Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

Анотації 

Цвігун Д.П. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. - Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2002.

   Дисертація присвячена актуальним питанням правового регулювання та організації адміністративно-наглядової діяльності органів внутрішніх справ (міліції) в сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки. В роботі запропонований новий погляд на проблему адміністративно-наглядової діяльності міліції, що ґрунтується на сучасних економічних, правових, політичних і організаційних реаліях; зроблено акцент на виявлення та обгрунтування специфіки адміністративного нагляду як самостійного виду контрольно-наглядової діяльності; здійснено розширений і поглиблений аналіз наукових знань про адміністративний нагляд і практику його застосування.
   В результаті виконаного дослідження пропонується авторське визначення понять "адміністративний нагляд" та "адміністративний нагляд міліції"; пропозиції законодавчого закріплення понять "громадський порядок", "громадська безпека", "безпека дорожнього руху", визначення форм адміністративно-наглядової діяльності органів внутрішніх справ (міліції); характеристика етапів адміністративно-наглядової діяльності органів внутрішніх справ (міліції); класифікація та зміст методів адміністративно-наглядової діяльності.
   Вироблені пропозиції щодо необхідності доповнення Закону України від 1 червня 2000 року "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" новим видом стягнення та прийняття нового Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", який би повною мірою відповідав вимогам Конституції України та правовим стандартам країн Європейської Співдружності.
   Ключові слова: адміністративний нагляд, адміністративний нагляд міліції, контроль, нагляд, контрольно-наглядова діяльність, органи внутрішніх справ.

Цвигун Д.П. Административный надзор органов внутренних дел в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 — теория управления; административное право и процесс; финансовое право. — Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2002.

   Диссертационное исследование посвящено вопросам реализации административно-правовой защиты милицией прав граждан в сфере общественного порядка. Объектом исследования выступает система общественных отношений, возникающих в сфере административно-надзорной деятельности милиции в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Предмет исследования - вопросы организации и правового регулирования административно-надзорной деятельности милиции в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, а также пути их дальнейшего усовершенствования.
   В диссертации предложен новый взгляд на проблему административно-надзорной деятельности милиции, базирующейся на современных экономических, правовых, политических и организационных реалиях, а также осуществлен расширенный и углубленный анализ научных знаний об административном надзоре и практике его применения.
   В отличие от прежде проведенных исследований в этой работе сделан акцент на выявление и обоснование специфики административного надзора, как самостоятельного вида контрольно-надзорной деятельности.
   Надзорная деятельность рассматривается сквозь призму ее задач и целей, что позволяет идентифицировать надзорную деятельность как самостоятельный вид административной деятельности милиции.
   В работе раскрывается содержание и сравнительная характеристика понятий "контроль" и "надзор"; классификация и элементы контрольно-надзорной деятельности; рассматривается соотношение административного надзора с другими видами контрольно-надзорной деятельности: прокурорским надзором, судебным контролем, внутриведомственным и надведомственным государственным контролем, общественным контролем; исследуется содержание надзорных полномочий служб милиции; особенности усовершенствования законодательства, регулирующее вопросы осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы; организация и направления повышение эффективности административного надзора осуществляемого органами внутренних дел.
   Автором сформулировано собственное определение понятий "административный надзор" (признаки и элементы) и "административный надзор милиции".
   Вносятся ряд существенных предложений, к которым относятся: необходимость законодательного закрепления понятий "общественный порядок", "общественная безопасность", "безопасность дорожного движения"; предложения, направленные на усовершенствование системы субъектов, осуществляющих административный надзор; рассмотрены надзорные полномочия милицейских субъектов надзора и представлены предложения относительно их оптимизации; необходимость дополнения Закона Украины от 1 июня 2000 года "О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности" таким видом взыскания, как приостановление действия лицензии; необходимость принятия нового Закона Украины "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", который бы соответствовал требованиям Конституции Украины и правовым стандартам стран Европейского Содружества.
   В диссертации обосновано предложение о необходимости принятия специального Закона Украины "О контрольно-надзорной деятельности", с целью реализации задач предусмотренных в Указе Президента Украины от 22 июня 1998 года "О мероприятиях по внедрению Концепции административной реформы в Украине", а также разработки ведомственного акта МВД Украины под названием "Инструкция по организации взаимодействия служб милиции общественной безопасности по осуществлению административного надзора в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности".
   Полученные в процессе исследования результаты в определенной степени восполняют пробелы в освещении научно-теоретических и прикладных вопросов, касающихся повышения эффективности административно-надзорной деятельности органов внутренних дел.
   Ключевые слова: административный надзор, административный надзор милиции, контроль, надзор, контрольно-надзорная деятельность, органы внутренних дел.

Tsvigun D.P. Administrative Control of Law Enforcement Bodies in the Sphere of Public Order Guarding and Public Security. - Manuscript.

The dissertation on getting a Candidate Degree in Science of Law by the specialty 12.00.07 - the Theory of Administration; Administrative Law and Process; Financial Law. - National Academy of Internal Affaires of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The dissertation is devoted to the actual problems of legal regulation and organization of administrative-control activity of law enforcement bodies (militia) in the sphere of public order guarding and public security. The work presents a new point of view on the problem of militia administrative-control activity based upon modem economical, legal, political and organizational situations; revealing and grounding of specific points of administrative control as an independent kind of control-supervision activity are accented; a thorough analysis of scientific sources concerning administrative control and its practical implementation is presented.
   Using the results of the investigation the author proposes his own definition of the concepts of'administrative control' and 'militia administrative control'; propositions of legislative consolidation of the concepts 'public order', 'public security', 'security of the traffic', forms of administrative-control activity of law enforcement bodies (militia); the characteristic of administrative-control activity of law enforcement bodies (militia) stages; the classification and the context of administrative-control activity methods.
   Propositions as for the necessity to add to the Law of Ukraine of 1.06.2000 'About licensing of certain kinds of economic activity' a new kind of penalty and the adoption of a new Law of Ukraine 'About administrative control after persons released from freedom deprivation places' which would answer completely to demands of Constitution of Ukraine and legal standards of European Union countries are worked out.
   Key words: administrative control, militia administrative control, control, supervision, control-supervision activity, law enforcement bodies.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net