Автореферат
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Соціальна функція в Україні

Анотації 

Бермічева О.В. Соціальна функція в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національний університет внутрішніх справа, Харків, 2002.

   Дисертацію присвячено дослідженню проблем поняття і ознак соціальної функції держави, основному її змісту – соціальним правам громадян, формам і методам її реалізації в Україні та перспективам розвитку. Аналізується місце соціальної функції держави в системі функцій держави та еволюція її розвитку і становлення, місце та зміст на окремих етапах розвитку української держави. При розгляді питання реалізації соціальної функції в Україні обґрунтовується необхідність прийняття певних законодавчих актів та проведення систематизації законодавства і даються конкретні пропозиції і висновки щодо досліджуваних питань.
   Ключові слова: функція держави, соціальна функція держави, соціальний захист, соціальне забезпечення.

Бермичева Е.В. Социальная функция в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2002.

   Дисетртация посвещена теоретическим и практическим аспектам становления, развития, реального положения и перспективам социальной функции государства в Украине. В исседовании анализируются и квалифицируються основные признаки функций государства, в том числе и социальной, определяется ее место среди других направлений деятельности государства путем определения основных критериев класификации функций украинского государства. А также исследуется эволюция развития и становления социальной функции государства, ее место и содержание на отдельных этапах развития украинского государства и основное содержание – социальные права граждан Украины и гарантии их реализации.
   В диссертации также рассматриваются теоретические вопросы основных форм и методов реализации социальной функции Украинского государства и практической стороне такой реализации на современнои этапе. При рассмотрении вопроса реализации социальной функции государства в Украине обосновывается необходимость принятия некоторых законодательных актов и проведение систематизации уже принятых, а также даються конкретные рекомендации по вопросам, которые рассматриваються в диссертации. В исседовании также делается попытка прогнозирования дальнейшего развития социальной функции Украинского государства.
   Ключевые слова: функция государства, социальная функция государства, социальная защита, социальное обеспечение.

Bermicheva O.V. Social function in Ukraine. - Manuscript.

Thesis to apply for the degree of PhD in law at the specialty of 12.00.01 - theory and history of state and law; history of political and law studies. - National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2002.

   The thesis is dedicated to research of the problems dealing with notion and features of social function of state, its subject matter – social matters of citizens, forms and methods of its implementation in Ukraine and development prospects. The position of social function of state in the system of state functions and evolution of its development and formation, position and substance at particular stages of Ukrainian state development are analyzed. When scrutinizing the question of social function implementation in Ukraine, the necessity of certain legislative acts and legislature systemization is grounded. Concrete proposals and conclusions in relation to the matters researched are made.
   Key words: function of state, social function of state, social protection, social welfare.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціальна функція в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net