Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України)

Анотації 

Баклан О. В. Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2002.

   В дисертації досліджується комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних із здійсненням контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони праці та з особливостями застосування заходів адміністративного примусу, в тому числі, у зв'язку зі скоєнням у даній сфері адміністративних проступків.
   В роботі висвітлюються також основні організаційно-правові засади та зміст контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони праці у системі органів МВС України. Аналізуються чинні нормативно-правові джерела щодо здійснення контрольно-наглядової діяльності в цій сфері та особливості їх застосування в діяльності відповідних підрозділів органів внутрішніх справ, досліджуються ефективність такої діяльності та проблеми підвищення її результативності, розробляються основні напрямки і шляхи її удосконалення.
   Дисертантом здійснено наукову розробку та обгрунтування ряду пропозицій щодо вдосконалення теорії і практики реалізації чинного законодавства України з питань регулювання суспільних відносин, що встановлюються в сфері охорони праці у процесі здійснення контрольно-наглядової діяльності.
   Ключові слова: контрольно-наглядова діяльність; охорона праці; адміністративний примус; провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Баклан О.В. Контрольно-надзорная деятельность и административное принуждение в сфере охраны труда (на материалах подразделений государственного надзора за охраной труда Главного штаба МВД Украины). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2002.

   В диссертации исследуется комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с осуществлением контрольно-надзорной деятельности в сфере охраны труда и особенностями применения мер административного принуждения, в том числе, в связи с совершением в данной сфере административных проступков.
   В работе освещены также основные организационно-правовые принципы и содержание контрольно-надзорной деятельности относительно сферы охраны труда в системе органов МВД Украины. Анализируются действующие нормативно-правовые источники относительно осуществления контрольно-надзорной деятельности в этой сфере и особенности их применения в деятельности соответствующих подразделений органов внутренних дел, исследуется эффективность такой деятельности и проблемы повышения ее результативности, разрабатываются основные направления и пути ее совершенствования.
   Диссертантом осуществлена научная разработка и обоснование ряда предложений относительно усовершенствования теории и практики реализации действующего законодательства Украины по вопросам регулирования общественных отношений, возникающих в сфере охраны труда в процессе осуществления контрольно-надзорной деятельности.
   Особое внимание в диссертационном исследовании уделяется анализу составляющих административно-правового механизма обеспечения контрольно-надзорной деятельности в сфере охраны труда и реализации мер административного принуждения, в том числе мер административной ответственности за правонарушения в этой сфере.
   В работе исследуются понятие, содержание и правовая основа осуществления котрольно-надзорной деяльности в сфере охраны труда, соответствующие акты реализации административно-правовых норм и особенности административно-правовых отношений в этой сфере, а также специфика правового статуса субъектов, уполномоченных осуществлять контрольно-надзорную деяльность в этой сфере. В процессе исследования структуры механизма административно-правового регулирования контрольно-надзорной деяльности в сфере охраны труда обосновываются предложения относительно отдельных направлений его усовершенствования.
   В диссертационном исследовании осуществлен анализ системы и охарактеризованы меры административного принуждения в сфере охраны труда. Проанализированы юридические составы административных правонарушений в этой сфере, ответственность за которые наступает, в частности, по ст.ст. 41 ч. 2, 93, 1884 КоАП Украины. Этот анализ, основанный на практике подразделений государственного надзора за охраной труда Главного штаба МВД Украины, дал возможность автору исследования выявить отдельные вопросы контрольно-надзорной деятельности в сфере охраны труда, недостаточно урегулированные действующим законодательством, и обосновать отдельные предложения относительно их надлежащей правовой регламентации.
   В работе также исследуются основные положения и особенности производства по делам об административных правонарушениях в сфере охраны труда, анализируется содержание отдельных его стадий и их специфика, обосновываются некоторые рекомендации и предложения по его усовершенствованию.
   Уделяется внимание исследованию профилактической работы по недопущению нарушений в указанной сфере и определению основных направлений ее осуществления.
   Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность; охрана труда; административное принуждение; производство по делам об административных правонарушениях.

Baklan O.V. Control-supervisory activity and administrative coercion in the sphere of job safety (based on the materials of the State supervision about job safety of the Main Headquarters of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine). – Manuscript.

The thesis for the scientific degree of the Candidate of Judicial Sciences on speciality 12.00.07 – the theory of management, administrative law and process, financial law. – The National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The thesis investigates the complex of theoretical and practical problems connected with the realization of control-supervisory activity in the sphere of job safety and the particular features of application of administrative coercion, including those which are connected with the fulfillment of administrative misdemeanour.
   The work highlights the main organizational legal principles and the content of control supervisory activity concerning the sphere of job safety in the system of organs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The acting normative legal sources concerning the realization of control supervisory activity in this sphere and particular features of their application in the functioning of the corresponding subdivisions of organs of Internal Affairs are analized, the efficiency of this activity and the problems of increasing its effectiveness are investigated, the main directions and ways of its improvement are worked out.
   The author has grounded a number of suggestions concerning the improvement of theory and practice of realization of acting legislation on the problems of regulation of social relations which arise in the sphere of job safety in the process of fulfillment of control supervisory activity.
   Key words: control supervisory activity, job safety, administrative coercion, proceedings on misdemeanour.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net