогнозування, інститут екологічного прогнозування, навколишнє природне середовище.

Бакай А.А. Правовое обеспечение экологического прогнозирования. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсовое право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена комплексному и всестороннему исследованию правовых вопросов экологического прогнозирования. Рассмотрен вопрос относительно понятия и классификации экологического прогнозирования. Предложено комплексное понятие экологического прогнозирования. Экологическое прогнозирование рассматривается как самостоятельный правовой институт, который находится на стадии формирования. Проведено комплексное исследование экологического законодательства относительно правового закрепления экологического прогнозирования. В работе сформулированы концептуальные положения, обоснованы новые позиции относительно усовершенствования действующего законодательства.
   Ключевые слова: прогноз, экологическое прогнозирование, институт экологического прогнозирования, окружающая природная среда.

A.A. Bakay Juridical ensuring of ecological prognostication. – Manuscript.

The dissertation for the candidate of juridical sciences’ scientific degree on specialty 12.00.06 – land law; agrarian law; ecological law; nature-resource law. – The National Juridical Academy of Ukraine named by Yaroslav Mudriy. – Kharkiv, 2002.

   The dissertation is devoted to the synthetic and comprehensive research of juridical points on ecological prognostication. The point concerning the concept and regimentation of ecological prognostication has been studied. The synthetic concept of ecological prognostication has been advised. The relations on ecological prognostication have been researched as an independent juridical institution being formed. The synthetic research on ecological law concerning juridical fixation of ecological prognostication has been made. The conceptual points have been stated and new positions concerning the present law improvement have been grounded in this work.
   The key words: prognosis, ecological prognostication, institution of ecological prognostication, environment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове забезпечення екологічного прогнозування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net