Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні

Анотації 

Щербак С.В. Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2002.

   Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню місця виконавчого провадження в сучасній системі права України та функціям Державної виконавчої служби із захисту прав громадян та юридичних осіб, а також інтересів держави. В роботі розкрито основні причини виникнення проблемних ситуацій у виконавчому провадженні та запропоновано комплексні шляхи їх вирішення, які базуються на структурі сучасної Державної виконавчої служби, створенні теоретичних основ виконавчого провадження та внесенні конкретних змін у чинне законодавство. Висновки роботи свідчать про глибокі зміни в характері та змісті діяльності Державної виконавчої служби та у правовідносинах, що властиві виконавчому провадженню, які відбулися у зв’язку з виходом Державної виконавчої служби зі складу судів України. Автором обґрунтовується необхідність включення виконавчого провадження до адміністративного процесу, а Державної виконавчої служби до адміністративних органів, розкриваються принципи виконавчого провадження, метод правового регулювання правовідносин у виконавчому провадженні, як санкціонований примус тощо.
   Ключові слова: виконавче провадження, Державна виконавча служба, державний виконавець, виконання рішень, примус, виконавчі правовідносини.

Щербак С.В. Административно-правовое регулированне исполнительного производства в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена теоретическому обоснованию места исполнительного производства в современной системе права Украины и функциям Государственной исполнительной службы по защите прав граждан и юридических лиц, а также интересов государства.
   Обоснована теоретическая и практическая модели процедуры деятельности Государственной исполнительной службы (дальше – ГИС) в контексте усовершенствования ее структуры и удовлетворения потребностей общества.
   С этой целью в диссертации исследованы ключевые вопросы, отражающие содержание и специфику института исполнительного производства. Исполнительное производство предложено считать специфическим институтом административного процесса, выделяя при этом особенный предмет и метод правового регулирования исполнительных правоотношений. Исполнительные правоотношения – это урегулированные законом общественные отношения, возникающие между органами и должностными лицами Государственной исполнительной службы, а также другими субъектами исполнительного производства в связи с принудительной реализацией исполнительных документов. Методом правового регулирования исполнительных правоотношений является санкционированное принуждение, в основе которого лежит обязанность государственного исполнителя осуществлять только санкционированные государством исполнительные действия в порядке, установленном законом.
   Разработана классификация принципов исполнительного производства и выделены общие и специальные принципы исполнительного производства.
   Разработана новая классификация субъектов исполнительного производства. Значительное внимание уделено исследованию места Государственной исполнительной службы в системе государственных органов Украины, ее организационно-правовой структуры и правовой связи с Министерством юстиции Украины, а также административно-правовому статусу государственного исполнителя. Обоснована необходимость совершенствования органов ГИС и внесены конкретные предложения, направленные на расширения объема полномочий государственного исполнителя при принудительном исполнении решений судов и других юрисдикционных органов.
   В диссертации исследована практика применения законодательства об исполнительном производстве. Практическая модель исполнительного производства, по мнению автора, воплощена в его стадиях, при исследовании которых диссертантом сформулированы предложения, направленные на совершенствование правового регулирования исполнительного производства.
   В работе раскрыты основные причины возникновения проблемных ситуаций в исполнительном производстве и предложены комплексные пути их решения. Выводы свидетельствуют о глубоких изменениях в характере и содержании деятельности Государственной исполнительной службы и в правоотношениях, которые свойственны исполнительному производству, связанные с выходом Государственной исполнительной службы из состава судов Украины.
   Ключевые слова: исполнительное производство, Государственная исполнительная служба, государственный исполнитель, исполнение решений, принуждение, исполнительные правоотношения.

Scherbak S.V. Administrative and legal regulation of the executive proceedings in Ukraine. - Manuscript.

Thesis for obtaining a scientifik degree of the Candidat of sciences (law) on the speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and procedur; financial law. – The V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Akademy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The dissertation is devoted to the theoretical ground of the place of the executive proceedings in the contemporary system of Ukrainian law and to the functions of the State executive service on the protection of citizens and juridical persons’ rights, and also interests of the State. Main reasons of arising problem situations in the executive proceedings are exposed in the paper and complex ways of their solution, based on the structure of the contemporary State executive service, the foundation of theoretical basis of the executive proceedings and the introduction of specific changes in the active Legislation are suggested by the author. The conclusions are the evidences of profound changes in the character and content of the State executive service’s activity and in legal relations, attributed to the executive proceedings and connected with the exit of the State executive service from the structure of Ukrainian courts. The author argues the necessity of the inclusion of the executive proceedings into administrative action and the State executive service into the administrative agencies, reveals the principles of the executive proceedings and the method of legal regulation of legal relations in the executive proceedings such as approved compulsion and so on.
   Key words: executive proceedings, State executive service, state executor, execution of decisions, compulsion, executive legal relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net