Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування

Анотації 

Чернявський С.С. Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна академія внутрішніх справ України. Київ. 2001.

   В дисертації проводиться комплексний криміналістичний аналіз злочинів у сфері банківського кредитування. В роботі визначене їх поняття, розкрита сутність та запропонована класифікація. Виявлений та розкритий зміст основних елементів криміналістичної характеристики цих злочинів. Центральною ідеєю роботи є розробка основ спеціальної методики розслідування злочинів у сфері банківського кредитування, що охоплює проблеми їх виявлення, типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування, організаційні й тактичні особливості проведення окремих слідчих дій, порядок та умови використання спеціальних знань, актуальні проблеми оперативно-розшукового забезпечення та взаємодії. Проведене дослідження визначається чітко вираженим прикладним аспектом та дістає практичне втілення у розроблених на його основі методичних рекомендаціях та практичних порадах для правоохоронців.
   Ключові слова: економічні злочини, банківські злочини, злочини у сфері банківського кредитування, методика розслідування злочинів.

Чернявский С.С. Методика расследования преступлений в сфере банковского кредитования. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная академия внутренних дел Украины. Киев. 2001.

   В диссертации на основе обобщения практического материала и результатов научных исследований проводится комплексный криминалистический анализ преступлений в сфере банковского кредитования. Автор обосновывает вывод о том, что понятие преступлений в сфере банковского кредитования связано с включением данной группы в структуру банковских преступлений – родового понятия, которое в свою очередь является элементом более широкого уровня, охватывающего весь класс экономических преступлений. В работе предлагается классификация преступлений в сфере банковского кредитования, которая, сохраняя уголовно-правовое содержание, опирается на криминалистически значимые основания.
   Изучив комплекс факторов, способствующих криминализации сферы банковского кредитования, автор выводит зависимость между особенностями преступной деятельности в данной сфере и спецификой функционирования банковской системы в целом, которая за исследуемый период превратилась в зону повышенной криминальной активности и представляет особую сложность для контроля со стороны правоохранительных органов. В работе раскрыто содержание основных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере банковского кредитования – приведена развернутая структура способа совершения преступлений, выявлены и систематизированы криминалистически значимые сведения о личности преступника, следовой картине и признаках преступлений, описаны их количественные параметры.
   Центральной идеей работы является разработка основ специальной методики расследования преступлений в сфере банковского кредитования, охватывающей проблемы их выявления и раскрытия, специфику проведения предварительной проверки и возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования, особенности организации и тактики проведения отдельных следственных действий и тактических операций, порядок и условия использования специальных экономических знаний в расследовании, актуальные проблемы оперативно-розыскного обеспечения и взаимодействия правоохранительных структур с банковскими учреждениями.
   Диссертацию отличает четко выраженная прикладная направленность. Как результат проведенного исследования, автором разработаны методические рекомендации и практические советы для следователей и оперативных работников, а также предлагаются конкретные меры по совершенствованию существующей системы уголовного судопроизводства применительно к расследованию банковских преступлений.
   Ключевые слова: экономические преступления, банковские преступления, преступления в сфере банковского кредитования, методика расследования преступлений.

Chernyavsky S. The methodology of crime investigation in the sphere of bank crediting. - Manuscript.

The dissertation on candidate's degree of law sciences by speciality 12.00.09. – criminal procedure and criminalistics, forensic examination. – The National Academy of internal affairs of Ukraine. Kiev. 2001.

   In dissertation there is the criminalistic analysis of crimes in an sphere of bank crediting. In dissertation the criminalistic features of operation of a modern sphere of bank crediting are studied, the concept is defined. The classification of these crimes on criminal-legal and criminalistic tags is offered. The contents of basic elements of the criminalistic characteristics is found and uncovered. The main idea of the work is the development of bases of special methodology of crime research in the sphere of bank crediting, which covers problems of their revealing and disclosing, typical investigatory situations and versions of a preliminary stage of investigation, organisational and tactical features of realisation of separate investigatory actions, order and use conditions of special knowledge, actual problems of operational - search support and interactions. The conducted research is defined by the expressed applied aspect and finds practical incarnation in designed on its base the methodical guidelines and practical advises for the employees of law enforcement bodies.
   Key words: economic crimes, bank crimes, crime in a sphere of bank crediting, methodology of crime research.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net