Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні

Анотації 

Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

   Дисертація висвітлює комплекс проблем, пов’язаних з особливостями кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні. З урахуванням вітчизняного та зарубіжного розвитку законодавства про кримінальну відповідальність неповнолітніх, соціально-психологічних особливостей розвитку особи неповнолітніх, обгрунтовується думка щодо доцільності подальшої диференціації їхньої кримінальної відповідальності. На підставі сучасних досліджень у галузі психології, педагогіки, аналізу судової статистики пропонується встановлення нової кримінально-значимої періодизації віку. Обгрунтовується думка про необхідність створення для неповнолітніх нових кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Запропоновані конкретні пропозиції щодо удосконалення звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, звільнення від відбування покарання з випробуванням, а також умовно-дострокового звільнення.
   Ключові слова: звільнення, кримінальна відповідальність, неповнолітні, примусові заходи виховного характеру, покарання.

Бурдин В.Н. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в Украине.- Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.- уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2001.

   Диссертация освещает комплекс проблем, связанных с особенностями уголовной ответственности несовершеннолетних в Украине. Это особенно актуально в настоящее время, когда с каждым годом увеличивается количество несовершеннолетних преступников, а также детей, которые до достижения возраста уголовной ответственности совершают общественно опасные деяния, предусмотренные в Особенной части УК Украины.
   С учётом криминогенной ситуации в Украине на основе анализа данных психологических, социологических и криминологических исследований, а также конкретных предложений о снижении и о повышении возраста уголовной ответственности за отдельные преступления, автор предлагает новую уголовно-значимую периодизацию возраста, показывает ёё влияние на уголовную ответственность несовершеннолетних.
   В диссертации анализируются разные точки зрения, касающиеся проблемы отсталости в психическом развитии и её уголовно-правовового значения. С учётом развития отечественного и зарубежного уголовного законодательства автор предлагает дополнить УК Украины положением о возрастной невменяемости.
   Отдельно анализируются принудительные меры воспитательного характера и их эффективность. Особое внимание уделяется соотношению указанных мер с уголовным наказанием. Рассматривается возможность использования отдельных видов принудительных мер воспитательного характера в качестве уголовных наказаний для несовершеннолетних преступников. Предлагается новая система принудительных мер воспитательного характера.
   Сделан вывод о необходимости дополнения УК Украины новыми видами уголовных наказаний для несовершеннолетних, не связанных с изоляцией от общества.
   Специальный раздел работы посвящен особенностям освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности или наказания. Диссертант предлагает внести ряд изменений в действующий УК Украины, направленных на усовершенствование условного освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного характера, освобождения от отбывания наказания с испытанием, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
   Ключевые слова: освобождение, уголовная ответственность, несовершеннолетние, принудительные меры воспитательного характера, наказание.

Burdin V. M. Peculiarities of criminal responsibility of juveniles in Ukraine.- Manuscript.

The dissertation for acquiring of scientific degree of Associate Professor of law on the speciality 12.00.08.- criminal law and criminology; criminal-correctional law.- Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2001.

   The dissertation deals with the complex of problems, connected with peculiarities of juveniles’ criminal responsibility in Ukraine. Taking into consideration the development of domestic and foreign legislation on juveniles’ criminal responsibility, social and psychological peculiarities of juveniles’ development a point of view is reasoned about the expedience of further differentiation of their criminal responsibility. On the base of current researches in the sphere of psychology, pedagogy, analysis of judicial statistics, establishment of a new criminally-relevant age period is suggested. A thought is reasoned about the necessity of imposing new kinds of criminal punishment for juveniles, which are not connected with imprisonment. In the dissertation one offers actual suggestion, probational discharge of serving their sentences, conditional discharge before the appointed time.
   Key words: discharge, criminal responsibility, juveniles, compulsory measures of educational character, punishment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net