Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне управління в системі владно-партійної взаємодії
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне управління в системі владно-партійної взаємодії

Анотації 

Баштанник В.В. Державне управління в системі владно-партійної взаємодії. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.01 - теорія та історія державного управління. - Українська Академія державного управління при Президентові України. - Київ, 2002.

   У дисертації досліджено особливості діяльності органів влади з врахуванням політико-партійного впливу в період 1991 - 2001 рр., проаналізовано стан наукової розробки теми, уточнено зміст категорій та понять, що складають основи теорії державного управління в системі владно-партійної взаємодії, узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід організації демократичного державного управління, охарактеризовано стан владно-партійної взаємодії під час виборчих процесів, обгрунтовано необхідність підвищення ефективності діяльності управлінських структур регіонального рівня в контексті демократизації суспільних відносин в Україні, запропоновано шляхи впровадження громадських інститутів в системі владно-партійної взаємодії на регіональному рівні.
   Ключові слова: державне управління, органи влади, політичні партії, владно-партійна взаємодія, виборчий процес, європейський досвід, місцеве самоврядування, громадські інститути.

Баштанник В.В. Государственное управление в системе взаимодействия органов власти и партий. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01 - теория и история государственного управления. - Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины. - Киев, 2002.

   В диссертации исследованы особенности деятельности органов власти с учетом политико-партийного влияния в период 1991 - 2001 гг., проанализировано состояние научной разработки темы, уточнено содержание отдельных категорий и понятий, которые составляют основы теории государственного управления в системе взаимодействия органов власти и политических партий.
   В работе изучены структурные характеристики и тенденции организационного развития государственно-управленческого механизма в Украине, приведены институциональные характеристики государственного управления в данной системе, обоснована целесообразность изучения проблемы взаимодействия в контексте реформирования политической системы Украины, усовершенствована периодизация этапов формирования органов власти в Украине в 1991 - 2001 гг. Научный анализ исследования базовых теоретических подходов к изучению института политических партий позволил автору определить роль партий в процессе трансформации политических систем. Предложена уточненная периодизация развития многопартийности в Украине.
   Под государственным управлением в системе взаимодействия органов власти и политических партий предложено понимать влияние государства на общественно-политические отношения на центральном, региональном и местном уровне с целью определения, регулирования и контроля соблюдения действующих законодательных норм организации взаимодействия органов власти и политических партий, оптимизации государственно-управленческих отношений.
   В диссертационном исследовании проанализирован зарубежный опыт организации демократического государственного управления. Обоснованы пути применения зарубежного опыта, актуализирована необходимость комплексного анализа - сравнительного и адаптационного - как двух основных направлений внедрения такого опыта. Предложено усовершенствовать разработки механизмов политического взаимодействия путем внедрения института политических договоров общественно-политического процесса.
   Особое место в работе уделено анализу избирательного процесса 1998 - 1999 гг.: особенностям избирательного законодательства, результатам выборов, активности избирателей, этапам национального избирательного процесса. Доказано, что выборы способствуют формированию четко структурированных партийно-политических групп и в условиях переходного периода выступают как основная форма взаимодействия органов власти и политических партий. Рассмотрена проблематика развития местного самоуправления - как поля взаимодействия органов власти и политических партий. Выявлены тенденции повышения роли органов местного самоуправления для преодоления ситуативного характера сотрудничества организаций политических партий и органов власти, определены условия развития структур самоуправления в контексте проведения административной реформы.
   Исследована роль таких факторов взаимного влияния на систему “органы власти - политические партии” как средства массовой информации (СМИ) и общественные организаций. Выявлена определяющая роль СМИ на уровень политической культуры субъектов взаимодействия и формирование условий политического диалога в обществе. Предложена для дальнейшего детального изучения система “граждане - общественные организации - политические партии - СМИ - органы власти”.
   Разработан обобщенный комплекс средств оптимизации государственного управления в системе взаимодействия на центральном, региональном и местном уровнях за счет объединения инструментов общественно-политического диалога и организационно-управленческих механизмов. Обоснована необходимость качественного изменения методов и форм деятельности управления по вопросам внутренней политики областной государственной администрации. Разработаны организационные механизмы совершенствования деятельности такого управления и его отделов.
   Предложены эффективные механизмы общественного влияния на систему взаимодействия, такие как деятельность общественных советов, политические соглашения между руководителями органов власти и лидерами региональных организаций политических партий, формирование специальных профильных комиссий и координационных советов на региональном уровне, проведение партийных конференций по проблемным вопросам развития общества и широкие общественные презентации программ политических партий.
   Ключевые слова: государственное управление, органы власти, политические партии, взаимодействие органов власти и политических партий, избирательный процесс, европейский опыт, местное самоуправление, общественные институты.

Bashtannyk V.V. Public Administration in the system of authorities and political parties interaction. - Manuscript.

The Thesis for the Candidate of Scientific Degree in Public Administration, by Speciality 25.00.01 - theory and history of Public Administration. - Ukrainian Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Ukraine. - Kiev, 2002.

   In the Thesis the features of authorities’ activity from the point of view of political-party influence during 1991 - 2001 years are investigated. The conditions of scientific development of the theme are analysed, categories and concepts which make bases of the theory of public administration in the system of authorities and political parties interaction are determined. The Ukrainian and foreign experience of organisation of democratic public administration in the system of authorities and political parties’ interaction are analysed. The conditions of authorities and political parties’ interaction during electoral processes are considered. The necessity of increase of efficiency of administrative structures activity on a regional level for a context process democracy of the public relations in Ukraine is provided. The directions of introduction of public institutes in the system of interaction on a regional level are offered.
   Key words: public administration, authorities, political parties, authorities and political parties’ interaction, election process, European experience, local government, public institutes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне управління в системі владно-партійної взаємодії

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net