Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організація і діяльність комерційних судів Російської імперії: історико-правове дослідження на прикладі Одеського комерційного суду (1808-1917)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організація і діяльність комерційних судів Російської імперії: історико-правове дослідження на прикладі Одеського комерційного суду (1808-1917)

Анотації 

Балух B.C. Організація і діяльність комерційних судів Російської імперії: історико-правове дослідження на прикладі Одеського комерційного суду (1808-1917). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2002.

   У дисертації вперше в українській історико-правовій науці проведене історичне дослідження організації і діяльності комерційних судів Російської імперії на прикладі Одеського комерційного суду. Хронологічно дослідження охоплює період від заснування Одеського комерційного суду у 1808 році до його ліквідації у 1917 році. Проаналізовані основні етапи розвитку вітчизняного торгового судочинства від часів Київської Русі до початку XIX століття. Визначені соціально-економічні і правові умови як створення Одеського комерційного суду, так і його ліквідації. Проведений аналіз нормативних актів, якими запроваджувалося комерційне судочинство в Російській імперії. Зроблена детальна характеристика структури, компетенції комерційних судів, проаналізовані як слабкі, так і сильні сторони цієї судової установи. Частина матеріалів вводиться до наукового обігу вперше.
   Наукове та практичне значення дисертаційного дослідження полягає в узагальненні історичного досвіду діяльності комерційних судів на теренах Російської імперії, у вивченні механізму їхнього функціонування з метою подальшого вдосконалення системи господарських судів України.
   Ключові слова: торговий суд, комерційний суд, Одеський комерційний суд, судочинство, міське громадське управління, судова реформа, Устав комерційного суду, Устав торгового судочинства.

Балух B.C. Организация и деятельность коммерческих судов Российской империи: историко-правовое исследование на примере Одесского коммерческого суда (1808-1917). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история государства и права; история политических и правовых учений. - Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2002.

   В диссертации впервые в украинской историко-правовой науке проведено историческое исследование организации и деятельности коммерческих судов Российской империи на примере Одесского коммерческого суда. Хронологически исследование охватывает период от основания Одесского коммерческого суда в 1808 году до его ликвидации в 1917 году.
   В диссертации представлена историография рассматриваемой проблемы, дана краткая оценка трудам историков права, посвященных коммерческим судам, а также документальной базе (в частности, архивов), обеспечившей глубокий и всесторонний анализ организации и деятельности Одесского коммерческого суда.
   Дана характеристика основным этапам развития отечественного торгового судопроизводства от времен Киевской Руси до начала XIX столетия. Проанализировано значительное количество нормативно-правовых актов, в которых определено правовое положение торговых и, пришедших им на смену, коммерческих судов. Исторический дискурс отечественного торгового судопроизводства показал, что оно имеет древние и глубокие традиции, начиная с времен Киевской Руси. Бурное развитие Одессы в начале XIX века возродило эту традицию на качественно новом уровне, поскольку коммерческие суды соединяли традиции с требованиями времени, а в некоторых случаях и опережали их.
   В диссертации определены социально-экономические и правовые условия как образования, так и ликвидации Одесского коммерческого суда. Проведен анализ нормативных актов, которыми учреждалось самостоятельное коммерческое судопроизводство в Российской империи. Дана подробная характеристика структуры и компетенции коммерческих судов, полномочий отдельных должностных лиц, определены как сильные, так и слабые стороны их деятельности. Развитие коммерческого судопроизводства увязывается с реформированием городского общественного управления в первой половине XIX века, усилением роли промышленно-торговых кругов в управлении делами города. Значительное место в диссертации уделено характеристике роли и места Великих реформ второй половины XIX века, особенно судебной реформы 1864 года, в дальнейшей судьбе коммерческих судов. Прослеживается изменение их компетенции, сужение сферы деятельности, тенденция к их упразднению.
   В диссертации подчеркивается, что на первом этапе своей деятельности Одесский коммерческий суд был одним из учреждений, которое положительно повлияло на развитие экономики не только Одессы, но и всего южного региона страны и способствовало превращению Одессы в один из крупнейших торговых центров мира. Правильные юридические установления, которые послужили фундаментом организации коммерческих судов вообще, в Одессе были приумножены опытом многолетней и исключительно результативной практики. Вот почему, многогранная деятельность сотрудников Одесского коммерческого суда пользовалась особенным доверием и уважением не только со стороны государственной власти и отечественных деловых кругов, но и со стороны зарубежных партнеров. Это обстоятельство в значительной мере было определяющим в укреплении деловых связей юга Российской империи (особенно степной Украины) с международным мировым рынком.
   Одесский коммерческий суд имел заслуги и перед наукой, поскольку был уникальным собирателем отечественных традиций торгового и морского права. Вместе с тем, он стал образцовой школой и для дальнейшего развития указанных отраслей права, а также стимулировал широкое распространение юридической культуры в торгово-промышленных кругах Одессы.
   Несомненно, что таким весомым достижениям в своей более чем столетней практике, Одесский коммерческий суд был обязан, прежде всего, высокому профессионализму его смешанного состава. Потому что, если первые - чиновники от государства создавали действенные законы и основательно владели юридическими законами, то вторые - элита биржевого купечества, стояли на защите торговых обычаев, обеспечивая тем самым демократизм и независимость судебных решений.
   Научное и практическое значение диссертационного исследования состоит в обобщении исторического опыта деятельности коммерческих судов Российской империи, в изучении механизма их функционирования с целью дальнейшего совершенствования системы хозяйственных судов Украины.
   Ключевые слова: торговый суд, коммерческий суд, Одесский коммерческий суд, судопроизводство, городское общественное управление, судебная реформа, Устав коммерческого суда, Устав торгового судопроизводства.

Balukh V.S. The Structure and Activity of Commercial Courts of the Russian Empire: Law-historical Investigation on the Instance of the Odessa Commercial Court (1808-1917). - Manuscript.

Dissertation for the defense a candidate degree in law on the specialty 12.00.01 - The Theory and History of State and Law; The History of Political and Legal Studies. Odessa National Academy of Law, Odessa, 2002.

   Taking as an example the Odessa commercial court, the author of the dissertation has investigations the structure and the activity of the commercial courts. Chronological investigations embrace the period since Odessa commercial court foundation in 1808 till the liquidation in 1917. The main stages of domestic commercial legal proceedings since Kiev Russ till the beginning of XIX century have been analyzed. The social-economic and legal terms of Odessa commercial court foundation, as well as its liquidation have been determined. The analysis on normative acts on commercial legal proceedings in Russian Empire has been performed. The detailed characteristic on the structure and competence of commercial courts have been done.
   Scientific and practical importance of this paper is in the generalization of historical experience in commercial courts activity on the basis of Russian Empire, in studying its mechanisms of functioning for further importance of economic court system in Ukraine.
   Key words: trade court, commercial courts, Odessa commercial court, legal proceeding, municipal civil management, court reform, Commercial Court statute, The Statute of the Commercial legal proceedings.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організація і діяльність комерційних судів Російської імперії: історико-правове дослідження на прикладі Одеського комерційного суду (1808-1917)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net