Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини

Анотації 

Баранов С.О. Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   У дисертації досліджуються основоположні питання попередження адміністративних правопорушень у сфері митних відносин. Для виявлення способів вчинення цього виду правопорушень досліджується їх склад, аналізується об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт і суб’єктивна сторона правопорушень. Уточнюються поняття митної політики, митної справи, митних відносин. Робиться висновок про необхідність кодифікування норм адміністративної відповідальності за порушення митних правил у Кодексі України про адміністративні правопорушення.
   Досліджено детермінанти вчинення адміністративних проступків у сфері митних відносин та розроблена їх класифікація.
   Розглядаються заходи попередження адміністративних правопорушень митного законодавства. В якості факторів, які сприяють скороченню кількості адміністративних правопорушень у сфері митних відносин, можуть розглядатися: прискорення ринкових реформ, підвищення ефективності контролю за експортно-імпортними операціями, удосконалення митно-тарифної та податкової систем; приведення національного законодавства у відповідність з європейськими стандартами; вступ України до ЄС та Світової організації торгівлі; стабілізація і оновлення законодавства, що врегульовує митні відносини; удосконалення системи і структури митної служби. Також розглядаються заходи індивідуальної профілактики адміністративних правопорушень та умови по їх забезпеченню.
   Ключові слова: адміністративні правопорушення, митні відносини, митна справа, митна діяльність, детермінанти адміністративних проступків, адміністративна деліктологія, заходи попередження адміністративних правопорушень.

Баранов С.А. Предупреждение административных правонарушений, посягающих на таможенные отношения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   В диссертации исследуются основополагающие вопросы предупреждения административных правонарушений таможенных отношений. Для выявления способов совершения этого вида правонарушений исследуется их состав, анализируется объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона правонарушений. Уточняются понятия таможенной политики, таможенного дела, таможенных отношений. Делается вывод о необходимости кодификации норм административной ответственности за нарушения таможенных правил в Кодексе Украины об административных правонарушениях.
   Исследуются детерминанты совершения административных правонарушений в сфере таможенных отношений. Дается характеристика общего понятия детерминант в административно-правовой науке, показывается на примере связи между криминальной и административной деликтологией методологическое значение изучения причин и условий, обуславливающих проступки в таможенной сфере. Детерминанты административных правонарушений в данной сфере были классифицированы автором. Обуславливаются экономические факторы, влияющие на административную деликтность в сфере таможенных отношений: переходный период в экономике, последствия экономической депрессии, непомерные налоги и таможенные пошлины. Среди политических детерминант названы недостаточное урегулирование на международном уровне таможенных отношений, отсутствие модели их международного правового регулирования, членства Украины в ЕС и Всемирной торговой организации. В качестве нормативно-правовых детерминант в работе названы нестабильность и несовершенство таможенного законодательства и законодательства, регулирующего ответственность за нарушение таможенных правил.
   Рассматриваются меры предупреждения административных правонарушений таможенного законодательства. В качестве факторов, способствующих сокращению количества административных правонарушений в сфере таможенных отношений, могут рассматриваться: ускорение рыночных реформ; поднятие эффективности контроля за экспортно-импортными операциями; совершенствование таможенно-тарифной и налоговой систем; скорейшие приведение национального законодательства к европейским стандартам; вступление Украины в ЕС и Всемирную торговую организацию; стабилизация и обновление законодательства, регулирующего таможенные отношения; совершенствование системы и структуры таможенной службы. Рассматриваются так же меры индивидуальной профилактики административных правонарушений и условия их обеспечения.
   Ключевые слова: административные правонарушения, таможенные отношения, таможенное дело, таможенная деятельность, детерминанты административных проступков, административная деликтология, меры предупреждения административных правонарушений.

Baranov S.O. The prevention of administrative delinquencies encroaching upon custom’s relations – Manuscript.

Dissertation for the Candidate Degree of law, speciality 12.00.07 – Theory of administration; administrative, law and process; financial law. – Taras Shevchenko National University . – Kyiv, 2002.

   This dissertation is devoted to the examination of basic problems of prevention of administrative delinquencies in custom’s relations. For the reveal of methods of commiting of this type of delinquencies, the author examines their structure, analyses the object, objective side, subject and subjective side of delinquency. There specified the notions of custom’s policy, custom’s case, custom’s relations. There is made a conclusion about the necessity of codification of norms of administrative responsibility for the violations of custom’s rules in the Code of Ukraine on administrative delinquencies.
   It’s examined the determinants of commiting of administrative delinquencies in sphere of custom’s relations, which were classificated by author.
   The author examines the measures of prevention of administrative delinquencies in custom’s legislation. As the factors, assisted to the shortening of quantity of administrative delinquencies in sphere of custom’s relations it can be examined: acceleration of market reforms; raising of efficiency of control for export-import operations; improving of custom – tariff and taxes systems faster puting of national legislation to the European standards; entering of Ukraine into EC and World Trade organization; stabilization and renovation of legislation that regulates custom’s relations; perfection of system and structure of custom’s service. It’s also examined the measures of individual prevention of administrative delinquencies and conditions of their providing.
   Key words: administrative delinquencies; custom’s relations; custom’s case; custom’s activity; determinants of administrative misdemeanors; administration delictology; preventing measures of administrative delinquencies.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net