Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період

Анотації 

Буткевич Ольга. Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 – міжнародне право. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   У дисертації досліджена природа і сутність походження міжнародного права, його основні особливості в стародавній період. Визначені основні досягнення і недоліки сучасних теорій і концепцій зародження міжнародного права. Розкрито характерні риси стародавніх інститутів: міжнародної правосуб'єктності, міжнародного договірного права, міжнародного посольського права, міжнародного торгівельного права, міжнародного морського права, а також законів та звичаїв війни, статусу іноземців, джерел міжнародного права, статусу території та ін. і їх генетичний зв'язок з сучасним міжнародним правом. Встановлені основні закономірності взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права в стародавній період, витоки і основні етапи становлення стародавніх міжнародно – правових поглядів.
   Ключові слова: походження міжнародного права, природно – правова концепція, позитивістська концепція, стародавнє міжнародне право, міжнародна правосуб’єктність, джерела міжнародного права, статус іноземців, статус території, закони і звичаї війни, посольське право, міжнародний договір, міжнародне торгівельне право, міжнародне морське право.

Буткевич Ольга. Становление и развитие международного права в древний период. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   В диссертации исследовано происхождение международного права, его особенности в древности. Определены основные достижения и просчеты современных теорий и концепций возникновения международного права. Раскрыты характерные черты древних институтов: международной правосубьектности, международного договорного права, посольского права, международного торгового права, международного морского права, законов и обычаев войны, статуса иностранцев, источников международного права, статуса территории и др., и их генетическая связь с современным международным правом. Установлены закономерности взаимодействия международного и внутригосударственного права в древний период, истоки и основные этапы становления международно – правовых взглядов в древности.
   Ключевые слова: происхождение международного права, естественно – правовая концепция, позитивистская концепция, древнее международное право, международная правосубьектность, источники международного права, статус иностранцев, статус территории, законы и обычаи войны, посольское право, международный договор, международное торговое право, международное морское право.

Butkevych Olga. The formation and the development of the international law within the ancient period. - Manuscript.

The thesis for the candidate degree by the speciality 12.00.11 – International law. – Institute of international relations of Kyiv National University of Taras Shevchenko, Kyiv, 2002.

   The Thesis analyses the nature, mechanism and essence of the appearance of international law and the formation of its major institutions in antiquity.
   The author studies the major scientific theories concerning the creation of international law. Specialists mostly denied existence of international law in antiquity. Thus in the international legal science several theories were formed concerning the time of its rise. Most of the scientists were bound by eurocentric views, that proves the necessity of new scientific approach to this problem. Such approach was made by the author on the basis of comparative method of studying the creation of international legal institutions and principles in the different regions of ancient world. The author studies the contributions and errors of the naturalist and the positivist conceptions of the appearance of international law; the peculiarities of the ancient international relations as the object of international legal regulation. The latter caused the main peculiarities of the international law in antiquity: regionalism, close ties with religion, the major role of custom as the legal source, the complicated treaty making process, non – systematic character.
   The author analyses the creation and the development of the major institutes of international law within the ancient world (institute of subjects of international law, the status of foreigners, the sources of international law, main institutions of ambassadorial, trade, maritime law, the laws and customs of war, the status of territory etc). The author proves that the first foundations of the primary international legal institutions were laid in the relations of states and state – like entities of the ancient regions of Mesopotamia, Egypt, China, India, Greece, Rome, etc.
   Analysis of the co – relation of municipal and international law in the ancient period was made and the major stages of this process are pointed on. The author studies the main peculiarities of the formation of international legal views in the mythology, ideology of international relations, general legal theory and the creation of proper international legal theory.
   The main concepts of the thesis and its conclusions contribute to the notion of the nature, essence and major regulative characteristic of international law, and to the decrease of present day conflicts, caused by the undervaluation of regional international legal cultures.
   Key words: appearance of international law, conception of natural law, positivist conception, ancient international law, international legal person, sources of international law, status of foreigners, status of territory, laws and customs of war, law of embassies, international treaty, international trade law, international law of the sea.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net