Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

Анотації 

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2002.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем правового регулювання колективних відносин у сфері праці в умовах ринкової економіки. Визначено поняття, види колективних трудових правовідносин, здійснено їх системно-структурний аналіз. Досліджено роль, функції, повноваження та форми діяльності організацій працівників у нових соціально-економічних умовах, перспективи подальшого існування. Вперше в науці трудового права розглянуто правовий статус організацій роботодавців як суб’єктів трудового права і колективних трудових правовідносин.
   З’ясовано поняття і принципи соціального партнерства у сфері праці, охарактеризовано його організаційно-правові форми. Вперше у вітчизняній науковій літературі досліджено природу, зміст та принципи реалізації колективних трудових прав з урахуванням міжнародних трудових стандартів. Визначено місце норм, які регулюють колективні трудові відносини, у системі трудового права України.
   Ключові слова: праця, колективні відносини, колективні трудові права, соціальне партнерство, профспілки, організації роботодавців.

Chanysheva G. I. Collective relations in labour: theoretical and practical problems of law regulation. – Manuscript.

The thesis on gaining of Doctor of law degree, the speciality 12.00.05 – labour law; social security law. – The Yaroslav Mudry National law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2002.

   The thesis provides coverage of complex research of theoretical and practical issues in legal regulations of collective labour relations sphere under market economy. The dissertation contains definitions of concept and types of collective labour legal relations, includes their systematic-structural analysis. The author examines the role, functions, powers and forms of workers’ organizations activities under new social-economic conditions, shows the prospects of their further existence. For the first time in the science of labour law the legal status of employers’ organizations as subjects of labour law and collective labour legal relations are being analysed.
   The concept and principles of social partnership in the sphere of labour are vividly explained, including the characteristics of its organizational-legal forms. Also, for the first time in scientific literature of Ukraine the author investigates the nature, content and principles of realization of collective labour rights with international labour standards taken into account; the place of the norms regulating collective labour relations in the structure of labour law system in Ukraine is being determined. 
   Key words: labour, collective relations, collective labour rights, social partnership, professional unions, organizations of employees.

Чанышева Г.И. Коллективные отношения в сфере труда: теоретические и практические проблемы правового регулирования. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических проблем правового регулирования коллективных отношений в сфере труда в условиях рыночной экономики. В работе формулируются ряд новых концептуальных в теоретическом плане и практически важных положений, касающихся правового регулирования коллективных отношений, социального партнерства в сфере труда, юридического обеспечения коллективных трудовых прав, международно-правового регулирования труда с позиций обеспечения, охраны и защиты трудовых прав и свобод.
   Уточняются задачи современного трудового права, анализируются изменения в содержании и соотношении основных принципов, отраслевых функций в условиях становления социально-ориентированной рыночной экономики. Основными задачами трудового права называются признание и последовательное развитие системы трудовых прав и свобод, установление государственных гарантий их соблюдения и защиты, регулирование общественных отношений в сфере наемного труда. Определяются понятие, виды коллективных трудовых правоотношений, в основе которых – реализация работниками, работодателями (их представителями) коллективных трудовых прав. Осуществляется системно-структурный анализ коллективных трудовых правоотношений, при этом особое внимание уделяется характеристике их субъектного состава. Исследуются особенности представительства в коллективных трудовых правоотношениях, его виды. Предлагается закрепить в действующем законодательстве специальные нормы о представителях работников и работодателей с учетом международных стандартов.
   Определяется место норм, регулирующих коллективные трудовые отношения, в системе трудового права Украины. Предлагается модель правового регулирования коллективных трудовых отношений с учетом положительного опыта стран с развитой рыночной экономикой и стран, находящихся на переходном этапе.
   Исследуются роль, функции, полномочия и формы деятельности организаций работников в новых социально-экономических условиях. Впервые в науке трудового права рассматривается правовой статус организаций работодателей как субъектов трудового права и коллективных трудовых правоотношений.
   Уясняются понятие, принципы, организационно-правовые формы социального партнерства в сфере труда, которое рассматривается как: один из принципов современного трудового права; система коллективных трудовых отношений; правовой институт. Анализируются следующие организационно-правовые формы социального партнерства в сфере труда: формирование и осуществление деятельности органов социального партнерства; коллективные переговоры; коллективные договоры и соглашения; взаимные консультации и информирование сторон социального партнерства; участие работников в управлении предприятием (учреждением, организацией); примирительно-посреднические процедуры разрешения коллективных трудовых споров.
   Характеризуется отраслевой юридический механизм защиты трудовых прав, определяется его специфика. Обосновывается целесообразность закрепления таких способов защиты как индивидуальная (самозащита) и коллективная защита. Впервые в отечественной научной литературе исследуются природа, содержание и принципы реализации коллективных прав: на свободу объединения, на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров, соглашений, на участие в управлении предприятием (учреждением, организацией), на информацию и консультации и др. Также впервые исследуются международные стандарты коллективных трудовых прав, модельное трудовое законодательство СНГ. В трудовом законодательстве Украины предлагается закрепить принципы реализации и механизм обеспечения коллективных трудовых прав в соответствии с международными универсальными и европейскими трудовыми стандартами.
   Анализируется влияние международного и европейского трудового права на развитие современного трудового права Украины, и уясняются способы имплементации международных трудовых норм в национальную юридическую практику.
   Ключевые слова: труд, коллективные отношения, коллективные трудовые права, социальное партнерство, профсоюзы, организации работодателей.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net