Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами

Анотації 

Демченко Т.С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами. —— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 —— цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. —— Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2002.

   Містить комплекс теоретичних і прикладних проблем щодо визначення змісту та обґрунтування основних напрямів гармонізації вітчизняного законодавства про товарні знаки з міжнародними нормами. В дисертації надається загальна правова характеристика товарних знаків, висвітлюється зміст основних умов надання їм правової охорони, окреслюються та визначаються шляхи вирішення проблемних питань, пов'язаних з отриманням, використанням та захистом прав на товарні знаки в Україні. Автором запропоновано юридичне визначення колективного, сертифікаційного, загальновідомого та знаменитого знаків, обґрунтовується необхідність законодавчого запровадження поняття недобросовісності заявника, розкривається сутність та межі здійснення права заборони, визначаються основні напрямки захисту прав власників товарних знаків в Інтернеті. Відповідно до одержаних в процесі дисертаційного дослідження результатів сформульовані наукові положення та висловлені конкретні пропозиції і рекомендації, спрямовані на вдосконалення системи правової охорони товарних знаків в Україні та приведення її у відповідність до основних міжнародних стандартів і вимог.
   Ключові слова: гармонізація законодавства, знак для товарів і послуг, колективний знак, сертифікаційний знак, загальновідомий знак, знаменитий знак, недобросовісність заявника, право власності на товарний знак, доменне ім'я.

Демченко Т.С. Проблемы гармонизации законодательства Украины о товарных знаках с международно-правовыми нормами. —— Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 —— гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. —— Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2002.

   Содержит комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с определением и обоснованием основных направлений гармонизации законодательства Украины о товарных знаках с международными нормами. В диссертации исследуются правовая природа и основные функции товарного знака; раскрывается сущность права на товарный знак; определяются особенности правовой охраны обозначений в зависимости от формы их выражения, круга пользователей и степени известности, освещается содержание основных условий предоставления правовой охраны товарным знакам. Кроме того, в работе определяются и предлагаются конкретные пути решения проблемных вопросов, которые возникают в связи с получением, использованием и защитой прав на товарные знаки в Украине.
   В диссертации изложены новые теоретически обоснованные положения, касающиеся определения коллективного, сертификационного, общеизвестного и знаменитого знаков. Различие между коллективными и сертификационными знаками автор усматривает в их принципиально разном функциональном предназначении. Так, коллективный знак позволяет потребителю идентифицировать источник происхождения маркированного продукта; принадлежность субъекта, производящего товары или оказывающего услуги к определенному объединению. Тогда как сертификационный знак представляет собой обозначение, которое является юридической гарантией определенного уровня качества, безопасности или экологической чистоты обозначенного им товара или услуги. В связи с этим, на сертификационный знак (в отличие от коллективного) должен распространяться специальный правовой режим относительно субъектного состава, особенностей его использования, распоряжения, а также прекращения действия свидетельства на знак и признания его недействительным.
   Различие в правовом режиме общеизвестных и знаменитых знаков состоит в степени их известности, а также в правовых последствиях такой известности для заинтересованных лиц. Общеизвестный знак должен быть известным очень широкому кругу заинтересованных лиц, которые имеют отношение к производству, торговле или использованию маркированных им товаров и услуг. Общеизвестный знак охраняется независимо от его регистрации или использования в стране, где испрашивается охрана, но в его отношении действует принцип специализации. Знаменитый знак должен иметь гораздо большую степень известности, а именно, быть известным значительной части широкого круга населения, и восприниматься последним независимо от товаров и услуг, которые им обозначены. Знаменитый знак, с позиций автора, может получить правовую охрану относительно и неоднородных товаров или услуг, если его незаконное использование третьими лицами может привести к получению последними незаконной прибыли от отличительного характера или высокой репутации такого знака, или ослабит его отличительный характер, или может причинить вред интересам собственника.
   В работе автор впервые вводит в отечественную правовую литературу понятие недобросовестности заявителя, под которой понимается осознание последним обстоятельств, которые препятствуют приобретению им права собственности на заявленное обозначение. Правовым последствием такого поведения должно быть аннулирование проведенной регистрации.
   Используя зарубежный законодательный и доктринальный опыт, в диссертации проанализированы особенности запретных возможностей собственника товарного знака. Ввиду отсутствия надлежащего правового регулирования исследуемого вопроса, автором обоснована необходимость законодательного определения круга запрещенных для использования объектов, а также товаров и услуг, относительно которых может осуществляться такой запрет; перечня действий, совершение которых может быть запрещено собственником знака; случаев, когда использование знака третьими лицами не должно признаваться нарушением права собственности на знак. К таким случаям автор относит исчерпание права на знак; использование третьим лицом собственного имени или описательных данных; использование чужого знака в сравнительной рекламе; а также лишение собственника знака права запрета вследствие пропуска срока для возражения против его использования третьим лицом.
   В результате проведенного исследования автором сформулированы конкретные предложения по усовершенствованию системы правовой охраны товарных знаков в Украине и приведению ее в соответствие с международными стандартами и требованиями.
   Ключевые слова: гармонизация законодательства, знак для товаров и услуг, коллективный знак, сертификационный знак, общеизвестный знак, знаменитый знак, недобросовестность заявителя, право собственности на товарный знак, доменное имя.

Demchenko T.S. Problems in Harmonization of Ukrainian Trademark Legislation with International Law Provisions. – The manuscript.

A dissertation for the Candidate degree of Juridical Science in the speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; Private International Law. – V.M. Koretski State and Law Institute of Ukrainian National Academy of Science, Kyiv, 2002.

   The dissertation contains a set of matters relating to the determination and justification of the principal ways of harmonization of the national trademark legislation with the international law provisions. The author researches the trademark's juridical nature; discusses the content of the basic terms of the trademarks protection; proposes the solutions to the problematic questions related to the acquisition, exercise, and protection of the trademark rights in Ukraine. The author offers the definitions of the union trademark, certification trademark, world-renowned trademark, and famous trademark; proves the necessity of the adding of the concept of a trademark applicant acting in bad faith to the Ukrainian legislation; covers the domain and scope of the trademark owner's prohibitive powers; determines the principal ways of the protection of the trademark owner's rights in the Internet. According to the results obtained during the research process the author formulates the specific propositions concerning the improving of the trademarks legal protection system in Ukraine and bringing it in compliance with the international standards and requirements.
   Key words: harmonization of legislation, trademark, union trademark, certification trademark, world-renowned trademark, famous trademark, applicant acting in bad faith, ownership of trademark, domain name.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net