Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Компенсація збурюючого впливу сонячного тиску при орієнтації космічних апаратів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Компенсація збурюючого впливу сонячного тиску при орієнтації космічних апаратів

Анотації 

Науменко Р.М. Компенсація збурюючого впливу сонячного тиску при орієнтації космічних апаратів.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.09 - динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів. - Інститут космічних досліджень НАН та НКА України, Київ, 1999.

   Дисертацію присвячено розробці способів зменшення впливу моменту сонячного тиску на орієнтацію космічних апаратів. У роботі досліджено пасивні та активні способи компенсації моменту. Розглянуто мiнiмаксний підхід до вирішення задачі оптимiзування початкової конфiгурацiї космічного апарата з метою зменшення збурюючої дії моменту сонячного тиску на орієнтацію апарата. Розвинено спосіб компенсації моменту за допомогою стаціонарного відбивача та розроблено інженерну методику вибору оптимальної конфiгурацiї відбивача. Проаналізовано різні підходи до управління положенням центра світлового тиску на апараті. Досліджено можливість компенсації моменту шляхом зміни оптичних характеристик поверхонь апарата. Запропоновано декілька схем приладів управління коефіцієнтом відбивання світла плоскою поверхнею. Розроблено методику оцінки ефективності різних способів компенсації моменту. Методику призначено для порівняння ефективності різних способів компенсації моменту та побудови межи їх ефективності.
   Ключові слова : космічний апарат, орієнтація, момент сонячного тиску, центр світлового тиску, оптичні характеристики, способи компенсації моменту.

Науменко Р.Н. Компенсация возмущающего воздействия солнечного давления при ориентации космических аппаратов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.07.09 - динамика, баллистика и управление движением летательных аппаратов. - Институт космических исследований НАН и НКА Украины, Киев, 1999.

   Диссертация посвящена разработке способов уменьшения воздействия момента солнечного давления на ориентацию космических аппаратов. Одна из основных целей работы состоит в уменьшении количества рабочего вещества, расходуемого двигателями системы ориентации аппарата для компенсации момента солнечного давления. В работе исследованы пассивные и активные методы компенсации момента. Программно реализован численный алгоритм определения силовых факторов взаимодействия аппарата произвольной конфигурации с потоком солнечного излучения. Вычисление силовых факторов базируется на модели зеркально-диффузного отражения света поверхностью и производится с учетом взаимозатенения поверхностей аппарата и возможного переотражения световых потоков между элементами его конструкции. Рассмотрен минимаксный подход к постановке и решению задачи оптимизации исходной конфигурации космического аппарата с целью уменьшения возмущающего действия момента солнечного давления на ориентацию аппарата. Программно реализован метод минимизации функции максимума для решения такой задачи в случае аппарата произвольной конфигурации. Для ряда геостационарных аппаратов простейших конфигураций задача решена аналитически. Развит метод компенсации момента с помощью стационарного отражателя. В результате расчетного анализа выделен ряд типовых конфигураций отражателя и разработана численно-аналитическая методика выбора оптимальной конфигурации отражателя. Проведена классификация активных способов компенсации момента. Основное внимание уделено способу уменьшения момента, основанному на управлении положением центра светового давления на аппарате. Проанализированы различные подходы к осуществлению управления положением центра светового давления на аппарате. Исследована возможность компенсации момента путем изменения оптических характеристик поверхностей аппарата. Предложено несколько конструктивных схем устройств управления коэффициентом отражения света плоской поверхностью. Устройства позволяют повысить эффективность использования компенсационных отражателей. В ряде случаев снабжение такими устройствами исходных поверхностей аппарата позволяет отказаться от использования отражателей, что значительно упрощает состав и логику системы управления положением центра давления света. Предложена методика оценки эффективности различных способов компенсации момента. Методика предназначена для сравнения эффективности различных способов компенсации момента и построения границ их эффективности. Разработан пакет прикладных программ, объединяющий предложенные методики, и предназначенный для проектирования систем уменьшения момента давления солнечного излучения для космического аппарата произвольной конфигурации. Реализована возможность визуализации исходных данных и результатов, получаемых на различных этапах решения задачи, что облегчает решение и делает его более наглядным. Разработанные методики и программы использованы при решения задачи уменьшения момента солнечного давления для ряда современных и перспективных космических аппаратов, в частности, аппарата по проекту “Лыбидь” Национальной космической программы Украины.
   Ключевые слова: космический аппарат, ориентация, момент солнечного давления, центр светового давления, оптические характеристики, способы компенсации момента.

Naumenco R.N. Compensation the solar radiation pressure influences during the spacecraft orientation. - Manuscript.

Thesis for a candidate degree by speciality 05.07.09 - dynamics, ballistics and mission control of flight vehicles. - Space Research Institute of NAS and NSA of Ukraine, Kyev, 1999.

   The dissertation is devoted to development of methods of decreasing of a solar radiation pressure torque influence on the spacecraft orientation. The passive and active methods of a moment compensation are investigated. The minimax approach to the solution of a problem of an initial spacecraft configuration optimization is considered with the purpose of decreasing a spacecraft orientation disturbing torque. The method of a moment compensation with the help of fixed reflector is advanced and the engineering technique of an optimum reflector configuration selection is developed. The various approaches to control a position of centre of sun pressure on the spacecraft are analyzed. The capability of a disturbing torque compensation by change of the optical characteristics of spacecraft surfaces is investigated. It is offered some schemes of devices for control of the flat surface reflection coefficient. The technique of an evaluation of effectiveness of various methods of a moment compensation is developed. The technique is designed for a comparison of effectiveness of different methods of a torque compensation and determine of the boundaries of their effectiveness.
   Key word: a spacecraft, orientation, solar radiation pressure torque, centre of light pressure, optical characteristics, methods of a moment compensation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Компенсація збурюючого впливу сонячного тиску при орієнтації космічних апаратів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net