Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Функції представницьких органів місцевого самоврядування в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Функції представницьких органів місцевого самоврядування в Україні

Анотації 

Дробуш І.В. Функції представницьких органів місцевого самоврядування в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02.– конституційне право. – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київ, 2002.

   У дисертації досліджуються основні функції представницьких органів місцевого самоврядування в Україні, розробляється механізм здійснення функцій сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами, пропонуються основні напрями розвитку та удосконалення механізму здійснення функцій представницькими органами місцевого самоврядування всіх рівнів.
   Сформульовано визначення функцій представницьких органів місцевого самоврядування як основних, тобто найбільш загальних і постійних напрямів і видів муніципальної діяльності, які виражають волю та інтереси відповідних територіальних громад та забезпечують вирішення питань місцевого значення при оптимальному поєднанні інтересів певної території з інтересами загальнодержавними. Здійснено класифікацію функцій органів місцевого самоврядування за такими основними критеріями: об’єктами, суб’єктами, технологією їх функціонування. Досліджено особливості функцій представницьких органів місцевого самоврядування та їх відмінність від функцій органів державної виконавчої влади. Розроблено механізм здійснення функцій сільськими, селищними, міськими радами та механізм здійснення функцій районними, обласними радами. У дисертації містяться конкретні пропозиції щодо удосконалення правової, територіальної, організаційної, матеріально – фінансової основ цих механізмів.
   Ключові слова: функції представницьких органів місцевого самоврядування, компетенція, питання місцевого значення, муніципальна технологія, механізм здійснення функцій представницькими органами місцевого самоврядування.

Дробуш И.В. Функции представительных органов местного самоуправления в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02.– конституционное право.– Институт государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2002.

   В диссертации исследуются основные функции представительных органов местного самоуправления в Украине, разрабатывается механизм осуществления функций органами местного самоуправления, основные направления развития и усовершенствования основ такого механизма.
   Автор определяет функции как основные, наиболее общие и стабильные направления и виды муниципальной деятельности, которые выражают волю, интересы жителей соответственных муниципальных образований и обеспечивают решение вопросов местного значения при оптимальном сочетании интересов территории муниципального образования с интересами общегосударственными. Такое определение функций органов местного самоуправления является самым оптимальным, поскольку наиболее полно и всесторонне отображает основные аспекты в понимании функций: их общий, постоянный характер; цель, на достижение которой направлена вся деятельность органов самоуправления; подчеркивается органическая связь с муниципальным образованием, которое является первичным субъектом в системе местного самоуправления.
   Категорию “функция” нельзя отождествлять с такими категориями, как “цели”, “задания”, “принципы”, “деятельность”, “компетенция”. В диссертации предложена классификация функций органов местного самоуправления за такими основными критериями: 1) объектами (сферами местной жизни); 2) субъектами (представительными органами местного самоуправления разных уровней); 3) способами, средствами, методами деятельности органов самоуправления (муниципальная технология). Объектными функциями являются следующие: политическая, экономическая, социальная, культурная, экологическая. В зависимости от сферы реализации объектные функции подразделяются на внутренние и внешние (внешнеэкономическая, внешне культурная, внешне социальная, внешне экологическая, функция обороны). За субъектами функции дифференцируются на функции сельских, поселковых советов, функции городских советов, функции районных и областных советов. Технологический класс функций составляют: бюджетно-финансовая, материально-техническая, информационная, функция планирования развития определенных территорий, нормотворческая, функция социального контроля. Такая классификация свидетельствует о том, что функции не существуют отдельно, изолировано одна от другой, а составляют слаженную систему, в которой каждой функции принадлежит особое место и роль.
   В диссертации акцентировано особое внимание на том, что система органов самоуправления и система органов государственной исполнительной власти– это разные по юридической природе, функциям и полномочиям системы местной власти.
   Диссертант определяет механизм осуществления функций органами местного самоуправления как комплексную, системную категорию, которая являет собой совокупность правовых, организационных, территориальных, материальных, финансовых и иных средств, без которой невозможна реализация муниципальной власти в процессе разрешения вопросов местного значения и реализации делегированных полномочий на основе действующего законодательства Украины.
   Ключевые слова: функции представительных органов местного самоуправления, компетенция, вопросы местного значения, муниципальная технология, механизм осуществления функций представительными органами местного самоуправления.

Drobush I.V. Functions of the representative organs of the local self-government in Ukraine.―Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.02.– constitutional law.– Koretsky Institute of State and Law, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, 2002.

   The dissertation is devoted to the research of the basic functions of the representative organs of the local government in Ukraine, the mechanism of the execution of functions by the organs of the local self-government is elaborated, the main directions of development and improvement of the mechanism of the execution of functions by the organs of the local self-government of all levels are proposed.
   The functions of the representative organs of the local self-government are determined as basic, it means the most common and permanent directions and kinds of the municipal activity, which express the will and interests of the corresponding territorial communities and provide with the solution of matters of the local meaning with an optimum combination of interests of the whole state with interests of the certain territory. The classification of functions of the organs of the local self-government is done according to the following basic criteria: objects, subjects, technology of their functioning. The peculiarities of functions of the representative organs of the local self-government are researched and their difference from the functions of the organs of the state executive power. It is proved that the system of the organs of the local government, which represent the interests of the territorial communities, and the system of the organs of the state executive power, which provide the state governance at places, are different systems of the local power by the juridical nature, functions and authority. The notion of the mechanism of the execution of functions by the organs of the self-government has been clarified, the basic constituents of the mechanism have been analysed. There are definite propositions concerning the improvement of the legal, territorial, organizational, material and financial bases of this mechanism.
   Key words: functions of the representative organs of the local self-government, competence, the matter of the local meaning, municipal technology, the mechanism of the execution of functions by the representative organs of the local self-government.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Функції представницьких органів місцевого самоврядування в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net