Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання світового ринку космічних послуг і технологій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання світового ринку космічних послуг і технологій

Анотації 

Бєглий О.В. Правове регулювання світового ринку космічних послуг і технологій.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11.- міжнародне право.- Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ, 2001.

   Дисертаційну роботу присвячено науковому обгрунтуванню концептуальних засад правового регулювання світового ринку космічних послуг і технологій та системному аналізу правових механізмів і проблем цього регулювання.
   Дисертація досліджує принципово нову систему міжнародних відносин, які виникають у зв'язку з діяльністю на світовому ринку космічних послуг і технологій, та комплекс публічно-правових і приватно-правових проблем, що існують у цій сфері відносин, а також правові проблеми інтеграції національної космічної галузі до світового ринку. Сформульовано наукові висновки та обгрунтовано можливі шляхи вирішення зазначених проблем.
   Ключові слова: світовий ринок космічних послуг і технологій, міжнародне космічне право, транснаціональне торгове право, національне космічне право, взаємодія міжнародного та національного права у регулюванні світового ринку космічних послуг і технологій.

Беглый А.В. Правовое регулирование мирового рынка космических услуг и технологий.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11.- Международное право.- Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2001.

   Диссертационная работа посвящена научному обоснованию концептуальных основ правового регулирования мирового рынка космических услуг и технологий и системному анализу правовых механизмов и проблем этого регулирования.
   Диссертация исследует принципиально новую систему международных отношений, возникающих в связи с деятельностью на мировом рынке космических услуг и технологий. Вводится авторское понятие "мировой" рынок космических услуг и технологий" как совокупность международно-правовых отношений в связи с предоставлением космических услуг, куплей-продажей космической техники и технологий. 
   Впервые в научной работе на основе оценки современного состояния международного и национального космического права сделана попытка освещения комплекса правовых регуляторов мирового рынка космических услуг и технологий; исследованы публично-правовые и частно-правовые проблемы, существующие в регулировании отношений субъектов этого рынка.
   Проанализировано регулятивное влияние транснационального торгового права на развитие правовых отношений в рамках мирового рынка космических услуг и технологий: на фоне растущего вклада транснациональных образований в общие объемы этого рынка и хронической неурегулированности деятельности ТНК традиционными правовыми механизмами чрезвычайно важным является тот факт, что многие проблемы правового регулирования отношений ТНК с другими субъектами мирового космического рынка решаются в рамках транснационального торгового права (lex mercatoria).
   Доказывается особая роль законодательства США в его влиянии на формирование правовых регуляторов мирового рынка космических услуг и технологий, состоящая в том, что именно в законодательстве США заложены основы современных правовых механизмов этого рынка. 
   Предлагается авторский проект программы гармонизации национального законодательства Украины с международным правом, являющейся существенным фактором цивилизованного выхода украинского государства на мировой рынок космических услуг и технологий.
   Ключевые слова: мировой рынок космических услуг и технологий, международное космическое право, транснациональное торговое право, национальное космическое право, взаимодействие международного и национального права в регулировании мирового рынка космических услуг и технологий.

O.V. Biehliy. Legal regulations of world market of space services and technologies.- Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of the candidate of sciences (law) on the speciality 12.00.11.- International Law.- V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of sciences, Kyiv, 2000.

   The dissertation is dedicated to scientific substantiation of the conceptual bases of the world market legal regulations of space services and technologies, analysis of legal mechanisms and problems its regulation as well.
   The dissertation provides a principally new system of the international relations that appears in conjunction with an activity of space services and technologies at the world market and the public-legal, private-legal problems that are in existence in the sphere of relationships, legal points of integration the national space industry into the world market. The author defends a new scientific conclusions and proved the possible ways of resolving these problems.
   Key words: the world market of space services and technologies, the international space law, lex mercatoria, the national space law, the international and national laws interaction regarding to regulations the world market of space services and technologies.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання світового ринку космічних послуг і технологій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net