Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні

Анотації 

Щебетун І.С. Організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню поняття, системи гарантій місцевого самоврядування, змісту та ознак організаційно-правових гарантій місцевого самоврядування. На теоретичному рівні проаналізовано сучасний стан інституту гарантій місцевого самоврядування, їх конституційних засад, зміст державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, компетенції останніх як гарантії здійснення прав місцевого самоврядування. Проаналізовано зміст гарантій, що забезпечують фінансово-економічну самостійність органів місцевого самоврядування, судових та інших правових форм захисту місцевого самоврядування, сформульовано концептуальні положення, обґрунтовано пропозиції й висновки щодо досліджуваних питань.
   Ключові слова: місцеве самоврядування, гарантії місцевого самоврядування, організаційно-правові гарантії, правова, організаційна, фінансова автономія місцевого самоврядування, майнова та фінансова самостійність, судовий захист, правові форми захисту.

Щебетун И.С. Организационно-правовые гарантии местного самоуправления в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию понятия, системы гарантий местного самоуправления, содержанию и признакам организационно-правовых гарантий местного самоуправления. На теоретическом уровне проанализировано современное состояние института гарантий местного самоуправления, их конституционных основ, содержание государственного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, компетенция органов местного самоуправления как гарантия осуществления прав местного самоуправления.
   Содержание организационно-правовых гарантий местного самоуправления довольно многогранно. Оно включает правовую и организационную, а также имущественную и финансовую самостоятельность, которая существует благодаря этим гарантиям. Изучение каждого элемента составных содержания указанных гарантий позволяет раскрыть их сущность.
   Проанализировано содержание судебных и других правовых форм защиты местного самоуправления. В диссертации сформулированы концептуальные положения, обоснованы предложения и выводы по исследуемым вопросам.
   Ключевые слова: местное самоуправление, гарантии местного самоуправления, организационно-правовые гарантии, правовая, организационная, финансовая автономия местного самоуправления, имущественная и финансовая самостоятельность, судебная защита, правовые формы защиты.

Schebetun I.S. Organizational-legal guarantees of local self-management in Ukraine. – Manuscript.

The dissertation on reception of a scientific degree of the candidate of jurisprudence on a specialty 12.00.02 – constitutional law. – National legal academy of Ukraine of a name Yaroslava Mudrogo. – Kharkov, 2002.

   The dissertation is devoted to research of concept, system of guarantees of local self-management, contents and attributes of organizational-legal guarantees of local self-management. At a theoretical level the modern condition of institute of guarantees of local self-management, their constitutional bases, contents of the state control behind activity of bodies of local self-management, their competence as guarantees of realization of the rights of local self-management is analyzed. The contents of guarantees is analyzed which provide financial and economic independence of bodies of local self-management, judicial and other legal forms of protection of local self-management. In the dissertation the conceptual rules(situations) are formulated, the new offers and conclusions on researched questions are proved.
   Key words: local self-management, guarantees of local self-management, Organizational-legal guarantees, legal, organizational, financial autonomy of local self-management, property and financial independence, judicial protection, legal forms of protection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net