Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві

Анотації 

Діковська І.А. Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право, цивільний процес, сімейне право та міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов`язаних з регулюванням договору повітряного чартеру у міжнародному приватному праві. У дисертації досліджено правову природу договору повітряного чартеру, проведено класифікацію договорів повітряного чартеру, визначено колізійні прив`язки, які слід застосовувати до відносин, що виникають із чартерних правовідносин з іноземним елементом. Розроблені і сформульовані основні теоретичні положення договору повітряного чартеру у міжнародному приватному праві. Досліджено особливості правового становища учасників чартерного перевезення, здійснено аналіз прав та обов'язків сторін договору повітряного чартеру. Обґрунтовано висновки щодо особливостей цивільної відповідальності при виконанні міжнародних повітряних чартерних перевезень.
   Приділена увага розробці конкретних практичних рекомендацій по застосуванню міжнародного законодавства стосовно повітряних перевезень, а також рекомендацій щодо регулювання договору повітряного чартеру у законодавстві України.
   Ключові слова: договір повітряного чартеру, чартерне перевезення, чартерні правовідносини, цивільна відповідальність повітряного перевізника.

Диковская И.А. Договор воздушного чартера в международном частном праве. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03.- гражданское право, гражданский процесс, семейное право и международное частное право. - Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   Исследование содержит комплексный анализ теоретических и практических вопросов, связанных с регулированием договора воздушного чартера в международном частном праве.
   Диссертация состоит из вступления, трех разделов и выводов.
   Во Вступлении раскрывается суть и состояние проблемы договора воздушного чартера в международном частном праве, обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, его цель, задачи, излагается короткая аннотация новых диссертационных положений, практические значение полученных результатов.
   Раздел І посвящен общим положениям договора воздушного чартера в международном частном праве. В нем предложено определение понятия договора воздушного чартера в международном частном праве, определена правовая природа договора воздушного чартера, произведена классификация договоров воздушного чартера, проанализированы источники регулирования договора воздушного чартера в международном частном праве, определены коллизионные привязки, которые следует применять к отношениям, возникающим из договора воздушного чартера с иностранным элементом.
   В Разделе ІІ исследуются особенности правового регулирования договора воздушного чартера в международном частном праве. Определен круг участников пассажирского и грузового чартерного правоотношения, осуществлен анализ прав и обязанностей сторон договора воздушного чартера. Обоснована необходимость и внесены конкретные предложения по усовершенствованию законодательного урегулирования договора воздушного чартера.
   Раздел ІІІ посвящен гражданско-правовой ответственности при выполнении международных воздушных чартерных перевозок. Уделено внимание ответственности за неисполнение договора воздушного чартера, за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира во время воздушных чартерных перевозок, ответственности за вред, причиненный уничтожением, утратой или повреждением зарегистрированного багажа или груза при выполнении международной чартерной перевозки, ответственности за задержку при выполнении международных чартерных перевозок.
   Обоснованы выводы относительно особенностей гражданской ответственности сторон договора воздушного чартера: определен субъект ответственности за вред, причиненный во время воздушной чартерной перевозки, установлены основания освобождения от ответственности, определено, какой критерий необходимо применять для определения того, что ответственность воздушного перевозчика является неограниченной.
   Установлено, что при причинении пассажиру только морального вреда во время международной чартерной перевозки, компенсация такого вреда возможна. Однако, подчеркивается, что размер такой компенсации не может превышать пределов, предусмотренных Конвенцией.
   Обосновано положение о том, что для возложения на воздушного перевозчика ответственности за вред, причиненный зарегистрированному багажу или грузу, он должен находиться в юридическом ведении перевозчика.
   Определено понятие “задержка” во время выполнения международных воздушных чартерных перевозок, а также ее существенность и пределы возмещения вреда за задержку.
   В Выводах по результатам исследования изложены наиболее важные научные и практические результаты, полученные в диссертации, сформулированы конкретные предложения по усовершенствованию регулирования договора воздушного чартера в международном частном праве и внесению изменений в законодательство Украины. Приводится теоретическое обобщение и новое решение научной проблемы, что проявляется в определении особенностей регулирования договора воздушного чартера в международном частном праве с целью обеспечения интересов участников международных чартерных перевозок, что в свою очередь будет содействовать развитию международных отношений различных сфер общественной жизни.
   Ключевые слова: договор воздушного чартера, чартерная перевозка, чартерные правоотношения, гражданская ответственность воздушного перевозчика.

Dikovska I.A. Contract of Air Charter in International Private Law.- Manuscript.

Dissertation for the academic degree of the candidate of legal sciences, specialization 12.00.03. – Civil Law, Civil Procedure, Family Law and International Private Law. – Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2002.

   The dissertation contains complex analysis of theoretical and practical issues connected with regulation air charter contract in International Private Law. The dissertation explores the legal nature of air charter contract. The classification of air charter contracts has been carried out. The conflict rules, which should to be applied to the relations arising from the air charter contract, have been determined. The features of a legal status of the participants of air charter carriage have been examined. The analysis of rights and obligations of the parties of air charter contract has been carried out. The conclusions about features of a civil liability in air charter carriage are proved. Special attention is devoted to the development of specific practical recommendations for the implementation of international legislation concerning air carriage and for the improvement of the Ukrainian legislation concerning regulation of air charter contract.
   Key words: air charter contract, air charter carriage, charter relations, civil liability of air carrier.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net