Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Місцевий державний апарат Російської імперії і селянська реформа 1861 р. в Україні (історико-правове дослідження)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Місцевий державний апарат Російської імперії і селянська реформа 1861 р. в Україні (історико-правове дослідження)

Анотації 

Бартків В.П. Місцевий державний апарат Російської імперії і селянська реформа 1861 р. в Україні (історико-правове дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2002.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню правових основ та організації діяльності місцевого державного апарату Російської імперії під час підготовки та реалізації селянської реформи 1861 р. в Україні. В роботі проаналізовано вплив специфіки компетенції та організації місцевих органів державного управління на процес скасування кріпосного права, з’ясовано основні напрями і форми їх діяльності щодо втілення в життя положень реформи, висвітлено взаємодію окремих ланок державного апарату, простежено регіональні особливості його правозастосовчої діяльності.
   Проаналізовано правові основи формування та діяльності спеціально уповноважених на реалізацію реформи органів державного управління: губернських з селянських справ присутствій, мирових посередників та повітових мирових з’їздів, висвітлюється їх роль у перетвореннях в аграрному секторі у 60-х – першій половини 70-х рр. ХІХ ст.
   Ключові слова: селянська реформа 1861 р., місцеві органи державного управління, мировий посередник, генерал-губернатор, губернатор.

Барткив В.П. Местный государственный аппарат Российской империи и крестьянская реформа 1861 г. в Украине (историко-правовое исследование). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальный университет внутренних дел, Харьков,2002.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию правовых основ и организации деятельности местного государственного аппарата Российской империи во время подготовки и реализации крестьянской реформы 1861 г. в Украине. В работе проанализировано влияние специфики компетенции и организации местных органов государственного управления на процесс отмены крепостного права, выяснены основные направления и формы их деятельности по претворению в жизнь положений реформы, освещено взаимодействие отдельных звеньев государственного аппарата, исследованы региональные особенности его правоприменительной деятельности.
   В работе проанализирован массив научной литературы, в которой затрагиваются те или иные аспекты правовых основ и организации деятельности местного государственного аппарата Российской империи в Украине по претворению в жизнь положений реформы, обосновывается вывод о том, что проблема ставится и специально исследуется впервые в отечественной науке истории государства и права.
   Проанализированы правовые основы формирования специально уполномоченных на реализацию реформы органов государственного управления: губернских по крестьянским делам присутствий, мировых посредников и уездных мировых съездов, освещается их роль в преобразованиях в аграрном секторе в 60-х – первой половине 70-х гг. ХІХ в. В диссертации освещены особенности организационно-правовых основ деятельности мировых посредников и их уездных съездов на Правобережной Украине в условиях реализации законодательных актов 1863 г. о введении в регионе обязательного выкупа крестьянами земельных наделов.
   Доказывается, что одной из причин незавершенности, половинчастости реформы явился феодальный государственный аппарат, объективно не способный осуществить более кардинальные преобразования. В условиях непрофессионализма и громоздкости местных органов государственного управления, неоправданно значительной роли структур дворянской корпорации в реализации государственно-властных функций правительство создало специальный местный аппарат для реализации реформы, устранило органы дворянского самоуправления от совершения конкретных правоприменительных действий.
   Внедрение реформы осложнялось отличиями правосознания ее участников, при этом помещики и крестьяне проявляли бытовое правосознание, а мировые посредники – существенные элементы профессионального. Особенности правосознания крестьян не учитывались ни при подготовке реформы, ни при ее реализации.
   Диссертацию завершают выводы и общие рекомендации по усовершенствованию деятельности органов государственного управления при осуществлении аграрной реформы в Украине на современном этапе.
   Ключевые слова: крестьянская реформа 1861 г., местные органы государственного управления, мировой посредник, генерал-губернатор, губернатор.

Bartkiv V.P. Local State Apparatus of Russian Empire and Rural Reform of 1861 on the Territory of Ukraine (historical and legal research work). – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal studies. – National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2001.

   Thesis is devoted to the complex research of legal grounds and local state apparatus of Russian Empire activity organization during preparation and realization of rural reform of 1861 on the territory of Ukraine. Influence of competence specific and organization of local state management bodies on the process of serfdom abolition is analyzed in this work, the main ways and models of their activity, concerning reform embodiment into life are ascertained, interaction of some links of state apparatus is shown, regional peculiarities of its legal employment activity are followed up.
   Legal grounds of plenipotentiaries formation and activity to realize the reform of state management bodies are analyzed: provincial bodies considering rural cases; peaceful middlemen and district peaceful congress; their role in agrarian sector transformations in the 60-s – the first half of 70-s of the XIX-th century is shown.
   Key words: rural reform of 1861, local state management bodies, peaceful middleman, general-governor, governor.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Місцевий державний апарат Російської імперії і селянська реформа 1861 р. в Україні (історико-правове дослідження)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net