Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Система підготовки державних службовців у Франції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система підготовки державних службовців у Франції

Анотації 

Чмига В.О. Система підготовки державних службовців у Франції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.05 – галузеве управління. - Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню проблеми підготовки державних службовців у Франції. У роботі визначені найсуттєвіші характеристики, притаманні сучасній системі підготовки державних службовців, здійснено аналіз її цілей і структури. Визначено місце й роль підготовки державних службовців у системі державної служби Франції, обгрунтовано її системний і безперервний характер.
   Досліджено взаємозв’язок між навчанням і службовим просуванням у французькій державній службі та обгрунтовано необхідність здійснення безперервної професійної підготовки державних службовців у межах безперервної освіти з метою підвищення їх професіоналізму й компетентності, які виступають необхідним елементом процесу модернізації державної служби. 
   Виявлено основні тенденції розвитку системи підготовки державних службовців у Франції. За результатами проведеного дослідження розроблено пропозиції і практичні рекомендації щодо використання французького досвіду в умовах реформування системи підготовки державних службовців в Україні.
   Ключові слова: державне управління, державна служба, державні службовці, професійна підготовка кадрів державної служби, конкурсний відбір, професіоналізм, компетентність, безперервна професійна підготовка.

Чмыга В.А. Система подготовки государственных служащих во Франции. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.05 – отраслевое управление. – Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины, – Киев, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию проблемы подготовки государственных служащих во Франции. В работе определены основные характеристики, присущие современной системе подготовки государственных служащих, осуществлен анализ ее целей и структуры. Определено место и роль подготовки государственных служащих в системе государственной службы Франции, обосновано ее системный и непрерывный характер.
   Исследована взаимосвязь между обучением и служебным продвижением на французской государственной службе и обоснована необходимость осуществления непрерывной профессиональной подготовки государственных служащих в рамках непрерывного образования с целью повышения их профессионализма и компетентности, которые выступают необходимым элементом процесса модернизации государственной службы.
   Выявлены основные тенденции развития системы подготовки государственных служащих во Франции. На основании результатов проведенного исследования разработаны предложения и практические рекомендации относительно использования французского опыта в условиях реформирования системы подготовки государственных служащих в Украине. 
   Ключевые слова: государственное управление, государственная служба, государственные служащие, профессиональная подготовка кадров государственной службы, конкурсный отбор, профессионализм, компетентность, непрерывная профессиональная подготовка.

Chmyga V.О. The system of public servants training in France. – Manuscript.

The thesis for a Candidate Degree in Public Administration, Speciality 25.00.05 – Sectoral Administration. – Ukrainian Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The thesis is devoted to the issues of public servants training system in France. It outlines the principal characteristics of modern public servants training system, provides analysis of its objectives and the structure.
   The thesis defines the role of public servants training in Public Service in France, proves its systematic and continuous character.
   Public servants professional training plays the leading role in Public Service in France due to the fact that public bodies and public servants treat it as the main instrument of dynamic changes in Public Service. The main elements of public servants professional training in France are initial and continuous professional education. The organizational structure of such training involves the following parts: interministerial institutions of central and regional administrative levels, which train public servants, and specialized sector institutions. The Ministry of Public Service, Administrative Reforms and Decentralization of France coordinates training activities of interministerial institutions. Specialized administrative institutions are accountable to relevant sector ministries.
   At the present development stage of centralized French state the public servants training system is mainly focused on the formation of professional servants – generalists who is capable to develop and implement the main state policy streams.
   Polyvalent training, which is a characteristic of all interministerial general management institutions, defines the capability of public servants to work properly in different professional environments. It is ensured by high quality education. Orientation on fruitful practical results requires the implementation of effective scientific and pedagogical methods based on new interactive technologies. They make it possible to involve students in the training process, using the newest information and communication technologies. Public servants training involves to the training process practitioners – high-level executives of the Public Service of France.
   Career Public Service, approved in France, guarantees employment of public servants and career promotion on the basis of their personal contribution as well as professional mobility. Nowadays in the process of administrative reforms Public Service in France is being adapted to new reality, which requires continuous professional development of public servants. This brings the main focus on continuous professional training of public servants, their competence and skills. Such training includes the following priorities:
   - to ensure fair and equal access of public servants to continuous training while working in Public Service,
   - to ensure high quality of training,
   - to consider the results of training in the process of professional career of every public servant.
   The thesis presents the analysis of competitive selection procedures in Public Service in France, which plays the leading role in forming personnel potential and its qualitative continuous development. Competitive selection is the legal democratic tool to ensure equal access of all citizens to Public Service, guaranteed by the Constitution. Competitive selection guarantees objective evaluation of professional qualities and personal skills of candidates for public service positions. Because the appointment depends directly on interview results taking into account background, capabilities and skills of every candidate.
   The thesis investigates the links between training and professional promotion in Public Service in France. It proves the necessity of continuous professional training of public servants within life-long education in order to expand their knowledge, competence and professionalism. The latter ones are integral elements of the modernization processes in Public Service.
   The thesis outlines the main tendencies in development of public servants training in France:
   - Public administrative bodies realize the role of continuous professional training of public servants as one of elements of effective and efficient work of public servants in the modern stage of development in France.
   - setting up integral hierarchy of administrative activities that include cooperation of generalists and specialists,
   - integration of continuous professional training and career development of every public servant,
   - Public administrative bodies responsible for educational policy in France bring the main focus on compliance and sequence of initial and professional training of public servants within life-long education.
   - implementation of intensive short-term retraining programs which provide quick feedback.
   The thesis presents propositions and practical recommendations made on the basis of investigation results on application of French experience in the conditions of reforming public servants training system in Ukraine.
   Кey words: public administration, public service, public servants, public servants professional training, competitive selection, professionalism, competence, continuous professional training.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система підготовки державних службовців у Франції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net